100 câu bài tập và lý thuyết về Đại từ Chủ ngữ và Đại từ Tân ngữ (Subject and Object Pronouns)

100 câu bài tập và lý thuyết về Đại từ Chủ ngữ và Đại từ Tân ngữ (Subject and Object Pronouns)

Đại từ chủ ngữ được sử dụng để thay thế danh từ làm chủ ngữ trong câu và Đại từ tân ngữ được sử dụng để thay thế danh từ làm tân ngữ trong câu.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

100-ly-thuyet-subject-and-object

Đại từ chủ ngữ được sử dụng để thay thế danh từ làm chủ ngữ trong câu và Đại từ tân ngữ được sử dụng để thay thế danh từ làm tân ngữ trong câu.

1. Đại từ chủ ngữ (Subject Pronouns):

Đại từ chủ ngữ được sử dụng để thay thế danh từ làm chủ ngữ trong câu. Các đại từ chủ ngữ bao gồm:

 • I (tôi)
 • You (bạn)
 • He (anh ấy)
 • She (cô ấy)
 • It (nó)
 • We (chúng tôi)
 • They (họ)

Ví dụ:

 • I am a student. (Tôi là học sinh.)
 • She is a teacher. (Cô ấy là giáo viên.)
 • They are playing football. (Họ đang chơi bóng đá.)

2. Đại từ tân ngữ (Object Pronouns):

Đại từ tân ngữ được sử dụng để thay thế danh từ làm tân ngữ trong câu. Các đại từ tân ngữ bao gồm:

 • Me (tôi)
 • You (bạn)
 • Him (anh ấy)
 • Her (cô ấy)
 • It (nó)
 • Us (chúng tôi)
 • Them (họ)

Ví dụ:

 • Can you help me? (Bạn có thể giúp tôi không?)
 • She loves him. (Cô ấy yêu anh ấy.)
 • We saw them at the park. (Chúng tôi thấy họ ở công viên.)

3. So sánh giữa đại từ chủ ngữ và đại từ tân ngữ:

Chủ ngữ (Subject Pronoun)Tân ngữ (Object Pronoun)
IMe
YouYou
HeHim
SheHer
ItIt
WeUs
TheyThem

Ví dụ so sánh:

 • I (S) love you (O).
 • She (S) sees him (O).

100 Câu bài tập ứng dụng

Bài tập 1: Chọn đại từ chủ ngữ hoặc tân ngữ đúng trong các câu sau:

 1. (I/Me) go to school every day.
 2. Can you see (he/him)?
 3. (She/Her) is my best friend.
 4. The teacher gave (we/us) homework.
 5. (They/Them) are playing in the garden.
 6. (It/Its) is raining outside.
 7. Can you help (I/me) with this problem?
 8. (You/Your) should call her.
 9. He talked to (she/her) yesterday.
 10. (We/Us) are going to the market.

Bài tập 2: Điền đại từ chủ ngữ hoặc tân ngữ thích hợp vào chỗ trống:

 1. ___ (he/him) is a good student.
 2. Can you lend ___ (I/me) your book?
 3. ___ (they/them) are going to the cinema.
 4. The teacher asked ___ (she/her) to answer the question.
 5. ___ (we/us) will help you.
 6. Do you know ___ (he/him)?
 7. ___ (I/me) like to play soccer.
 8. ___ (you/your) are my friend.
 9. She gave ___ (he/him) a gift.
 10. ___ (it/its) is a sunny day.

Bài tập 3: Sửa các lỗi sai trong các câu sau:

 1. Her is my sister.
 2. I saw they at the park.
 3. Me will come to your house.
 4. She loves I.
 5. Him is a doctor.
 6. We want to talk to he.
 7. They helped we with our homework.
 8. Can you give I some water?
 9. She saw us and smiled to we.
 10. They invited she to the party.

Bài tập 4: Viết lại câu bằng cách thay thế danh từ bằng đại từ chủ ngữ hoặc tân ngữ:

 1. John and Mary are friends. John and Mary go to school together.
 2. The cat is on the roof. The cat is sleeping.
 3. My brother and I went to the market. My brother and I bought some fruits.
 4. The teacher asked John to come. John came immediately.
 5. Jane loves her dog. Jane takes her dog for a walk every day.
 6. The children are playing in the yard. The children are happy.
 7. Mike gave Anna a book. Anna read the book.
 8. My parents are going on a trip. My parents will leave tomorrow.
 9. The car is new. The car belongs to my father.
 10. The flowers are beautiful. I bought the flowers yesterday.

Bài tập 5: Hoàn thành câu với đại từ chủ ngữ hoặc tân ngữ thích hợp:

 1. ___ (I/me) am very happy today.
 2. Can you help ___ (she/her) with her homework?
 3. ___ (We/us) went to the park yesterday.
 4. He gave ___ (they/them) a gift.
 5. ___ (It/its) is very hot outside.
 6. She called ___ (I/me) last night.
 7. ___ (You/your) should talk to him.
 8. They are waiting for ___ (we/us).
 9. He saw ___ (she/her) at the mall.
 10. ___ (They/them) are coming to the party.

Bài tập 6: Hoàn thành đoạn văn với đại từ thích hợp:

My family and ___ (I/me) went on a trip last weekend. ___ (We/us) visited many interesting places. My brother took many photos, and ___ (he/him) enjoyed the trip very much. My parents were happy because ___ (they/them) could relax. ___ (She/Her), my sister, loved the beach the most. ___ (I/me) enjoyed spending time with ___ (they/them). ___ (It/its) was a great trip.

Bài tập 7: Kết hợp các câu bằng cách sử dụng đại từ chủ ngữ hoặc tân ngữ:

 1. John is tired. John needs to rest.
 2. Lisa is my friend. I invited Lisa to my party.
 3. The book is on the table. The book is new.
 4. The boys are playing soccer. The boys are my classmates.
 5. My mother is cooking dinner. I will help my mother.
 6. The dog is barking. The dog is very loud.
 7. The teacher is explaining the lesson. We are listening to the teacher.
 8. The flowers are blooming. The flowers are beautiful.
 9. The movie is interesting. I want to watch the movie again.
 10. The children are singing. The children are happy.

Đáp án:

Bài tập 1:

 1. I
 2. him
 3. She
 4. us
 5. They
 6. It
 7. me
 8. You
 9. her
 10. We

Bài tập 2:

 1. He
 2. me
 3. They
 4. her
 5. We
 6. him
 7. I
 8. You
 9. him
 10. It

Bài tập 3:

 1. She is my sister.
 2. I saw them at the park.
 3. I will come to your house.
 4. She loves me.
 5. He is a doctor.
 6. We want to talk to him.
 7. They helped us with our homework.
 8. Can you give me some water?
 9. She saw us and smiled to us.
 10. They invited her to the party.

Bài tập 4:

 1. John and Mary are friends. They go to school together.
 2. The cat is on the roof. It is sleeping.
 3. My brother and I went to the market. We bought some fruits.
 4. The teacher asked John to come. He came immediately.
 5. Jane loves her dog. She takes it for a walk every day.
 6. The children are playing in the yard. They are happy.
 7. Mike gave Anna a book. She read it.
 8. My parents are going on a trip. They will leave tomorrow.
 9. The car is new. It belongs to my father.
 10. The flowers are beautiful. I bought them yesterday.

Bài tập 5:

 1. I
 2. her
 3. We
 4. them
 5. It
 6. me
 7. You
 8. us
 9. her
 10. They

Bài tập 6: My family and I went on a trip last weekend. We visited many interesting places. My brother took many photos, and he enjoyed the trip very much. My parents were happy because they could relax. She, my sister, loved the beach the most. I enjoyed spending time with them. It was a great trip.

Bài tập 7:

 1. John is tired. He needs to rest.
 2. Lisa is my friend. I invited her to my party.
 3. The book is on the table. It is new.
 4. The boys are playing soccer. They are my classmates.
 5. My mother is cooking dinner. I will help her.
 6. The dog is barking. It is very loud.
 7. The teacher is explaining the lesson. We are listening to him.
 8. The flowers are blooming. They are beautiful.
 9. The movie is interesting. I want to watch it again.
 10. The children are singing. They are happy.

Học lại bài cũ: 100 câu bài tập và lý thuyết về Adverbs of Frequency.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN