Bí quyết nhớ các phrasal verbs một cách hiệu quả

Bí quyết nhớ các phrasal verbs một cách hiệu quả

Để nhớ các phrasal verbs một cách hiệu quả, bạn cần có một phương pháp học tập cụ thể và áp dụng một số kỹ thuật ghi nhớ. Dưới đây là một số bài tập và bí quyết giúp bạn ghi nhớ phrasal verbs tốt hơn:

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

hoc-phrasal-verbs-mot-cach-hieu-qua

Để nhớ các phrasal verbs một cách hiệu quả, bạn cần có một phương pháp học tập cụ thể và áp dụng một số kỹ thuật ghi nhớ. Dưới đây là một số bài tập và bí quyết giúp bạn ghi nhớ phrasal verbs tốt hơn:

Các bài tập sử dụng để nhớ được phrasal verbs

Bài tập 1: Nhớ nghĩa của phrasal verbs qua ngữ cảnh

 • Bước 1: Chọn một danh sách phrasal verbs thông dụng (ví dụ: look up, run out of, give up).
 • Bước 2: Viết mỗi phrasal verb vào một câu văn khác nhau.
 • Bước 3: Đọc và hiểu nghĩa của từng câu văn.
 • Bước 4: Thử dịch các câu văn đó sang tiếng Việt để hiểu rõ hơn.

Bài tập 2: Tạo câu với phrasal verbs

 • Bước 1: Chọn 10 phrasal verbs từ danh sách học.
 • Bước 2: Viết mỗi phrasal verb vào một câu văn mới mà bạn tự tạo.
 • Bước 3: Đọc lại các câu văn để chắc chắn rằng bạn hiểu đúng nghĩa và cách dùng của phrasal verbs.

Bài tập 3: Flashcards

 • Bước 1: Chuẩn bị các tấm thẻ (flashcards).
 • Bước 2: Viết phrasal verb lên mặt trước của tấm thẻ.
 • Bước 3: Viết nghĩa và một câu ví dụ lên mặt sau của tấm thẻ.
 • Bước 4: Học thuộc và kiểm tra lại bằng cách tự lật thẻ và nhớ lại nghĩa cũng như câu ví dụ.

Bài tập 4: Nhóm phrasal verbs theo chủ đề

 • Bước 1: Chọn một chủ đề (ví dụ: công việc, gia đình, du lịch).
 • Bước 2: Tìm và liệt kê các phrasal verbs liên quan đến chủ đề đó.
 • Bước 3: Viết câu văn sử dụng phrasal verbs theo từng chủ đề để củng cố việc ghi nhớ.

Bí quyết nhớ phrasal verbs hiệu quả

 1. Học theo nhóm: Nhóm các phrasal verbs có cùng từ chính (verb) nhưng với các giới từ khác nhau để thấy được sự khác biệt trong nghĩa. Ví dụ: look up, look after, look into.
 2. Sử dụng hình ảnh: Tạo hình ảnh hoặc câu chuyện liên quan đến phrasal verb đó để dễ dàng ghi nhớ hơn. Ví dụ: “run out of” có thể được hình dung là một chiếc xe hơi hết xăng giữa đường.
 3. Luyện tập thường xuyên: Sử dụng các phrasal verbs đã học trong giao tiếp hàng ngày hoặc trong các bài viết để củng cố việc ghi nhớ.
 4. Học từ ví dụ cụ thể: Đọc các câu ví dụ và tạo các câu riêng của bạn để hiểu rõ hơn cách dùng phrasal verbs trong ngữ cảnh cụ thể.
 5. Sử dụng ứng dụng học từ vựng: Có rất nhiều ứng dụng như Anki, Quizlet giúp bạn học và ôn tập phrasal verbs hiệu quả thông qua các trò chơi và bài tập.
 6. Lập kế hoạch học tập: Đặt mục tiêu học một số lượng phrasal verbs nhất định mỗi ngày và kiểm tra lại kiến thức đã học sau một khoảng thời gian để đảm bảo không quên.

Bằng cách áp dụng các bài tập và bí quyết trên, bạn sẽ cải thiện đáng kể khả năng ghi nhớ và sử dụng phrasal verbs trong tiếng Anh.

100 câu bài tập luyện tập

1-20: Look + Giới từ

 1. I need to ______ this word in the dictionary.
 2. She always ______ her younger siblings.
 3. They decided to ______ the matter further.
 4. We will ______ the documents tomorrow.
 5. Please ______ for any suspicious activity.
 6. He ______ at his childhood with fondness.
 7. She ______ to the weekend.
 8. The committee will ______ the proposals.
 9. He ______ on those who were less fortunate.
 10. The detective ______ for clues.
 11. She ______ on her neighbor who was sick.
 12. He always ______ to his older brother.
 13. They ______ for each other in difficult times.
 14. She ______ when the accident happened.
 15. He ______ the fence to see what was happening.
 16. She ______ old friends on social media.
 17. He ______ of the window and saw the rain.
 18. They ______ the new city with excitement.
 19. She ______ and waved goodbye.
 20. He ______ to seeing his family again.

21-40: Take + Giới từ

 1. Please ______ your shoes before entering.
 2. He ______ painting as a hobby.
 3. She ______ her mother in many ways.
 4. They ______ the family business.
 5. He ______ what he said.
 6. She ______ the decorations after the party.
 7. They ______ a stray dog.
 8. He ______ more responsibility at work.
 9. She ______ a loan to buy a car.
 10. They ______ the old machine.
 11. He ______ her phone as a punishment.
 12. She ______ yoga to relax.
 13. They ______ the project from the previous team.
 14. He ______ his jacket because it was hot.
 15. She ______ the notes during the lecture.
 16. They ______ the beautiful scenery.
 17. He ______ a new challenge at work.
 18. She ______ the trash every night.
 19. They ______ the puzzle piece by piece.
 20. He ______ his words immediately.

41-60: Get + Giới từ

 1. She needs to ______ her fear of heights.
 2. He couldn’t ______ to customer service.
 3. They will ______ this weekend.
 4. She ______ early to exercise.
 5. He ______ from the busy city life.
 6. They ______ the bus at the wrong stop.
 7. She couldn’t ______ the news.
 8. He ______ the difficult exam.
 9. They often ______ for coffee.
 10. She ______ to answer the door.
 11. He ______ with cheating on the test.
 12. They ______ work early.
 13. She couldn’t ______ her disappointment.
 14. He ______ the book in one day.
 15. They ______ every Christmas.
 16. She ______ from the couch to get a drink.
 17. He ______ with not doing his homework.
 18. They ______ to a bad start.
 19. She ______ her cold quickly.
 20. He ______ to the final round.

61-80: Put + Giới từ

 1. She ______ her coat before leaving.
 2. He ______ the meeting until tomorrow.
 3. They ______ with the noise.
 4. She ______ her book and went to sleep.
 5. He ______ the fire quickly.
 6. They ______ their vacation plans.
 7. She ______ new curtains in the living room.
 8. He ______ his coffee cup.
 9. They ______ a statement regarding the issue.
 10. She ______ a brave face.
 11. He ______ his homework until the last minute.
 12. They ______ posters for the event.
 13. She ______ her phone during dinner.
 14. He ______ the trash.
 15. They ______ their wedding due to the weather.
 16. She ______ with her noisy neighbors.
 17. He ______ his thoughts on paper.
 18. They ______ a call for volunteers.
 19. She ______ makeup before the party.
 20. He ______ going to the dentist.

81-100: Run + Giới từ

 1. She ______ milk this morning.
 2. He ______ an old friend at the store.
 3. They ______ from home when they were teenagers.
 4. She ______ the bus.
 5. He ______ an interesting article.
 6. They ______ of time.
 7. She ______ some trouble.
 8. He ______ from his responsibilities.
 9. They ______ their dog.
 10. She ______ a new recipe.
 11. He ______ of patience.
 12. They ______ each other by chance.
 13. She ______ to start a new life.
 14. He ______ his dreams.
 15. They ______ some old photos.
 16. She ______ ideas.
 17. He ______ difficulties.
 18. They ______ from danger.
 19. She ______ her brother.
 20. He ______ a problem.

Hãy điền các phrasal verbs vào chỗ trống để hoàn thành các câu trên.

Đáp án

1-20: Look + Giới từ

 1. I need to look up this word in the dictionary.
 2. She always looks after her younger siblings.
 3. They decided to look into the matter further.
 4. We will look over the documents tomorrow.
 5. Please look out for any suspicious activity.
 6. He looked back at his childhood with fondness.
 7. She looked forward to the weekend.
 8. The committee will look through the proposals.
 9. He looked down on those who were less fortunate.
 10. The detective looked around for clues.
 11. She looked in on her neighbor who was sick.
 12. He always looks up to his older brother.
 13. They looked out for each other in difficult times.
 14. She looked away when the accident happened.
 15. He looked over the fence to see what was happening.
 16. She looked up old friends on social media.
 17. He looked out of the window and saw the rain.
 18. They looked around the new city with excitement.
 19. She looked back and waved goodbye.
 20. He looked forward to seeing his family again.

21-40: Take + Giới từ

 1. Please take off your shoes before entering.
 2. He took up painting as a hobby.
 3. She took after her mother in many ways.
 4. They took over the family business.
 5. He took back what he said.
 6. She took down the decorations after the party.
 7. They took in a stray dog.
 8. He took on more responsibility at work.
 9. She took out a loan to buy a car.
 10. They took apart the old machine.
 11. He took away her phone as a punishment.
 12. She took up yoga to relax.
 13. They took over the project from the previous team.
 14. He took off his jacket because it was hot.
 15. She took down the notes during the lecture.
 16. They took in the beautiful scenery.
 17. He took on a new challenge at work.
 18. She took out the trash every night.
 19. They took apart the puzzle piece by piece.
 20. He took back his words immediately.

41-60: Get + Giới từ

 1. She needs to get over her fear of heights.
 2. He couldn’t get through to customer service.
 3. They will get together this weekend.
 4. She got up early to exercise.
 5. He got away from the busy city life.
 6. They got off the bus at the wrong stop.
 7. She couldn’t get over the news.
 8. He got through the difficult exam.
 9. They often get together for coffee.
 10. She got up to answer the door.
 11. He got away with cheating on the test.
 12. They got off work early.
 13. She couldn’t get over her disappointment.
 14. He got through the book in one day.
 15. They get together every Christmas.
 16. She got up from the couch to get a drink.
 17. He got away with not doing his homework.
 18. They got off to a bad start.
 19. She got over her cold quickly.
 20. He got through to the final round.

61-80: Put + Giới từ

 1. She put on her coat before leaving.
 2. He put off the meeting until tomorrow.
 3. They put up with the noise.
 4. She put down her book and went to sleep.
 5. He put out the fire quickly.
 6. They put off their vacation plans.
 7. She put up new curtains in the living room.
 8. He put down his coffee cup.
 9. They put out a statement regarding the issue.
 10. She put on a brave face.
 11. He put off his homework until the last minute.
 12. They put up posters for the event.
 13. She put down her phone during dinner.
 14. He put out the trash.
 15. They put off their wedding due to the weather.
 16. She put up with her noisy neighbors.
 17. He put down his thoughts on paper.
 18. They put out a call for volunteers.
 19. She put on makeup before the party.
 20. He put off going to the dentist.

81-100: Run + Giới từ

 1. She ran out of milk this morning.
 2. He ran into an old friend at the store.
 3. They ran away from home when they were teenagers.
 4. She ran after the bus.
 5. He ran across an interesting article.
 6. They ran out of time.
 7. She ran into some trouble.
 8. He ran away from his responsibilities.
 9. They ran after their dog.
 10. She ran across a new recipe.
 11. He ran out of patience.
 12. They ran into each other by chance.
 13. She ran away to start a new life.
 14. He ran after his dreams.
 15. They ran across some old photos.
 16. She ran out of ideas.
 17. He ran into difficulties.
 18. They ran away from danger.
 19. She ran after her brother.
 20. He ran across a problem.

Những câu trên được thiết kế để giúp bạn nhớ và hiểu cách sử dụng các phrasal verbs qua ngữ cảnh cụ thể. Bạn có thể viết lại những câu này, tạo câu mới của riêng bạn hoặc thảo luận với bạn bè để củng cố kiến thức.

Học lại bài cũ: ‘Take up’ và ‘Pick up’: lý thuyết và 100 câu bài tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN