100 từ vựng tiếng Anh chủ đề gia đình

100 từ vựng tiếng Anh chủ đề gia đình

Từ vựng về gia đình là một chủ đề rất dễ xuất hiện trong các phần thi của IELTS hoặc PTE, vì vậy trong bất kỳ bài tập tổng hợp nào cũng đều gần như phải có một chút từ vựng và kiến thứ về chủ đề này.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

100-tu-vung-tieng-anh-chu-de-gia-dinh-12

Từ vựng về gia đình là một chủ đề rất dễ xuất hiện trong các phần thi của IELTS hoặc PTE, vì vậy trong bất kỳ bài tập tổng hợp nào cũng đều gần như phải có một chút từ vựng và kiến thứ về chủ đề này.

Đọc thêm: 100 từ vựng tiếng Anh lĩnh vực y tế hay gặp

The Real IELTS soạn ra 100 từ vựng hay sử dụng cho chủ đề Gia Đình ngay trong bài viết này.

Sau đây là bảng trình bày bao gồm: Từ vựng, đặt câu, và dịch ra tiếng Việt.

100-tu-vung-tieng-anh-chu-de-gia-dinh-1

100 từ vựng chủ đề gia đình:

FamilyHow many siblings do you have in your family?Bạn có bao nhiêu người anh chị em trong gia đình của bạn?
ParentsCan you describe your extended family members?Bạn có thể mô tả về các thành viên trong gia đình mở rộ của bạn không?
SiblingsWhat are some family traditions you follow during holidays?Có những truyền thống gia đình nào bạn tuân theo trong những ngày lễ không?
RelativesHow important is the bond between parents and children?Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có tầm quan trọng như thế nào?
MotherTell me about a memorable family gathering you’ve had.Hãy kể về một buổi tụ tập gia đình đáng nhớ mà bạn đã có.
FatherDo you have a close-knit family or are your relatives scattered?Gia đình bạn có mối quan hệ gắn bó hay các người thân của bạn phân tán không?
ChildrenWhat role do grandparents play in the upbringing of children?Vai trò của ông bà trong việc nuôi dưỡng trẻ em là gì?
GrandparentsHow do you maintain harmony in your family?Làm thế nào để duy trì sự hòa thuận trong gia đình của bạn?
GrandfatherDescribe a typical family dinner at your house.Hãy mô tả về một bữa tối gia đình thông thường ở nhà bạn.
GrandmotherIn your opinion, what are the key values in a family?Trong ý kiến của bạn, giá trị quan trọng nào trong gia đình?
AuntHow do you handle conflicts within your family?Làm thế nào bạn giải quyết xung đột trong gia đình của mình?
UncleWhat family responsibilities do you consider most important?Các trách nhiệm gia đình quan trọng nhất là gì?
CousinsHave you ever experienced sibling rivalry in your family?Bạn đã từng trải qua sự ganh đua giữa các anh chị em trong gia đình chưa?
NephewShare a special family outing or vacation memory.Chia sẻ một kí ức về một chuyến dã ngoại gia đình đặc biệt của bạn.
NieceHow would you define a broken family, and what challenges might they face?Làm thế nào bạn định nghĩa một gia đình hư hại, và họ có thể đối mặt với những thách thức nào?
SpouseTell me about a family celebration that holds special meaning for you.Kể một câu chuyện về một buổi tụ tập gia đình có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn.
HusbandWhat role do aunts and uncles play in your family dynamics?Vai trò của các cô, bác, chú trong động lực gia đình của bạn là gì?
WifeDescribe the communication style within your family.Mô tả về phong cách giao tiếp trong gia đình của bạn.
SonHow do you show support for each other in your family?Làm thế nào để bạn thể hiện sự hỗ trợ lẫn nhau trong gia đình?
DaughterCan you share a cherished family tradition passed down through generations?Bạn có thể chia sẻ về một truyền thống gia đình quan trọng được kế thừa từ nhiều thế hệ không?
BrotherHow do you maintain a strong family bond despite busy schedules?Làm thế nào để duy trì một mối quan hệ gia đình mạnh mẽ mặc dù lịch trình bận rộn?
SisterDescribe the influence of your ancestors on your family history.Mô tả ảnh hưởng của ông bà trên lịch sử gia đình bạn.
In-lawsShare a memory of a family milestone or achievement.Chia sẻ một kí ức về một bước đánh dấu gia đình hoặc thành tựu.
Extended familyDiscuss the importance of love and understanding in a family.Thảo luận về sự quan trọng của tình yêu và sự hiểu biết trong gia đình.
Foster familyHow do you handle disagreements in your family?Làm thế nào để bạn xử lý những mâu thuẫn trong gia đình của bạn?
Adoptive familyWhat are some qualities that make a family close-knit?Những phẩm chất nào làm cho một gia đình thân thiết?
Nuclear familyHow has your family tree influenced your identity and values?Gia đình của bạn đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào trong việc hình thành tính cách của bạn?
Single-parent familyDescribe the unity and togetherness within your family.Mô tả sự đoàn kết và sự đoàn tụ trong gia đình của bạn.
StepfamilyHow do you celebrate birthdays and other special occasions in your family?Bạn đã từng trải qua những buổi tiệc sinh nhật và các dịp đặc biệt nào đó trong gia đình bạn không?
Family valuesDiscuss the significance of family values in shaping your character.Thảo luận về sự quan trọng của các giá trị gia đình trong việc định hình con người của bạn.
Family traditionsShare a story about a family member who has had a positive impact on you.Chia sẻ một câu chuyện về một thành viên trong gia đình có ảnh hưởng tích cực đối với bạn.
Family bondHow do you contribute to the support system within your family?Làm thế nào bạn đóng góp vào hệ thống hỗ trợ trong gia đình của bạn?
Family treeDescribe the role of grandparents in preserving family traditions.Mô tả vai trò của ông bà trong việc duy trì các truyền thống gia đình.
UpbringingIn what ways do you demonstrate loyalty to your family?Bạn cảm nhận như thế nào về việc duy trì sự hòa thuận trong gia đình của mình?
SupportiveDiscuss the importance of communication in a healthy family relationship.Thảo luận về vai trò của sự giao tiếp trong mối quan hệ gia đình lành mạnh.
LoveWhat family customs do you uphold during various holidays?Những truyền thống gia đình nào bạn duy trì hàng ngày?
CaringShare a childhood memory that reflects your family’s influence on you.Chia sẻ một ký ức thơ ấu thể hiện ảnh hưởng của gia đình đối với bạn.
SharingDiscuss the challenges and joys of being part of a large, extended family.Thảo luận về thách thức và niềm vui khi là một phần của một gia đình đông đúc.
UnderstandingHow do you stay connected with relatives who live far away?Làm thế nào để bạn giữ liên lạc với những người thân ở xa?
UnityDescribe the family customs and rituals you follow during significant events.Mô tả các phong tục và nghi lễ gia đình bạn duy trì trong các sự kiện quan trọng.
HarmonyWhat are some lessons you’ve learned from your family heritage?Ông bà cùng chú bác đóng vai trò gì trong mối quan hệ gia đình của bạn?
GenerationDiscuss the impact of family experiences on personal growth.Thảo luận về ảnh hưởng của ông bà trên nhận thức văn hóa của bạn.
AncestorsShare a story that illustrates the unity and resilience of your family.Chia sẻ một câu chuyện thể hiện sự đồng lòng và sức mạnh của gia đình bạn.
DescendantsHow do you celebrate cultural or religious traditions within your family?Làm thế nào bạn kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện quan trọng trong gia đình?
Family historyDiscuss the role of family support during difficult times.Thảo luận về vai trò của gia đình trong việc hình thành nhận thức văn hóa của bạn.
Family gatheringDescribe the unique dynamics of your family structure.Mô tả sự hỗ trợ gia đình trong những thời kỳ khó khăn.
Quality timeIn what ways do you pass on family customs to the younger generation?Làm thế nào bạn duy trì mối quan hệ với những người thân ở xa?
Family outingShare a memorable family outing that strengthened your bonds.Chia sẻ một câu chuyện về một buổi dã ngoại gia đình tạo ra ký ức lâu dài.
Family dinnerHow do you balance individuality and family unity within your household?Làm thế nào để bạn cân bằng giữa sự độc lập cá nhân và trách nhiệm gia đình?
Family celebrationsDescribe the influence of your family on your education and career choices.Mô tả ảnh hưởng của gia đình bạn đối với quyết định lựa chọn nghề nghiệp và học vấn của bạn.
Family rolesHow do you maintain a sense of closeness with distant family members?Làm thế nào để duy trì một cảm giác gần gũi với người thân ở xa trong gia đình?
ResponsibilityDiscuss the significance of family loyalty in times of adversity.Thảo luận về sự quan trọng của lòng trung thành gia đình trong những thời điểm khó khăn.
ConnectionShare a family story that highlights the importance of perseverance.Chia sẻ một câu chuyện thể hiện sự kiên trì của gia đình trong những lúc khó khăn.
RespectHow has your family history shaped your cultural identity?Làm thế nào gia đình bạn ảnh hưởng đến giáo dục đạo đức và đạo đức của bạn?
CommunicationDiscuss the challenges and rewards of being part of a blended family.Thảo luận về những thách thức và phúc lợi của việc là thành viên trong một gia đình kết hợp.
Sibling rivalryShare a family recipe that holds sentimental value for your relatives.Chia sẻ một công thức gia đình có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn.
Family dynamicsHow do you preserve and document your family’s history?Bạn duy trì và ghi chép lịch sử gia đình của bạn như thế nào?
Family structureDescribe a family gathering where you felt a strong sense of belonging.Mô tả mối quan hệ gia đình gần bó giữa các thành viên.
Close-knit familyDiscuss the impact of family customs on your daily life.Bạn từng có một buổi tập gia đình nào mà bạn cảm thấy thật sự thuộc về chưa?
Broken familyShare a childhood memory that reflects the values instilled by your family.Thảo luận về ảnh hưởng của các phong tục gia đình đối với cuộc sống hàng ngày của bạn.
Dysfunctional familyHow do you prioritize family time in your busy schedule?Làm thế nào để bạn ưu tiên thời gian gia đình trong lịch trình bận rộn của mình?
Support systemDiscuss the influence of your family on your moral and ethical beliefs.Thảo luận về ảnh hưởng của gia đình bạn đối với quan điểm đạo đức và đạo đức của bạn.
Family circleShare a story that illustrates the resilience of your family in tough times.Chia sẻ một câu chuyện thể hiện tính linh hoạt và sức mạnh của gia đình bạn trong những thời điểm khó khăn.
Family happinessHow do you ensure that family traditions are passed down to the next generation?Bạn làm thế nào để đảm bảo rằng các truyền thống gia đình được chuyển giao cho thế hệ tiếp theo?
Family unityDescribe the role of family in shaping your cultural identity.Mô tả vai trò của gia đình bạn trong việc định hình nhận thức văn hóa của bạn.
Unconditional loveShare a memory of a family vacation that brought everyone together.Chia sẻ một kí ức về một kì nghỉ gia đình tạo nên ký ức lâu dài cho mọi người.
Sibling bondDiscuss the significance of family milestones in your life.Thảo luận về sự quan trọng của các bước đánh dấu gia đình trong cuộc sống của bạn.
Family conflictHow do you celebrate cultural diversity within your extended family?Làm thế nào để bạn ăn mừng sự đa dạng văn hóa trong gia đình mở rộcủa bạn?
Family relationshipsShare a story about a family member who overcame adversity.Chia sẻ một câu chuyện về một thành viên gia đình đã vượt qua khó khăn.
Family connectionIn what ways do you contribute to the well-being of your family members?Bạn đóng góp như thế nào vào sự chăm sóc và nâng đỡ cho những người trong gia đình của bạn?
Family loveDiscuss the importance of family values in making important life decisions.Thảo luận về sự quan trọng của giá trị gia đình trong việc đưa ra quyết định lớn trong cuộc sống.
Family supportShare a family ritual that brings joy and laughter to your household.Chia sẻ một nghi lễ gia đình mang lại niềm vui và tiếng cười cho gia đình bạn.
Family careHow do you foster a sense of unity among your siblings?Làm thế nào để bạn khuyến khích sự đồng thuận giữa các anh chị em trong gia đình bạn?
Family loyaltyDescribe the influence of family on your personal and professional development.Mô tả ảnh hưởng của gia đình bạn đối với sự phát triển cá nhân và chuyên nghiệp của bạn.
Family unityDiscuss the importance of shared experiences in building family bonds.Thảo luận về sự quan trọng của các trải nghiệm chung trong việc xây dựng mối quan hệ gia đình.
Family responsibilitiesShare a story that highlights the support system within your family.Chia sẻ một câu chuyện về hệ thống hỗ trợ trong gia đình của bạn.
Family traditionsHow do you handle generational differences within your family?Bạn làm thế nào để xử lý sự khác biệt theo thế hệ trong gia đình của bạn?
Family heritageDiscuss the role of family in shaping your social and emotional well-being.Thảo luận về vai trò của gia đình trong việc định hình sức khỏe tinh thần và xã hội của bạn.
Family valuesShare a memory of a family celebration that left a lasting impression.Chia sẻ một kí ức về một buổi lễ gia đình đã tạo nên ấn tượng lâu dài.
Family tiesHow do you balance individual freedom with family responsibilities?Làm thế nào để bạn cân bằng giữa tự do cá nhân và trách nhiệm gia đình?
Family commitmentDiscuss the impact of family customs on your cultural awareness.Thảo luận về ảnh hưởng của các phong tục gia đình đối với ý thức văn hóa của bạn.
Family growthShare a story that illustrates the importance of family communication.Chia sẻ một câu chuyện thể hiện sự quan trọng của giao tiếp trong gia đình.
Family challengesIn what ways do you celebrate your family’s cultural heritage?Bạn làm thế nào để bạn ăn mừng di sản văn hóa của gia đình bạn?
Family memoriesDescribe a family outing that created lasting memories for everyone.Mô tả một dịp đi chơi của gia đình tạo ra những ký ức lâu dài cho tất cả mọi người.
Family milestonesDiscuss the role of family in building a sense of identity and belonging.Thảo luận về vai trò của gia đình trong việc xây dựng cảm giác nhận thức và sự thuộc về.
Family gatheringsShare a story that reflects the resilience and strength of your family.Chia sẻ một câu chuyện phản ánh sự kiên cường và sức mạnh của gia đình bạn.
Family customsHow do you celebrate and honor the achievements of family members?Làm thế nào bạn tổ chức và tôn vinh những thành tựu của các thành viên trong gia đình?
Family legacyDiscuss the significance of family relationships in shaping your values.Thảo luận về ý nghĩa của các mối quan hệ gia đình trong việc hình thành giá trị của bạn.
Family principlesShare a childhood memory that highlights the love within your family.Chia sẻ một kí ức tuổi thơ làm nổi bật tình yêu trong gia đình của bạn.
Family affectionIn what ways do you contribute to the preservation of family traditions?Bằng cách nào bạn đóng góp vào việc bảo tồn các truyền thống gia đình?
Family harmonyDescribe a family gathering where everyone actively participated.Mô tả một buổi tụ tập gia đình nơi mọi người đều tích cực tham gia.
Family togethernessHow do you pass on cultural traditions to the younger generation in your family?Làm thế nào bạn truyền đạt các truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ trong gia đình của bạn?
Family bondingDiscuss the importance of family unity during challenging times.Thảo luận về sự quan trọng của sự đoàn kết gia đình trong những thời kỳ khó khăn.
Family experiencesShare a story that illustrates the impact of family values on decision-making.Chia sẻ một câu chuyện mà mô tả tác động của giá trị gia đình đối với quyết định.
Family relationshipsHow do you support and uplift each other within your family?Làm thế nào bạn hỗ trợ và động viên lẫn nhau trong gia đình của bạn?
Family historyDescribe a family outing that brought joy and laughter to everyone.Mô tả một dịp đi chơi gia đình mang lại niềm vui và tiếng cười cho tất cả mọi người.
Family foundationDiscuss the role of family in providing emotional support during tough times.Thảo luận về vai trò của gia đình trong việc cung cấp hỗ trợ tinh thần trong những thời điểm khó khăn.
Family upbringingShare a memory of a family celebration that strengthened family bonds.Chia sẻ một kí ức về một buổi tụ tập gia đình đã củng cố mối quan hệ trong gia đình.
Family influenceIn what ways do you contribute to the overall well-being of your family?Bằng cách nào bạn đóng góp vào sự phát triển toàn diện của gia đình bạn?
Family joyHow do you envision preserving and passing on your family’s legacy to future generations?Làm thế nào bạn tưởng tượng về việc bảo tồn và truyền đạt di sản gia đình cho các thế hệ tương lai?
100-tu-vung-tieng-anh-chu-de-gia-dinh-11

Bài tập 100 từ vựng chủ đề gia đình

100-tu-vung-tieng-anh-chu-de-gia-dinh-2
Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN