Speaking Part 11: Talk about your favorite movie

Speaking Part 11: Talk about your favorite movie

Speaking nói về một bộ phim yêu thích của bạn. Đó là một đề bài khá hay trong các kỳ thi Speaking. Vì hay và dễ nên cũng sẽ bị đòi hỏi cao ở độ kỹ càng và hiểu sâu về bộ phim mà mình thích. Sau đây là một bài ví dụ.

Từ vựng và cụm từ vựng cần nắm được trong chủ đề này

 1. Science fiction (Khoa học viễn tưởng) – thể loại phim khoa học viễn tưởng.
 2. Thriller (Bộ phim kinh dị) – thể loại phim ly kỳ.
 3. Captivate (Mê hoặc) – thu hút, làm say mê.
 4. Subconscious (Tiềm thức) – tiềm thức, tâm trí tiềm ẩn.
 5. Extract (Trích xuất) – lấy ra, rút ra.
 6. Architect (Kiến trúc sư) – nhà kiến trúc, người thiết kế.
 7. Pivotal role (Vai trò quan trọng) – vai trò quyết định, quan trọng.
 8. Resonate (Gây ảnh hưởng) – gây ra ảnh hưởng, làm cho người khác cảm thấy thấm thía.
 9. Cinematography (Quay phim) – nghệ thuật quay phim, kỹ thuật quay phim.
 10. Breathtaking (Đẹp đến ngạc nhiên) – gây kinh ngạc, ngoạn mục.
 11. Seamless integration (Tích hợp mượt mà) – sự tích hợp một cách mượt mà, không có rã rời.
 12. Immersive (Thâm nhập) – tạo cảm giác như đang chìm đắm trong.
 13. Iconic (Biểu tượng) – biểu tượng, nổi tiếng.
 14. Pulsating (Nhấp nhô) – nhấp nhô, đập.
 15. Adrenaline-pumping (Kích thích cảm giác) – kích thích, làm cho cảm giác sống động hơn.
 16. Stimulate the imagination (Kích thích trí tưởng tượng) – kích thích sự sáng tạo, khám phá trí tưởng tượng.
 17. Provoke deep thought (Gây ra suy nghĩ sâu sắc) – gợi ra suy nghĩ sâu sắc, khơi dậy tư duy.
 18. Unravel mysteries (Giải mã bí ẩn) – tiến hành giải mã những bí ẩn.
 19. Lasting impact (Ảnh hưởng lâu dài) – ảnh hưởng kéo dài, ảnh hưởng lâu dài.
 20. Thought-provoking (Gây suy nghĩ) – gây ra suy nghĩ, đề nghị suy nghĩ.

Dàn ý triển khai Speaking theo chủ đề Talk about your favorite movie

 1. Introduction (Giới thiệu)
  • My favorite movie is “Inception,” a science fiction film directed by Christopher Nolan, released in 2010.
 2. Plot Overview (Tóm tắt cốt truyện)
  • The movie revolves around a skilled thief, Dom Cobb, who steals secrets from within the subconscious during the dream state. Cobb is given a chance to have his criminal history erased in exchange for implanting another person’s idea into a target’s subconscious.
 3. Characters (Nhân vật)
  • The main characters include Dom Cobb, played by Leonardo DiCaprio, Ariadne, played by Ellen Page, and Robert Fischer, played by Cillian Murphy.
  • My favorite character is Ariadne because she is intelligent and plays a crucial role in navigating the complex dream worlds.
 4. Themes (Chủ đề)
  • The movie explores themes of reality vs. illusion, guilt, and redemption. These themes are compelling because they make you question the nature of reality and human consciousness.
 5. Cinematography and Special Effects (Quay phim và hiệu ứng đặc biệt)
  • The cinematography is stunning, especially the scenes involving the bending of cityscapes and zero-gravity fights.
  • The special effects are seamless and add a layer of depth to the storytelling.
 6. Music and Soundtrack (Âm nhạc và nhạc nền)
  • The soundtrack, composed by Hans Zimmer, is intense and adds to the film’s atmosphere. The music enhances the suspense and emotional weight of the story.
 7. Personal Reflection (Phản ánh cá nhân)
  • I love this movie because of its intricate plot and the way it challenges viewers to think deeply about the nature of dreams and reality.
  • After watching the movie, I felt a mixture of awe and curiosity, and it made me want to rewatch it to catch all the details I might have missed.
 8. Conclusion (Kết luận)
  • “Inception” is a brilliantly crafted film with excellent acting, a thought-provoking plot, and impressive visual and auditory elements.
  • I highly recommend it to anyone who enjoys movies that make you think and keep you on the edge of your seat.

Bài Speaking được triển khai theo dàn ý bên trên

So, let me start by talking about my all-time favorite movie, “Inception.” Directed by Christopher Nolan and released in 2010, “Inception” is a science fiction thriller that has captivated audiences worldwide.

Plot Overview: The movie follows the story of Dom Cobb, played by Leonardo DiCaprio, a skilled thief who specializes in extracting secrets from deep within the subconscious during the dream state. Cobb is given a chance to clear his criminal record by planting an idea into the mind of a wealthy businessman, Robert Fischer, portrayed by Cillian Murphy.

Characters: One of the most intriguing characters in the film is Ariadne, played by Ellen Page. Ariadne is a talented architect who joins Cobb’s team to design the dream landscapes. Her intelligence and pivotal role in navigating the complex dream worlds make her my favorite character in the movie.

Themes: What truly sets “Inception” apart are its thought-provoking themes. The movie delves into the blurred lines between reality and illusion, exploring concepts of guilt, redemption, and the power of the subconscious mind. These themes resonate deeply with me and have sparked numerous discussions long after watching the film.

Cinematography and Special Effects: Visually, “Inception” is a masterpiece. The cinematography, particularly the scenes involving the manipulation of architecture and gravity, is breathtaking. The seamless integration of special effects adds an immersive layer to the storytelling, enhancing the overall experience.

Music and Soundtrack: Hans Zimmer’s score for “Inception” is iconic. The music is intense and pulsating, perfectly complementing the film’s suspenseful atmosphere. From the haunting “Time” to the adrenaline-pumping “Mombasa,” the soundtrack elevates every scene and leaves a lasting impression.

Personal Reflection: What I love most about “Inception” is its ability to stimulate the imagination and provoke deep thought. After watching the movie, I found myself contemplating the nature of reality and the power of the subconscious mind. It’s a film that stays with you long after the credits roll, inviting you to unravel its mysteries with each viewing.

In conclusion, “Inception” is a cinematic masterpiece that excels in every aspect. With its intricate plot, compelling characters, and stunning visuals, it’s a movie that never fails to leave a lasting impact. I highly recommend it to anyone seeking a thought-provoking and visually spectacular experience.

Đọc lại: Speaking Part 10: Discuss the effects of climate change.

Hãy nghe phần này để biết mình có phát âm đúng không

đăng ký nhận tư vấn
và ưu đãi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

Bạn hãy để lại thông tin, The Real IELTS sẽ liên hệ cho bạn ngay nha!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN