100 bài tập phrasal verbs liên quan đến công việc và doanh nghiệp

100 bài tập phrasal verbs liên quan đến công việc và doanh nghiệp

Phrasal verbs là các cụm động từ bao gồm một động từ và một giới từ hoặc trạng từ (hoặc cả hai) tạo thành một nghĩa mới.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

100-phrasal-verbs-cong-viec-va-doanh-nghiep

Phrasal verbs là các cụm động từ bao gồm một động từ và một giới từ hoặc trạng từ (hoặc cả hai) tạo thành một nghĩa mới. Trong ngữ cảnh công việc và doanh nghiệp, phrasal verbs thường được sử dụng để diễn đạt các hành động, quyết định, và quá trình liên quan đến công việc hàng ngày.

Một số phrasal verbs phổ biến

 1. Carry out
  • Nghĩa: Thực hiện, tiến hành.
  • Ví dụ: The team needs to carry out the project plan before the deadline. (Đội cần thực hiện kế hoạch dự án trước thời hạn.)
 2. Lay off
  • Nghĩa: Sa thải, cho nghỉ việc (thường do cắt giảm ngân sách hoặc tái cơ cấu).
  • Ví dụ: The company had to lay off 50 employees due to budget cuts. (Công ty phải sa thải 50 nhân viên do cắt giảm ngân sách.)
 3. Take on
  • Nghĩa: Tuyển dụng, đảm nhận công việc.
  • Ví dụ: We need to take on more staff to handle the increased workload. (Chúng ta cần tuyển dụng thêm nhân viên để xử lý khối lượng công việc tăng lên.)
 4. Call off
  • Nghĩa: Hủy bỏ.
  • Ví dụ: They had to call off the meeting due to unforeseen circumstances. (Họ phải hủy cuộc họp do các tình huống không lường trước.)
 5. Go over
  • Nghĩa: Xem xét, kiểm tra.
  • Ví dụ: The manager will go over the proposal with the board of directors. (Quản lý sẽ xem xét đề xuất với ban giám đốc.)
 6. Come up with
  • Nghĩa: Đưa ra (ý tưởng, giải pháp).
  • Ví dụ: We need to come up with a new marketing strategy. (Chúng ta cần đưa ra một chiến lược tiếp thị mới.)
 7. Put off
  • Nghĩa: Trì hoãn, dời lại.
  • Ví dụ: The meeting was put off due to scheduling conflicts. (Cuộc họp bị dời lại do xung đột lịch trình.)
 8. Bring in
  • Nghĩa: Tuyển dụng, mời vào làm việc.
  • Ví dụ: The company plans to bring in new talent to innovate the product line. (Công ty dự định tuyển dụng tài năng mới để đổi mới dòng sản phẩm.)
 9. Deal with
  • Nghĩa: Giải quyết, xử lý.
  • Ví dụ: We need to deal with customer complaints more efficiently. (Chúng ta cần giải quyết các khiếu nại của khách hàng hiệu quả hơn.)
 10. Take up
  • Nghĩa: Bắt đầu làm, học hỏi (một kỹ năng, thói quen mới).
  • Ví dụ: She took up the new role with great enthusiasm. (Cô ấy bắt đầu vai trò mới với sự nhiệt tình lớn.)
 11. Come into effect
  • Nghĩa: Có hiệu lực.
  • Ví dụ: The new policy will come into effect next month. (Chính sách mới sẽ có hiệu lực vào tháng tới.)

Lưu ý khi sử dụng Phrasal Verbs

 • Ngữ cảnh: Phrasal verbs thường có nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh. Do đó, cần chú ý đến ngữ cảnh để hiểu đúng nghĩa.
 • Động từ chính và giới từ/trạng từ: Việc thay đổi giới từ/trạng từ có thể thay đổi hoàn toàn nghĩa của cụm từ. Ví dụ, “take off” (cất cánh) khác với “take on” (đảm nhận).
 • Trang trọng và không trang trọng: Một số phrasal verbs không phù hợp trong văn phong trang trọng. Trong các báo cáo chính thức, có thể sử dụng từ đồng nghĩa trang trọng thay thế.

Bài tập Phrasal Verbs về Công việc và Doanh nghiệp

 1. The manager will _______ _______ the proposal in the next meeting.
 2. We need to _______ _______ the new project by the end of the month.
 3. She was _______ _______ due to the company’s financial difficulties.
 4. The team will _______ _______ new software next week.
 5. They decided to _______ _______ the meeting because of bad weather.
 6. He quickly _______ _______ the new procedures.
 7. We must _______ _______ the problem immediately.
 8. The company plans to _______ _______ more staff.
 9. The new policy will _______ _______ next month.
 10. They need to _______ _______ their differences to work together effectively.
 11. The manager wants to _______ _______ the report before finalizing it.
 12. The CEO will _______ _______ the new strategy at the conference.
 13. They had to _______ _______ the event due to unforeseen circumstances.
 14. We are looking to _______ _______ a marketing specialist.
 15. He will _______ _______ the new role starting next week.
 16. The rules will _______ _______ on July 1st.
 17. We need to _______ _______ a solution quickly.
 18. The team will _______ _______ the task by the deadline.
 19. She was _______ _______ because of budget cuts.
 20. They will _______ _______ new equipment next month.
 21. The meeting was _______ _______ until further notice.
 22. She _______ _______ the skills required for the job quickly.
 23. We must _______ _______ this issue as soon as possible.
 24. The company is planning to _______ _______ new employees.
 25. The changes will _______ _______ in January.
 26. They decided to _______ _______ their disagreements.
 27. He will _______ _______ the proposal with the board.
 28. The company will _______ _______ a new campaign next quarter.
 29. The event was _______ _______ due to a scheduling conflict.
 30. They are _______ _______ a new HR manager.
 31. She will _______ _______ the new position next month.
 32. The regulations will _______ _______ immediately.
 33. We need to _______ _______ a plan to address this issue.
 34. The team needs to _______ _______ the project plan soon.
 35. He was _______ _______ because of the economic downturn.
 36. They will _______ _______ the new system next year.
 37. The meeting was _______ _______ because of a power outage.
 38. He _______ _______ the new job responsibilities very quickly.
 39. We must _______ _______ the client’s complaint right away.
 40. The company plans to _______ _______ more contractors.
 41. The new policy will _______ _______ starting tomorrow.
 42. They decided to _______ _______ their differences to move forward.
 43. The CEO will _______ _______ the quarterly results next week.
 44. They will _______ _______ a new product line next year.
 45. The conference was _______ _______ due to low registration.
 46. We are looking to _______ _______ a new project manager.
 47. He will _______ _______ the new duties starting Monday.
 48. The new guidelines will _______ _______ on the first of the month.
 49. We need to _______ _______ a way to cut costs.
 50. The team must _______ _______ the report by Friday.
 51. She was _______ _______ after the merger.
 52. They will _______ _______ new technology next quarter.
 53. The workshop was _______ _______ due to logistical issues.
 54. He _______ _______ the training material very quickly.
 55. We must _______ _______ this matter urgently.
 56. The firm plans to _______ _______ additional support staff.
 57. The changes will _______ _______ next fiscal year.
 58. They agreed to _______ _______ their disputes.
 59. The director will _______ _______ the annual budget.
 60. They will _______ _______ a new advertising strategy.
 61. The seminar was _______ _______ due to unexpected events.
 62. We are planning to _______ _______ an operations manager.
 63. He will _______ _______ the new role effective immediately.
 64. The policy changes will _______ _______ next week.
 65. We need to _______ _______ a backup plan.
 66. The team needs to _______ _______ the deadline extension.
 67. She was _______ _______ because of structural changes.
 68. They will _______ _______ the new procedures soon.
 69. The meeting was _______ _______ because of conflicting schedules.
 70. He _______ _______ the new process quickly.
 71. We must _______ _______ these challenges head-on.
 72. The company is set to _______ _______ more freelance workers.
 73. The new system will _______ _______ next quarter.
 74. They chose to _______ _______ their personal issues.
 75. The manager will _______ _______ the performance review.
 76. They will _______ _______ a new client management tool.
 77. The training was _______ _______ due to technical difficulties.
 78. We are aiming to _______ _______ a sales director.
 79. He will _______ _______ the new responsibilities tomorrow.
 80. The new laws will _______ _______ starting next month.
 81. We need to _______ _______ alternative solutions.
 82. The team should _______ _______ the extended project timeline.
 83. She was _______ _______ during the company’s restructuring.
 84. They will _______ _______ the updated policy next meeting.
 85. The event was _______ _______ because of poor attendance.
 86. He _______ _______ the new guidelines without any issues.
 87. We must _______ _______ the regulatory requirements.
 88. The business plans to _______ _______ new interns this summer.
 89. The amendments will _______ _______ on January 1st.
 90. They decided to _______ _______ their business partnership.
 91. The director will _______ _______ the strategic plan.
 92. They will _______ _______ a new customer loyalty program.
 93. The workshop was _______ _______ due to a last-minute conflict.
 94. We are trying to _______ _______ a new lead developer.
 95. He will _______ _______ the new role starting next week.
 96. The safety protocols will _______ _______ immediately.
 97. We need to _______ _______ a detailed action plan.
 98. The team needs to _______ _______ the implementation schedule.
 99. She was _______ _______ following the downsizing.
 100. They will _______ _______ the new regulations next quarter.

Đáp án

 1. go over
 2. carry out
 3. laid off
 4. roll out
 5. call off
 6. picked up
 7. deal with
 8. take on
 9. come into effect
 10. put aside
 11. go over
 12. present
 13. call off
 14. bring in
 15. take up
 16. come into effect
 17. come up with
 18. complete
 19. laid off
 20. install
 21. put off
 22. picked up
 23. address
 24. hire
 25. come into effect
 26. put aside
 27. review
 28. launch
 29. called off
 30. recruit
 31. take up
 32. come into effect
 33. devise
 34. finalize
 35. laid off
 36. implement
 37. postponed
 38. picked up
 39. handle
 40. hire
 41. come into effect
 42. put aside
 43. present
 44. launch
 45. called off
 46. bring in
 47. take up
 48. come into effect
 49. come up with
 50. complete
 51. laid off
 52. implement
 53. canceled
 54. picked up
 55. resolve
 56. bring in
 57. come into effect
 58. put aside
 59. review
 60. develop
 61. called off
 62. recruit
 63. take up
 64. come into effect
 65. devise
 66. address
 67. laid off
 68. implement
 69. postponed
 70. picked up
 71. tackle
 72. hire
 73. come into effect
 74. put aside
 75. review
 76. implement
 77. canceled
 78. bring in
 79. take up
 80. come into effect
 81. come up with
 82. address
 83. laid off
 84. review
 85. called off
 86. picked up
 87. comply with
 88. bring in
 89. come into effect
 90. end
 91. present
 92. launch
 93. called off
 94. recruit
 95. take up
 96. come into effect
 97. come up with
 98. finalize
 99. laid off
 100. implement

Học lại bài cũ: Cách sử dụng ‘Look after’ và ‘Take care of’ và 100 câu bài tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN