Bài báo phần 25 này là nói về sự độc lập (Independence) của mỗi quốc gia. Về sau nếu TRI tìm được bài báo nào nói về sự độc lập của mỗi cá nhân thì sẽ làm ở phần khác. Sau đây là phần từ vựng cần biết để có thể đọc được bài báo này.

Vocabulary about Independence

 1. Independence: Độc lập
 2. Sovereignty: Chủ quyền
 3. Global landscape: Phong cảnh toàn cầu
 4. Chart its own course: Định rõ hướng đi của mình
 5. Unique narrative: Câu chuyện độc đáo
 6. Historical struggles: Cuộc đấu tranh lịch sử
 7. Cultural revival: Sự hồi sinh văn hóa
 8. Preserving cultural heritage: Bảo tồn di sản văn hóa
 9. Cultural diversity: Đa dạng văn hóa
 10. Socio-political dynamics: Động lực xã hội-chính trị
 11. Self-determination: Tự quyết định
 12. Democratic principles: Nguyên tắc dân chủ
 13. Economic autonomy: Tự chủ kinh tế
 14. Global trade: Thương mại toàn cầu
 15. Economic independence: Độc lập kinh tế
 16. Sustainable development: Phát triển bền vững
 17. Transnational threats: Mối đe dọa vượt quốc gia
 18. Collective action: Hành động tập thể
 19. Resilience: Sự kiên cường
 20. Sacrifice: Sự hy sinh
 21. Determination: Sự quyết tâm
 22. Self-determination: Tự quyết định

Bài báo về Independence

Embracing Independence: The Essence of Sovereignty

Introduction: In an ever-evolving global landscape, the concept of national independence remains paramount. The ability of a nation to govern itself, make decisions, and chart its own course defines its sovereignty. Each country’s journey towards independence is a unique narrative, shaped by historical, cultural, and socio-political factors. In this article, we delve into the significance of independence for every nation and explore how it manifests in diverse ways across the world.

Historical Perspectives: Throughout history, nations have fought battles, negotiated treaties, and endured struggles to assert their independence. From the American Revolution to the dissolution of colonial empires in Africa and Asia, the quest for self-rule has been a driving force shaping the modern world. These historical struggles not only secured political autonomy but also paved the way for cultural revival, economic development, and social progress.

Cultural Identity: Independence is deeply intertwined with a nation’s cultural identity. Language, traditions, and heritage play pivotal roles in defining a country’s uniqueness and fostering a sense of belonging among its citizens. Preserving cultural heritage becomes a cornerstone of national pride, reinforcing the importance of independence in safeguarding cultural diversity against homogenization.

Socio-Political Dynamics: Sovereignty empowers nations to govern according to their own ideologies, values, and priorities. It enables governments to tailor policies that address domestic challenges and respond to the needs of their citizens. The ability to exercise self-determination in governance fosters democratic principles, ensuring that the voices of the people shape the trajectory of their nation.

Economic Autonomy: Independence extends beyond political boundaries to encompass economic autonomy. Nations strive to diversify their economies, reduce dependence on foreign aid, and participate in global trade on their own terms. Economic independence fosters innovation, entrepreneurship, and sustainable development, driving prosperity and reducing disparities within societies.

Challenges and Sovereignty: Despite its significance, sovereignty is not without challenges. Globalization, transnational threats, and economic interdependence present complex dilemmas for nations seeking to maintain their independence. Issues such as cybersecurity, climate change, and pandemics require collaborative approaches that balance national interests with collective action.

Conclusion: In an interconnected world, the pursuit of independence remains a fundamental aspiration for every nation. It is a journey marked by resilience, sacrifice, and determination, echoing the universal desire for self-determination and dignity. As we navigate the complexities of the 21st century, embracing sovereignty is not just a political imperative but a reaffirmation of the inherent rights and aspirations of all peoples.

Grammar

 1. Câu đơn (Simple sentences): Câu đơn thường bao gồm một mệnh đề đơn giản và thường chỉ chứa một chủ ngữ và một động từ.
  • Ví dụ: “Independence is deeply intertwined with a nation’s cultural identity.” (Độc lập chặt chẽ liên kết với bản sắc văn hóa của một quốc gia.)
 2. Câu phức (Complex sentences): Câu phức bao gồm ít nhất hai mệnh đề, trong đó có một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ.
  • Ví dụ: “From the American Revolution to the dissolution of colonial empires in Africa and Asia, the quest for self-rule has been a driving force shaping the modern world.” (Từ Cách mạng Mỹ đến sự tan rã của các đế chế thuộc địa ở Châu Phi và Châu Á, sự tìm kiếm tự quản đã là một lực lượng thúc đẩy định hình thế giới hiện đại.)
 3. Câu kép (Compound sentences): Câu kép kết hợp hai hoặc nhiều câu đơn hoặc câu phức với nhau thông qua các liên từ hoặc dấu câu.
  • Ví dụ: “Sovereignty empowers nations to govern according to their own ideologies, values, and priorities, and it enables governments to tailor policies that address domestic challenges.” (Chủ quyền giúp các quốc gia có quyền tự trị theo các tư tưởng, giá trị và ưu tiên của riêng họ, và nó cho phép các chính phủ điều chỉnh chính sách để giải quyết các thách thức nội địa.)
 4. Cấu trúc đảo ngữ (Inversion structures): Đây là cấu trúc ngữ pháp trong đó thứ tự bình thường của các từ trong câu được thay đổi để tạo ra hiệu ứng nhất định hoặc làm nổi bật một phần của câu.
  • Ví dụ: “In an ever-evolving global landscape, the concept of national independence remains paramount.” (Trong một cảnh quan toàn cầu đang thay đổi liên tục, khái niệm về độc lập quốc gia vẫn là điều quan trọng nhất.)
 5. Cấu trúc đồng đẳng (Parallel structures): Cấu trúc này sử dụng các thành phần ngôn ngữ giống nhau trong câu để tạo ra sự liên kết và hiệu ứng nhất định.
  • Ví dụ: “The ability to exercise self-determination in governance fosters democratic principles, ensuring that the voices of the people shape the trajectory of their nation.” (Khả năng thực hiện tự quyết định trong quản trị thúc đẩy các nguyên tắc dân chủ, đảm bảo rằng tiếng nói của nhân dân định hình con đường phát triển của quốc gia của họ.)

Chúc các bạn đọc báo vui vẻ.

Đọc lại bài trước tại: Học tiếng Anh qua các bài báo Part 24: Dark Facets of Love.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN