IELTS Writing Task 1 Line Graph: Monthly Electricity

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Monthly Electricity

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ về lượng tiêu thụ điện hàng tháng của bốn công ty trong năm 2022.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-electricity-2

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ về lượng tiêu thụ điện hàng tháng của bốn công ty trong năm 2022. Thí sinh cần phân tích và so sánh sự thay đổi trong mức tiêu thụ điện giữa các công ty này qua từng tháng, nêu rõ xu hướng, điểm cao nhất, thấp nhất và những sự biến đổi đáng chú ý khác.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Monthly Electricity

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires describing a chart about the monthly electricity consumption of four companies in 2022. Candidates need to analyze and compare the changes in electricity consumption among these companies each month, highlighting trends, the highest and lowest points, and other notable variations.

You should write at least 150 words.

ThángCông ty A (MWh)Công ty B (MWh)Công ty C (MWh)Công ty D (MWh)
Tháng 11200110013001250
Tháng 21150105012801220
Tháng 31180108013201270
Tháng 41250112013501300
Tháng 51300118014001350
Tháng 61350120014501380
Tháng 71400125015001420
Tháng 81450130015501470
Tháng 91380123014801400
Tháng 101320118014201350
Tháng 111280115013801300
Tháng 121350120014501380
ielts-writing-task-1-line-graph-electricity

Bài tham khảo 1

Introduction

The line graph illustrates the monthly electricity consumption (in MWh) of four companies, namely Company A, Company B, Company C, and Company D, throughout the year 2022.

Overview

Overall, all four companies experienced fluctuations in their electricity consumption over the year. Company C consistently had the highest consumption, while Company B generally had the lowest. The electricity usage for all companies showed an upward trend towards the middle of the year, followed by a slight decline towards the end.

Body 1

In the initial months, Company C led with 1300 MWh in January, while Company B consumed the least at 1100 MWh. By June, all companies saw an increase in their electricity usage, with Company A reaching 1350 MWh, Company B at 1200 MWh, Company C at 1450 MWh, and Company D at 1380 MWh.

Body 2

The peak consumption for all companies occurred in August, where Company C reached its highest at 1550 MWh, and Company D at 1470 MWh. Company A and Company B also recorded their maximum usage for the year, at 1450 MWh and 1300 MWh, respectively. Following August, there was a general decline in consumption, with Company A and Company D stabilizing at 1350 MWh and 1380 MWh in December, respectively, while Company B and Company C ended the year at 1200 MWh and 1450 MWh.

Conclusion

The data indicates a general trend of rising electricity consumption during the middle of the year for all companies, with a subsequent reduction towards the year’s end. Company C consistently used the most electricity, whereas Company B had the lowest consumption throughout the year.

Bài tham khảo 2

Introduction

The line graph illustrates the monthly electricity consumption (in MWh) of four companies (A, B, C, and D) throughout the year 2022.

Overview

Overall, the electricity consumption of all four companies shows a general upward trend over the year. Company A and Company C exhibit significant increases, while Company B and Company D have more moderate fluctuations.

Body 1

At the beginning of the year in January, Company A’s electricity consumption was 1200 MWh, while Company B, Company C, and Company D consumed 1100 MWh, 1300 MWh, and 1250 MWh respectively. Company C consistently had the highest consumption throughout the year, peaking at 1550 MWh in August. Company A’s consumption steadily increased, reaching a peak of 1450 MWh in August before slightly decreasing towards the end of the year.

Body 2

Company B and Company D followed a more stable pattern with minor fluctuations. Company B started at 1100 MWh in January and gradually increased to 1300 MWh by August, then slightly declined to 1200 MWh by December. Similarly, Company D’s consumption began at 1250 MWh, increased to 1470 MWh in August, and then dropped to 1380 MWh by the year’s end. Despite these fluctuations, the overall trend for both companies was a gradual increase.

In summary, all four companies showed a general increase in electricity consumption over the year, with Company C consistently consuming the most electricity, and Company B the least.

Bài tham khảo 3

Introduction: The line graph illustrates the monthly electricity consumption of four companies (A, B, C, and D) throughout the year 2022. The data is presented in megawatt-hours (MWh).

Overview: Overall, all four companies show a general increase in electricity consumption over the year, with Company C consistently using the most electricity and Company B the least. There are noticeable fluctuations in the middle of the year for all companies.

Body 1: Starting in January, Company A consumed 1200 MWh, and this amount steadily increased, peaking at 1450 MWh in August before gradually declining to 1350 MWh in December. Company B followed a similar trend but with lower figures, beginning at 1100 MWh in January, reaching a high of 1300 MWh in August, and ending the year at 1200 MWh.

Body 2: Company C had the highest consumption among the four, starting at 1300 MWh in January and peaking at 1550 MWh in August. Its usage then declined slightly to 1450 MWh by December. Company D’s consumption was also high, beginning at 1250 MWh in January, reaching a peak of 1470 MWh in August, and settling at 1380 MWh in both June and December.

Overall, all companies experienced their highest consumption in August, followed by a decline towards the end of the year.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN