Đây là phần 8 chủ đề Work. Đề bài Writing Task chủ đề Work là một chủ đề rất đa dang, TRI soạn sẵn các bài viết với nhiều đề bài có chủ đề Work. Sau đây là câu hỏi:

Question for Work

How does the timing of career decision-making impact one’s future employability and overall career satisfaction given the present-day job market challenges?

Answer

AgreeDisagree
Early career decision-making allows for more time to gain relevant experience and skills, making individuals more competitive in the job market.Early career decisions may limit exploration and exposure to different career paths, leading to potential dissatisfaction or feeling “stuck” in a chosen field.
Making career decisions early can provide clarity and direction, helping individuals focus their efforts towards their goals.Rushing into career decisions without proper research and self-assessment may result in choosing paths that are not well-suited or fulfilling.
In today’s job market, where skills and experience are highly valued, starting early can give individuals a competitive edge over their peers.Given the rapidly changing nature of industries and job roles, delaying career decisions allows for more flexibility to adapt to market demands and emerging opportunities.
Proactively planning and deciding on a career path early can lead to better long-term career growth and advancement opportunities.Delaying career decisions enables individuals to explore various interests and passions, potentially leading to a more fulfilling and satisfying career trajectory in the long run.

In conclusion, the timing of career decision-making can significantly impact future employability and career satisfaction, with valid arguments supporting both early and delayed decisions. While early decisions offer advantages in terms of gaining relevant experience and clarity, delaying decisions can allow for exploration and adaptability. Ultimately, the most suitable timing depends on individual circumstances, goals, and preferences.

Vocabulary

 1. Career decision-making: Quyết định nghề nghiệp
 2. Employability: Khả năng được tuyển dụng
 3. Overall career satisfaction: Sự hài lòng tổng thể về sự nghiệp
 4. Job market challenges: Thách thức của thị trường lao động
 5. Relevant experience: Kinh nghiệm liên quan
 6. Skills: Kỹ năng
 7. Competitive: Cạnh tranh
 8. Clarity and direction: Sự rõ ràng và hướng đi
 9. Efforts towards their goals: Nỗ lực đạt được mục tiêu của họ
 10. Rushing into career decisions: Vội vàng đưa ra quyết định về sự nghiệp
 11. Proper research and self-assessment: Nghiên cứu đúng đắn và tự đánh giá
 12. Well-suited: Phù hợp
 13. Fulfilling: Đáp ứng
 14. Long-term career growth: Sự phát triển nghề nghiệp dài hạn
 15. Advancement opportunities: Cơ hội thăng tiến
 16. Exploration: Khám phá
 17. Flexibility to adapt: Sự linh hoạt để thích nghi
 18. Market demands: Yêu cầu của thị trường
 19. Emerging opportunities: Cơ hội mới nổi lên
 20. Trajectory: Quỹ đạo

Grammar

 1. Noun phrases (Cụm danh từ):
  • Career decision-making
  • Overall career satisfaction
  • Job market challenges
  • Relevant experience
  • Advancement opportunities
 2. Verb phrases (Cụm động từ):
  • Allows for
  • May result in
  • Rushing into
  • Delaying
  • Can provide
  • Depends on
 3. Adjective phrases (Cụm tính từ):
  • More competitive
  • Early career decisions
  • Proper research and self-assessment
  • Well-suited
  • Long-term career growth
 4. Adverb phrases (Cụm trạng từ):
  • In today’s job market
  • Given the rapidly changing nature
  • Ultimately, the most suitable timing
 5. Conditional sentences (Câu điều kiện):
  • If… then…
 6. Comparative structures (Cấu trúc so sánh):
  • More… than…
  • Better… than…
 7. Complex sentences (Câu phức):
  • While early decisions offer advantages… ultimately, the most suitable timing depends on individual circumstances.

Bài Writing gợi ý theo dàn ý

The timing of career decision-making is a crucial factor influencing one’s future employability and overall career satisfaction, particularly amidst present-day job market challenges. This issue often sparks debates, with proponents arguing for early decisions while others advocate for a more delayed approach. Let’s examine both perspectives.

Thời điểm quyết định về sự nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến khả năng được tuyển dụngsự hài lòng tổng thể về sự nghiệp của mỗi người, đặc biệt là trong bối cảnh thách thức của thị trường lao động hiện nay. Vấn đề này thường gây ra tranh cãi, với các nhà ủng hộ lập luận về việc quyết định sớm trong khi người khác lại ủng hộ một cách tiếp cận trì hoãn hơn. Hãy xem xét cả hai quan điểm.

On one hand, proponents of early career decisions assert that they provide individuals with more time to gain relevant experience and skills, thereby making them more competitive in the job market. Making career decisions early can also offer clarity and direction, helping individuals focus their efforts towards their goals.

Một mặt, những người ủng hộ quyết định về sự nghiệp sớm khẳng định rằng điều này mang lại cho mọi người nhiều thời gian hơn để có được kinh nghiệmkỹ năng phù hợp, từ đó làm cho họ trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường lao động. Việc đưa ra quyết định sự nghiệp sớm cũng có thể cung cấp sự rõ ràng và hướng đi, giúp cá nhân tập trung nỗ lực đạt được mục tiêu của họ.

In today’s job market, where skills and experience are highly valued, starting early can give individuals a competitive edge over their peers. Proactively planning and deciding on a career path early can lead to better long-term career growth and advancement opportunities.

Trong thị trường lao động hiện nay, nơi mà kỹ năng và kinh nghiệm được đánh giá cao, bắt đầu sớm có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho cá nhân so với đồng nghiệp của họ. Lập kế hoạch và quyết định về một con đường sự nghiệp sớm có thể dẫn đến cơ hội phát triển sự nghiệp dài hạncơ hội thăng tiến tốt hơn.

On the other hand, opponents argue that rushing into career decisions may limit exploration and exposure to different career paths, leading to potential dissatisfaction or feeling “stuck” in a chosen field. Delaying career decisions enables individuals to explore various interests and passions, potentially leading to a more fulfilling and satisfying career trajectory in the long run.

Mặt khác, những người phản đối lập luận rằng vội vàng đưa ra quyết định về sự nghiệp có thể hạn chế việc khám phá và tiếp xúc với các lộ trình sự nghiệp khác nhau, dẫn đến sự không hài lòng hoặc cảm giác “bị kẹt” trong một lĩnh vực đã chọn. Trì hoãn quyết định về sự nghiệp cho phép cá nhân khám phá các sở thích và đam mê khác nhau, có thể dẫn đến một quỹ đạo sự nghiệp có ý nghĩa và đáp ứng hơn trong tương lai.

Given the rapidly changing nature of industries and job roles, delaying career decisions also allows for more flexibility to adapt to market demands and emerging opportunities.

Với tính chất thay đổi nhanh chóng của các ngành công nghiệp và vai trò công việc, việc trì hoãn quyết định về sự nghiệp cũng cho phép cá nhân linh hoạt hơn để thích nghi với yêu cầu của thị trườngcơ hội mới nổi lên.

Ultimately, the most suitable timing for career decision-making depends on individual circumstances, goals, and preferences. While early decisions offer advantages in terms of gaining relevant experience and clarity, delaying decisions can allow for exploration and adaptability. It’s essential for individuals to conduct proper research and self-assessment before making significant career choices to ensure they are well-suited to their aspirations and potential.

Cuối cùng, thời điểm phù hợp nhất cho quyết định về sự nghiệp phụ thuộc vào hoàn cảnh, mục tiêu và sở thích của mỗi cá nhân. Trong khi quyết định sớm mang lại lợi ích về việc có được kinh nghiệm phù hợp và sự rõ ràng, việc trì hoãn cũng cho phép khám phá và linh hoạt hơn. Đối với mọi người, việc tiến hành nghiên cứu đúng đắn và tự đánh giá trước khi đưa ra các quyết định quan trọng về sự nghiệp là điều cần thiết để đảm bảo rằng họ phản ánh đúng với ước mơ và tiềm năng của mình.

In conclusion, the timing of career decision-making can significantly impact future employability and career satisfaction, with valid arguments supporting both early and delayed decisions.

Tóm lại, thời điểm quyết định về sự nghiệp có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng được tuyển dụng và sự hài lòng về sự nghiệp trong tương lai, với các lập luận hợp lý ủng hộ cả hai quyết định sớm và trì hoãn.

Đọc thêm bài trước: Writing Task Topic Work Part 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN