100 từ vựng học thuật về chủ nghĩa Marx

100 từ vựng học thuật về chủ nghĩa Marx

Nhân dịp ngày 3/2 - thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam, đây cũng là một chủ đề học thuật khá thú vị. Chính ví vậy The Real IELTS đã soạn ra 100 từ vựng

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

100-tu-vung-hoc-thuat-ve-chu-nghia-marx-11

Nhân dịp ngày 3/2 – thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam, đây cũng là một chủ đề học thuật khá thú vị. Chính ví vậy The Real IELTS đã soạn ra 100 từ vựng học thuật hay được sử dụng khi các bạn thi IELTS kỹ năng Reading, Writing và Speaking.

Đọc thêm: 100 từ vựng theo chủ đề Self-helf – sự kiên nhẫn

Sau đây là 50 từ vựng đầu tiên

100-tu-vung-hoc-thuat-ve-chu-nghia-marx-12
Marxism – Chủ nghĩa MarxWhat is the fundamental concept behind Marxism?
Dialectical materialism – Chất liệu phép biện chứngHow does dialectical materialism explain societal changes?
Class struggle – Cuộc chiến giai cấpExplore the concept of class struggle in the context of Marxist theory.
Historical materialism – Chủ nghĩa vật chất lịch sửWhat role does historical materialism play in understanding human history?
Proletariat – Tư sảnDefine the proletariat and its significance in Marxist philosophy.
Bourgeoisie – Nông dân chủ nghĩaHow does bourgeoisie relate to the capitalist system?
Capitalism – Chủ nghĩa tư bảnExplain the key features of capitalism according to Marxist theory.
Communism – Chủ nghĩa cộng sảnWhat is the ultimate goal of communism in Marxist ideology?
Socialism – Chủ nghĩa xã hộiCompare and contrast socialism and communism in Marxist thought.
Alienation – Sự lạc lõngDiscuss the concept of alienation and its effects on individuals in a capitalist society.
Surplus value – Giá trị thặng dưHow does Marx analyze surplus value in the capitalist mode of production?
Means of production – Phương tiện sản xuấtExplore the role of means of production in shaping social relations.
Labor theory of value – Lý thuyết giá trị lao độngElaborate on the labor theory of value and its implications for economic systems.
Revolution – Cách mạngWhat is the significance of revolution in Marxist theory?
Socialist state – Nhà nước xã hộiExplain the concept of a socialist state and its characteristics.
Economic determinism – Quyết định kinh tếHow does economic determinism influence historical development in Marxism?
Ideology – Ý thức chính trịDefine ideology and its role in perpetuating class structures.
Exploitation – Bóc lộtDiscuss the concept of exploitation in the context of Marxist economics.
Historical inevitability – Không thể tránh khỏi lịch sửIs historical inevitability a key aspect of Marxist historical materialism?
Social consciousness – Ý thức xã hộiHow does Marx address social consciousness in relation to class struggles?
Classless society – Xã hội không giai cấpDescribe the characteristics of a classless society according to Marx.
Dictatorship of the proletariat – Chuyên chế của giai cấp công nhânWhat is the concept of dictatorship of the proletariat in Marxist theory?
Manifesto of the Communist Party – Hiến pháp Đảng Cộng sảnAnalyze the Manifesto of the Communist Party and its key ideas.
Wage labor – Lao động công nhânExplore the role of wage labor in the capitalist system.
Commodification – Hóa hàng hóaDefine commodification and its impact on social relationships.
Socialist realism – Chủ nghĩa hiện thực xã hộiHow does socialist realism manifest in artistic expression?
Material conditions – Điều kiện vật chấtDiscuss the influence of material conditions on societal structures.
Historical development – Phát triển lịch sửTrace the concept of historical development in Marxist historical materialism.
Social revolution – Cách mạng xã hộiExplain the role of social revolution in achieving socialist goals.
Social justice – Công bằng xã hộiHow does social justice align with Marxist ideals?
Economic equality – Bình đẳng kinh tếDiscuss the pursuit of economic equality in a socialist framework.
Social ownership – Sở hữu xã hộiExplain the concept of social ownership in a Marxist society.
Proletarian internationalism – Quốc tế công nhânExplore the idea of proletarian internationalism in Marxist thought.
Cultural hegemony – Chủ nghĩa văn hóa chiếm ưu thếHow does cultural hegemony affect societal perceptions according to Marx?
Capital accumulation – Tích lũy vốnAnalyze the process of capital accumulation in a capitalist economy.
Revolutionary vanguard – Tiền độ đảngWhat is the significance of the revolutionary vanguard in Marxist revolutions?
Central planning – Kế hoạch trung ươngHow does central planning operate in a socialist economic system?
Socialist transformation – Chuyển đổi xã hộiDiscuss the process of socialist transformation in a capitalist society.
Base and superstructure – Cơ sở và cấu trúc siêu cấpExplain the concepts of base and superstructure in Marxist theory.
False consciousness – Ý thức giả mạoWhat role does false consciousness play in shaping societal beliefs?
Labor power – Sức lao độngDefine the concept of labor power and its role in production.
Historical epochs – Kỷ nguyên lịch sửHow does Marx categorize different historical epochs in human history?
Socialist transition – Chuyển đổi xã hộiExplore the idea of a socialist transition from capitalism.
Class consciousness – Ý thức giai cấpDiscuss the importance of class consciousness in Marxist social theory.
Economic determinism – Quyết định kinh tếAnalyze the principles of economic determinism in Marx’s writings.
Political economy – Kinh tế chính trịHow does political economy relate to Marxist analysis of society?
Social formation – Hình thành xã hộiDefine the concept of social formation in Marxist sociology.
Social relations of production – Mối quan hệ sản xuất xã hộiDiscuss the role of social relations of production in shaping societies.
Socialist construction – Xây dựng xã hộiExplore the challenges and benefits of socialist construction.
Collective ownership – Sở hữu tập thểExplain the idea of collective ownership and its implications in Marxist philosophy.

50 từ vựng tiếp theo

100-tu-vung-hoc-thuat-ve-chu-nghia-marx-13
Social dialectics Biện chứng xã hộiWhat is the significance of social dialectics in Marxist thought? Ý nghĩa của phân tích xã hội trong tư duy Marx là gì?
Historical materialism Vật chất chủ nghĩa lịch sửHow does historical materialism contribute to our understanding of societal development? Lịch sử vật chất đóng góp như thế nào vào sự hiểu biết về phát triển xã hội?
Class exploitation Bóc lột giai cấpExplain the concept of class exploitation in the context of Marxist theory. Giải thích khái niệm khai thác giai cấp trong ngữ cảnh của lý thuyết Marx.
Social reform Cải cách xã hộiWhat role does social reform play in addressing issues of class inequality? Vai trò của cải cách xã hội trong giải quyết vấn đề bất bình đẳng giai cấp là gì?
Class consciousness Nhận thức giai cấpHow does the concept of class consciousness influence social movements? Làm thế nào khái niệm ý thức giai cấp ảnh hưởng đến các phong trào xã hội?
Marxist critique Phê phán Mác xítDiscuss the key components of a Marxist critique of capitalist societies. Thảo luận về những thành phần chính của việc phê phán Marx về xã hội tư bản.
Social alienation Xa lạ xã hộiExplore the concept of social alienation in Marxist philosophy. Khám phá khái niệm về sự xa lạ xã hội trong triết học Marx.
Revolutionary praxis Hành động cách mạngWhat is meant by revolutionary praxis in the context of Marxist activism? Sự thực hành cách mạng là gì trong ngữ cảnh của hoạt động chủ nghĩa Marx?
Social transformation Biến đổi xã hộiHow can social transformation be achieved according to Marxist principles? Làm thế nào có thể đạt được sự biến đổi xã hội theo nguyên tắc Marx?
Communist ideology Chủ nghĩa cộng sảnWhat are the core tenets of communist ideology in the Marxist tradition? Những nguyên tắc cơ bản nào của chủ nghĩa cộng sản trong truyền thống Marx?
Capitalist mode of production Chế độ sản xuất tư bảnExplain the characteristics of the capitalist mode of production according to Marx. Định nghĩa về các đặc điểm của chế độ sản xuất tư bản theo lời của Marx.
Revolutionary overthrow Lật đổ cách mạngHow does Marxist theory advocate for revolutionary overthrow of existing systems? Làm thế nào lý thuyết Marx tán thành sự lật đổ cách mạng hiện hành?
Class solidarity Đoàn kết giai cấpWhat is the significance of class solidarity in Marxist movements? Tầm quan trọng của đoàn kết giai cấp trong các phong trào Marx là gì?
Economic inequality Bất bình đẳng kinh tếDiscuss the roots and consequences of economic inequality in Marxist analysis. Thảo luận về nguồn gốc và hậu quả của bất bình đẳng kinh tế trong phân tích Marx.
Proletarian revolution Cách mạng công nhânHow does the idea of proletarian revolution fit into Marxist revolutionary discourse? Làm thế nào ý tưởng cách mạng giai cấp công nhân khớp với triết học Marx?
Revolutionary theory Lý thuyết cách mạngWhat role does revolutionary theory play in shaping Marxist revolutionary movements? Vai trò của lý thuyết cách mạng là gì trong việc hình thành phong trào Marx?
Historical contradictions Mâu thuẫn lịch sửHow do historical contradictions contribute to societal change in Marxist thought? Làm thế nào những mâu thuẫn lịch sử đóng góp vào sự thay đổi xã hội theo tư duy Marx?
Socialist planning Kế hoạch xã hội chủ nghĩaExplain the principles of socialist planning in the context of Marxist economics. Giải thích các nguyên tắc của kế hoạch xã hội trong ngữ cảnh của kinh tế Marx.
Historical epochs Các kỷ nguyên lịch sửHow do historical epochs impact the development of societies according to Marx? Lịch sử các kỷ nguyên ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của xã hội theo Marx?
Labor power Sức lao độngDefine the concept of labor power in Marxist economic theory. Định nghĩa về khái niệm sức lao động trong lý thuyết kinh tế của Marx.
Radical change Thay đổi cực đoanDiscuss the idea of radical change as advocated by Marxist revolutionaries. Thảo luận về ý tưởng về thay đổi cơ bản như được đề xuất bởi cách mạng Marx.
Revolutionary struggle Cuộc đấu tranh cách mạngWhat challenges are associated with the revolutionary struggle in Marxist ideology? Những thách thức nào liên quan đến cuộc đấu tranh cách mạng theo triết lý Marx?
Socialist realism Hiện thực xã hội chủ nghĩaHow does socialist realism influence artistic expressions in Marxist societies? Làm thế nào sự thực tế xã hội ảnh hưởng đến sự thể hiện nghệ thuật trong triết học Marx?
Economic determinism Xác định kinh tếExplain the concept of economic determinism in Marxist analysis. Giải thích khái niệm quyết định kinh tế trong phân tích Marx.
Marxist philosophy Triết học Mác xítElaborate on the key principles of Marxist philosophy regarding societal structures. Mối quan hệ giữa triết học Marx và triết lý xã hội về cấu trúc xã hội là gì?
Class conflict Xung đột giai cấpWhat are the primary sources of class conflict in Marxist theory? Các nguồn gốc chính của xung đột giai cấp trong lý thuyết Marx là gì?
Class antagonism Thù địch giai cấpDiscuss the notion of class antagonism and its role in Marxist social analysis. Thảo luận về ý nghĩa của sự xung đột giai cấp và vai trò của nó trong phân tích xã hội của Marx.
Socialist construction Xây dựng xã hội chủ nghĩaHow does socialist construction aim to reshape societal structures according to Marx? Làm thế nào sự xây dựng xã hội xã hội nhắm vào việc định hình cấu trúc xã hội theo lời của Marx?
Political revolution Cách mạng chính trịWhat is the significance of political revolution in the context of Marxist movements? Tầm quan trọng của cách mạng chính trị là gì trong ngữ cảnh của những phong trào Marx?
Historical necessity Sự cần thiết lịch sửWhy does historical necessity play a crucial role in Marxist historical materialism? Tại sao sự cần thiết lịch sử đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử vật chất của Marx?
Revolutionary leadership Lãnh đạo cách mạngExplore the importance of revolutionary leadership in Marxist revolutionary efforts. Khám phá vai trò quan trọng của lãnh đạo cách mạng trong những nỗ lực cách mạng của Marx.
Socialist equality Bình đẳng xã hội chủ nghĩaHow does the concept of socialist equality differ from other notions of equality? Làm thế nào khái niệm về sự bình đẳng xã hội khác biệt so với các quan niệm bình đẳng khác?
Social ownership Sở hữu xã hộiDiscuss the idea of social ownership as proposed by Marxist theorists. Thảo luận về ý tưởng về quyền sở hữu xã hội theo các nhà triết học Marx.
Socialist internationalism Quốc tế chủ nghĩa xã hộiWhat is the role of socialist internationalism in Marxist revolutionary movements? Vai trò của quốc tế chủ nghĩa xã hội trong những phong trào cách mạng của Marx là gì?
Critique of capitalism Phê phán về vốn chủ nghĩaCritically analyze the Marxist critique of capitalism and its implications. Phê phán chính trị về chủ nghĩa tư bản và những tác động của nó như thế nào?
Working-class movement Phong trào công nhânHow does the working-class movement contribute to social change in Marxist theory? Làm thế nào phong trào giai cấp công nhân đóng góp vào sự thay đổi xã hội theo lý thuyết Marx?
Socialist solidarity Đoàn kết xã hội chủ nghĩaExplore the concept of socialist solidarity in the context of Marxist movements. Khám phá khái niệm về sự đoàn kết xã hội trong ngữ cảnh của những phong trào Marx.
Historical materialist analysis Phân tích vật chất chủ nghĩa lịch sửHow does historical materialist analysis contribute to understanding societal changes? Làm thế nào phân tích vật chất lịch sử đóng góp vào việc hiểu rõ các biến đổi xã hội?
Revolutionary momentum Đà cách mạngWhat factors contribute to revolutionary momentum in Marxist revolutionary struggles? Những yếu tố nào đóng góp vào đà động cách mạng trong những cuộc đấu tranh cách mạng của Marx?
Social change Thay đổi xã hộiDiscuss the various forms of social change advocated by Marxist theorists. Thảo luận về những hình thức thay đổi xã hội mà các triết học Marx đề xuất.
Socialist transition Chuyển giao xã hội chủ nghĩaHow does the concept of socialist transition address societal transformation? Làm thế nào khái niệm về sự chuyển giao xã hội đối mặt với sự biến đổi xã hội theo lý thuyết Marx?
Economic exploitation Bóc lột kinh tếExplain the idea of economic exploitation in the context of Marxist economic theory. Giải thích ý tưởng về khai thác kinh tế trong ngữ cảnh của lý thuyết kinh tế Marx.
Proletarian empowerment Quyền lực công nhânHow does proletarian empowerment contribute to Marxist revolutionary goals? Làm thế nào quyền lực của giai cấp công nhân đóng góp vào mục tiêu cách mạng của Marx?
Socialist values Giá trị xã hội chủ nghĩaDiscuss the core socialist values promoted in Marxist ideologies. Thảo luận về những giá trị xã hội chủ nghĩa xã hội được tuyên truyền trong các triết học Marx.
Labor theory of value Lý thuyết giá trị lao độngExplain the labor theory of value as proposed by Marxist economists. Định nghĩa về lý thuyết giá trị lao động như được đề xuất bởi các nhà kinh tế học Marx.
Socialist democracy Dân chủ xã hội chủ nghĩaHow does socialist democracy differ from other forms of political systems? Làm thế nào chủ nghĩa dân chủ xã hội khác biệt so với các hệ thống chính trị khác?
Socialist society Xã hội chủ nghĩaDescribe the characteristics of a socialist society according to Marxist principles. Mô tả các đặc điểm của một xã hội xã hội theo những nguyên tắc của Marx.
Socialist revolution Cách mạng xã hội chủ nghĩaHow does a socialist revolution reshape societal structures according to Marxist theory? Làm thế nào một cuộc cách mạng xã hội thay đổi cấu trúc xã hội theo lý thuyết Marx?
Social relations of production Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩaWhat are the key social relations of production in Marxist analyses? Những mối quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa Marx phân tích là gì?
Marxist historiography Lịch sử học Mác xítExplore the role of Marxist historiography in understanding historical developments. Khám phá vai trò của lịch sử vật chất Marx trong việc hiểu biết về sự phát triển lịch sử.
100-tu-vung-hoc-thuat-ve-chu-nghia-marx-14
Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN