Cách sử dụng ‘Look after’ và ‘Take care of’ và 100 câu bài tập

Cách sử dụng ‘Look after’ và ‘Take care of’ và 100 câu bài tập

Cả "look after" và "take care of" đều có nghĩa là chăm sóc hoặc quan tâm đến ai đó hoặc điều gì đó

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

look-after-va-take-care-of

Cả “look after” và “take care of” đều có nghĩa là chăm sóc hoặc quan tâm đến ai đó hoặc điều gì đó. Tuy nhiên, chúng có một số khác biệt nhỏ trong cách sử dụng. Dưới đây là phân tích chi tiết về cách sử dụng hai cụm từ này:

Lý thuyết cách sử dụng ‘Look after’ và ‘Take care of’

Look after

“Look after” thường được sử dụng trong tiếng Anh Anh và có nghĩa là chăm sóc, giữ gìn ai đó hoặc điều gì đó. Nó có thể được dùng trong nhiều tình huống khác nhau, từ việc chăm sóc người, vật nuôi, đến việc trông nom tài sản.

Cấu trúc:

 • Look after + danh từ/đại từ

Ví dụ:

 • She looks after her younger brother while her parents are at work. (Cô ấy chăm sóc em trai trong khi bố mẹ cô ấy đi làm.)
 • Can you look after my dog while I’m on vacation? (Bạn có thể chăm sóc con chó của tôi trong khi tôi đi nghỉ không?)
 • It’s important to look after your health. (Điều quan trọng là phải chăm sóc sức khỏe của bạn.)

Take care of

“Take care of” thường được sử dụng cả trong tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ. Nó cũng có nghĩa là chăm sóc, quan tâm đến ai đó hoặc điều gì đó, nhưng còn có thể mang nghĩa rộng hơn như giải quyết công việc hoặc xử lý vấn đề.

Cấu trúc:

 • Take care of + danh từ/đại từ

Ví dụ:

 • She takes care of her grandmother every weekend. (Cô ấy chăm sóc bà của mình mỗi cuối tuần.)
 • Don’t worry about the bills; I’ll take care of them. (Đừng lo về hóa đơn; tôi sẽ lo liệu chúng.)
 • The manager takes care of all the administrative tasks. (Người quản lý giải quyết tất cả các công việc hành chính.)

So sánh và phân biệt

 • Cả hai cụm từ đều có thể thay thế nhau khi nói về việc chăm sóc ai đó hoặc điều gì đó. Tuy nhiên, “take care of” thường được sử dụng linh hoạt hơn trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm cả việc giải quyết công việc hay vấn đề.
 • “Look after” thường mang tính chất cá nhân hơn, thường dùng trong việc chăm sóc con người hoặc vật nuôi.

Lưu ý:

 • Trong một số ngữ cảnh, sử dụng “take care of” có thể mang ý nghĩa trách nhiệm cao hơn so với “look after”.
 • “Take care” cũng có thể được sử dụng như một lời chào tạm biệt, nhưng “look after” thì không có cách sử dụng này. Ví dụ: Take care! (Chúc bạn bảo trọng!)

Hy vọng những giải thích trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng “look after” và “take care of”.

100 câu bài tập

 1. She ____ her grandmother every weekend.
 2. He has to ____ his younger sister while his parents are away.
 3. They hired a nanny to ____ the children.
 4. You need to ____ your health better.
 5. The nurse will ____ the patients in this ward.
 6. Who will ____ the house while you are on vacation?
 7. Can you ____ my cat for a few days?
 8. She always ____ her friends when they are in trouble.
 9. We should ____ the environment.
 10. He ____ his elderly neighbor by mowing her lawn.
 11. She ____ the garden every morning.
 12. It’s important to ____ yourself.
 13. The company will ____ all your expenses.
 14. He forgot to ____ his car and it broke down.
 15. She ____ her parents’ business after they retired.
 16. The babysitter will ____ the kids tonight.
 17. Who usually ____ the cooking in your house?
 18. He ____ the farm animals every day.
 19. She always ____ her personal belongings.
 20. They ____ the park by picking up litter.
 21. He ____ his bike to keep it in good condition.
 22. She ____ her appearance meticulously.
 23. They need to ____ their financial problems.
 24. He ____ his job with great dedication.
 25. She ____ her mental health by meditating.
 26. The vet will ____ your pet while you are away.
 27. They ____ their garden with love and care.
 28. He always ____ the details of his work.
 29. She ____ the family finances.
 30. The teacher ____ her students’ progress closely.
 31. He ____ his younger brother after school.
 32. The organization ____ the homeless in the city.
 33. She ____ her skin by using natural products.
 34. The mother ____ her sick child all night.
 35. He ____ the equipment in the gym.
 36. She ____ her plants daily.
 37. They ____ their elderly relatives.
 38. He ____ his reputation very seriously.
 39. The manager ____ the staff’s training.
 40. She ____ her emotional well-being by practicing yoga.
 41. He ____ the household chores on weekends.
 42. She ____ the budget for the project.
 43. They ____ the community center.
 44. He ____ his shoes by polishing them regularly.
 45. She ____ her hair with special shampoos.
 46. The caretaker ____ the museum exhibits.
 47. They ____ the neighborhood by organizing clean-up events.
 48. He ____ his responsibilities diligently.
 49. She ____ the documentation for the project.
 50. They ____ their dog’s diet carefully.

Bài tập dịch câu

 1. Anh ấy chăm sóc em gái mình rất cẩn thận.
 2. Cô ấy luôn chăm sóc cây cối trong vườn.
 3. Ai sẽ trông nom ngôi nhà khi bạn đi nghỉ?
 4. Chúng tôi cần chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
 5. Bạn có thể trông nom con mèo của tôi vài ngày không?
 6. Người điều dưỡng sẽ chăm sóc các bệnh nhân trong phòng này.
 7. Cô ấy trông nom bạn bè khi họ gặp rắc rối.
 8. Chúng ta nên bảo vệ môi trường.
 9. Anh ấy chăm sóc người hàng xóm già bằng cách cắt cỏ cho bà.
 10. Cô ấy chăm sóc khu vườn mỗi buổi sáng.

Bài tập chọn câu đúng

 1. He has to ____ his health. a. look after b. take care of
 2. She ____ the family business. a. looks after b. takes care of
 3. Can you ____ the kids while I’m out? a. look after b. take care of
 4. He ____ his work with great dedication. a. looks after b. takes care of
 5. She ____ her sick mother. a. looks after b. takes care of

Bài tập sắp xếp câu

 1. (after/look/his dog/he)
 2. (takes/of/she/care/the garden)
 3. (after/will/you/look/your health?)
 4. (of/take/please/care/your belongings)
 5. (after/looking/the children/she is)

Bài tập điền từ tiếp

 1. He ____ his grandfather by visiting him every day.
 2. She ____ her schoolwork carefully.
 3. Can you ____ the guests at the party?
 4. He ____ his friend’s house while they were on vacation.
 5. She ____ the new employees.
 6. He ____ his duties at work responsibly.
 7. The teacher ____ the students’ behavior.
 8. She ____ her fitness by exercising regularly.
 9. They ____ their finances prudently.
 10. He ____ his collection of stamps.

Bài tập dịch câu tiếp

 1. Cô ấy chăm sóc bài tập của mình rất kỹ lưỡng.
 2. Anh ấy luôn trông nom nhà bạn mình khi họ đi nghỉ.
 3. Cô ấy chăm sóc nhân viên mới.
 4. Anh ấy đảm đương nhiệm vụ của mình tại công ty rất có trách nhiệm.
 5. Giáo viên theo dõi hành vi của học sinh.

Bài tập chọn câu đúng tiếp

 1. She ____ the houseplants. a. looks after b. takes care of
 2. They ____ the community garden. a. look after b. take care of
 3. He ____ his appearance. a. looks after b. takes care of
 4. She ____ her dog’s diet. a. looks after b. takes care of
 5. He ____ his elderly parents. a. looks after b. takes care of

Bài tập sắp xếp câu tiếp

 1. (care/takes/of/she/her responsibilities)
 2. (looks/her/after/he/sister)
 3. (of/the problem/take/care)
 4. (after/looking/she/is/the baby)
 5. (he/after/looks/his friends)

Bài tập điền từ cuối

 1. She ____ the kitchen after cooking.
 2. He ____ the company’s finances.
 3. They ____ their pet with great care.
 4. She ____ her studies seriously.
 5. He ____ the elderly people in the neighborhood.

Đáp án

Bài tập điền từ

 1. She looks after her grandmother every weekend.
 2. He has to look after his younger sister while his parents are away.
 3. They hired a nanny to look after the children.
 4. You need to take care of your health better.
 5. The nurse will look after the patients in this ward.
 6. Who will look after the house while you are on vacation?
 7. Can you look after my cat for a few days?
 8. She always looks after her friends when they are in trouble.
 9. We should take care of the environment.
 10. He looks after his elderly neighbor by mowing her lawn.
 11. She looks after the garden every morning.
 12. It’s important to take care of yourself.
 13. The company will take care of all your expenses.
 14. He forgot to take care of his car and it broke down.
 15. She looks after her parents’ business after they retired.
 16. The babysitter will look after the kids tonight.
 17. Who usually takes care of the cooking in your house?
 18. He looks after the farm animals every day.
 19. She always takes care of her personal belongings.
 20. They take care of the park by picking up litter.
 21. He looks after his bike to keep it in good condition.
 22. She takes care of her appearance meticulously.
 23. They need to take care of their financial problems.
 24. He takes care of his job with great dedication.
 25. She takes care of her mental health by meditating.
 26. The vet will look after your pet while you are away.
 27. They take care of their garden with love and care.
 28. He always looks after the details of his work.
 29. She takes care of the family finances.
 30. The teacher looks after her students’ progress closely.
 31. He looks after his younger brother after school.
 32. The organization takes care of the homeless in the city.
 33. She takes care of her skin by using natural products.
 34. The mother looked after her sick child all night.
 35. He takes care of the equipment in the gym.
 36. She looks after her plants daily.
 37. They look after their elderly relatives.
 38. He takes care of his reputation very seriously.
 39. The manager takes care of the staff’s training.
 40. She takes care of her emotional well-being by practicing yoga.
 41. He takes care of the household chores on weekends.
 42. She takes care of the budget for the project.
 43. They look after the community center.
 44. He takes care of his shoes by polishing them regularly.
 45. She takes care of her hair with special shampoos.
 46. The caretaker looks after the museum exhibits.
 47. They take care of the neighborhood by organizing clean-up events.
 48. He takes care of his responsibilities diligently.
 49. She takes care of the documentation for the project.
 50. They take care of their dog’s diet carefully.

Bài tập dịch câu

 1. He takes care of his younger sister very carefully.
 2. She always looks after the plants in the garden.
 3. Who will look after the house when you are on vacation?
 4. We need to take better care of our health.
 5. Can you look after my cat for a few days?
 6. The nurse will look after the patients in this ward.
 7. She looks after her friends when they are in trouble.
 8. We should take care of the environment.
 9. He looks after his elderly neighbor by mowing her lawn.
 10. She looks after the garden every morning.

Bài tập chọn câu đúng

 1. He has to take care of his health.
 2. She takes care of the family business.
 3. Can you look after the kids while I’m out?
 4. He takes care of his work with great dedication.
 5. She looks after her sick mother.

Bài tập sắp xếp câu

 1. He looks after his dog.
 2. She takes care of the garden.
 3. Will you look after your health?
 4. Please take care of your belongings.
 5. She is looking after the children.

Bài tập điền từ tiếp

 1. He looks after his grandfather by visiting him every day.
 2. She takes care of her schoolwork carefully.
 3. Can you look after the guests at the party?
 4. He looked after his friend’s house while they were on vacation.
 5. She takes care of the new employees.
 6. He takes care of his duties at work responsibly.
 7. The teacher looks after the students’ behavior.
 8. She takes care of her fitness by exercising regularly.
 9. They take care of their finances prudently.
 10. He looks after his collection of stamps.

Bài tập dịch câu tiếp

 1. She takes care of her schoolwork very carefully.
 2. He always looks after his friend’s house when they are on vacation.
 3. She takes care of the new employees.
 4. He takes care of his duties at work very responsibly.
 5. The teacher looks after the students’ behavior.

Bài tập chọn câu đúng tiếp

 1. She looks after the houseplants.
 2. They take care of the community garden.
 3. He takes care of his appearance.
 4. She takes care of her dog’s diet.
 5. He looks after his elderly parents.

Bài tập sắp xếp câu tiếp

 1. She takes care of her responsibilities.
 2. He looks after his sister.
 3. Take care of the problem.
 4. She is looking after the baby.
 5. He looks after his friends.

Bài tập điền từ cuối

 1. She takes care of the kitchen after cooking.
 2. He takes care of the company’s finances.
 3. They look after their pet with great care.
 4. She takes care of her studies seriously.
 5. He looks after the elderly people in the neighborhood.

Học lại bài cũ: “Break down” và “break up”: cách sử dụng và bài tập

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN