Lý Thuyết về Tag Questions (Câu Hỏi Đuôi) và 100 câu bài tập

Lý Thuyết về Tag Questions (Câu Hỏi Đuôi) và 100 câu bài tập

Câu hỏi đuôi (Tag Questions) là một câu hỏi ngắn được thêm vào cuối câu trần thuật để xác nhận thông tin hoặc yêu cầu sự đồng ý từ người nghe. Câu hỏi đuôi thường xuất hiện trong giao tiếp hàng ngày.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ly-thuyet-ve-tag-questions-cau-hoi-duoi

Câu hỏi đuôi (Tag Questions) là một câu hỏi ngắn được thêm vào cuối câu trần thuật để xác nhận thông tin hoặc yêu cầu sự đồng ý từ người nghe. Câu hỏi đuôi thường xuất hiện trong giao tiếp hàng ngày.

Cấu Trúc Tag Questions

Câu hỏi đuôi gồm hai phần:

 • Mệnh đề chính: Là câu trần thuật (có thể là câu khẳng định hoặc phủ định).
 • Mệnh đề phụ: Là phần đuôi (tag) với cấu trúc ngược lại (nếu mệnh đề chính khẳng định, phần đuôi phủ định và ngược lại).

Công thức tổng quát:

 • Nếu mệnh đề chính khẳng định: S + V + …, don’t/doesn’t/didn’t + S?
 • Nếu mệnh đề chính phủ định: S + V + not …, do/does/did + S?

Các Quy Tắc

 • Động từ trong phần đuôi: Sử dụng trợ động từ của mệnh đề chính.
  • Hiện tại đơn: do/does
  • Quá khứ đơn: did
  • Tương lai: will
  • Hiện tại hoàn thành: have/has
  • Động từ khiếm khuyết: can, could, should, would, might, must, etc.
 • Đại từ trong phần đuôi: Phải phù hợp với chủ ngữ của mệnh đề chính.
 • Phần đuôi ngắn gọn: Không lặp lại toàn bộ câu, chỉ sử dụng động từ và chủ ngữ.
 • Intonation (Ngữ điệu): Nếu đang xác nhận thông tin (falling intonation), nếu đang hỏi thật sự (rising intonation).

Ví Dụ

 • He is a student, isn’t he?
 • She can swim, can’t she?
 • They haven’t finished, have they?
 • You were at the party, weren’t you?

100 Câu Luyện Tập

 1. She is your sister, _______?
 2. You don’t like coffee, _______?
 3. They went to the zoo, _______?
 4. He can’t speak French, _______?
 5. We were late, _______?
 6. She hasn’t seen the movie, _______?
 7. Tom will come to the meeting, _______?
 8. You have finished your homework, _______?
 9. They weren’t happy about it, _______?
 10. He could help us, _______?
 11. You like chocolate, _______?
 12. She won’t mind if we’re late, _______?
 13. They are going to the concert, _______?
 14. He doesn’t live here anymore, _______?
 15. We should start now, _______?
 16. It isn’t raining, _______?
 17. You weren’t at home, _______?
 18. They’ve been to Paris, _______?
 19. He should call his mother, _______?
 20. You’ll be there on time, _______?
 21. She isn’t your cousin, _______?
 22. We can leave early, _______?
 23. They hadn’t met before, _______?
 24. He is a doctor, _______?
 25. You don’t know the answer, _______?
 26. She couldn’t hear me, _______?
 27. They weren’t expecting us, _______?
 28. We haven’t eaten yet, _______?
 29. He will help us, _______?
 30. You haven’t seen this before, _______?
 31. She can drive, _______?
 32. They wouldn’t lie to us, _______?
 33. He hasn’t done it, _______?
 34. You’ll call me, _______?
 35. She wasn’t surprised, _______?
 36. We can’t do it alone, _______?
 37. They weren’t at the meeting, _______?
 38. He isn’t coming, _______?
 39. You won’t forget, _______?
 40. She has a car, _______?
 41. We haven’t met before, _______?
 42. They weren’t listening, _______?
 43. He can’t read it, _______?
 44. You’ve finished, _______?
 45. She couldn’t answer, _______?
 46. They will arrive soon, _______?
 47. He didn’t notice, _______?
 48. You are ready, _______?
 49. She wasn’t sleeping, _______?
 50. We shouldn’t wait, _______?
 51. They were talking, _______?
 52. He isn’t tired, _______?
 53. You weren’t serious, _______?
 54. She has been here, _______?
 55. We can do this, _______?
 56. They didn’t agree, _______?
 57. He shouldn’t worry, _______?
 58. You wouldn’t mind, _______?
 59. She couldn’t understand, _______?
 60. We will remember, _______?
 61. They aren’t coming, _______?
 62. He hadn’t left, _______?
 63. You can’t stay, _______?
 64. She isn’t angry, _______?
 65. We won’t miss it, _______?
 66. They should know, _______?
 67. He hasn’t left, _______?
 68. You didn’t call, _______?
 69. She wasn’t there, _______?
 70. We haven’t tried it, _______?
 71. They can come, _______?
 72. He couldn’t help, _______?
 73. You won’t mind, _______?
 74. She has gone, _______?
 75. We don’t need it, _______?
 76. They aren’t here, _______?
 77. He can’t do it, _______?
 78. You have seen it, _______?
 79. She won’t believe it, _______?
 80. We can’t wait, _______?
 81. They shouldn’t stay, _______?
 82. He isn’t ready, _______?
 83. You wouldn’t do that, _______?
 84. She hasn’t called, _______?
 85. We didn’t meet them, _______?
 86. They shouldn’t go, _______?
 87. He wasn’t lying, _______?
 88. You will try, _______?
 89. She couldn’t come, _______?
 90. We have met, _______?
 91. They don’t know, _______?
 92. He shouldn’t say that, _______?
 93. You weren’t joking, _______?
 94. She can sing, _______?
 95. We hadn’t decided, _______?
 96. They won’t tell, _______?
 97. He hasn’t answered, _______?
 98. You didn’t hear, _______?
 99. She isn’t tired, _______?
 100. We don’t understand, _______?

Đáp Án Cho 100 Câu Luyện Tập

 1. She is your sister, isn’t she?
 2. You don’t like coffee, do you?
 3. They went to the zoo, didn’t they?
 4. He can’t speak French, can he?
 5. We were late, weren’t we?
 6. She hasn’t seen the movie, has she?
 7. Tom will come to the meeting, won’t he?
 8. You have finished your homework, haven’t you?
 9. They weren’t happy about it, were they?
 10. He could help us, couldn’t he?
 11. You like chocolate, don’t you?
 12. She won’t mind if we’re late, will she?
 13. They are going to the concert, aren’t they?
 14. He doesn’t live here anymore, does he?
 15. We should start now, shouldn’t we?
 16. It isn’t raining, is it?
 17. You weren’t at home, were you?
 18. They’ve been to Paris, haven’t they?
 19. He should call his mother, shouldn’t he?
 20. You’ll be there on time, won’t you?
 21. She isn’t your cousin, is she?
 22. We can leave early, can’t we?
 23. They hadn’t met before, had they?
 24. He is a doctor, isn’t he?
 25. You don’t know the answer, do you?
 26. She couldn’t hear me, could she?
 27. They weren’t expecting us, were they?
 28. We haven’t eaten yet, have we?
 29. He will help us, won’t he?
 30. You haven’t seen this before, have you?
 31. She can drive, can’t she?
 32. They wouldn’t lie to us, would they?
 33. He hasn’t done it, has he?
 34. You’ll call me, won’t you?
 35. She wasn’t surprised, was she?
 36. We can’t do it alone, can we?
 37. They weren’t at the meeting, were they?
 38. He isn’t coming, is he?
 39. You won’t forget, will you?
 40. She has a car, doesn’t she?
 41. We haven’t met before, have we?
 42. They weren’t listening, were they?
 43. He can’t read it, can he?
 44. You’ve finished, haven’t you?
 45. She couldn’t answer, could she?
 46. They will arrive soon, won’t they?
 47. He didn’t notice, did he?
 48. You are ready, aren’t you?
 49. She wasn’t sleeping, was she?
 50. We shouldn’t wait, should we?
 51. They were talking, weren’t they?
 52. He isn’t tired, is he?
 53. You weren’t serious, were you?
 54. She has been here, hasn’t she?
 55. We can do this, can’t we?
 56. They didn’t agree, did they?
 57. He shouldn’t worry, should he?
 58. You wouldn’t mind, would you?
 59. She couldn’t understand, could she?
 60. We will remember, won’t we?
 61. They aren’t coming, are they?
 62. He hadn’t left, had he?
 63. You can’t stay, can you?
 64. She isn’t angry, is she?
 65. We won’t miss it, will we?
 66. They should know, shouldn’t they?
 67. He hasn’t left, has he?
 68. You didn’t call, did you?
 69. She wasn’t there, was she?
 70. We haven’t tried it, have we?
 71. They can come, can’t they?
 72. He couldn’t help, could he?
 73. You won’t mind, will you?
 74. She has gone, hasn’t she?
 75. We don’t need it, do we?
 76. They aren’t here, are they?
 77. He can’t do it, can he?
 78. You have seen it, haven’t you?
 79. She won’t believe it, will she?
 80. We can’t wait, can we?
 81. They shouldn’t stay, should they?
 82. He isn’t ready, is he?
 83. You wouldn’t do that, would you?
 84. She hasn’t called, has she?
 85. We didn’t meet them, did we?
 86. They shouldn’t go, should they?
 87. He wasn’t lying, was he?
 88. You will try, won’t you?
 89. She couldn’t come, could she?
 90. We have met, haven’t we?
 91. They don’t know, do they?
 92. He shouldn’t say that, should he?
 93. You weren’t joking, were you?
 94. She can sing, can’t she?
 95. We hadn’t decided, had we?
 96. They won’t tell, will they?
 97. He hasn’t answered, has he?
 98. You didn’t hear, did you?
 99. She isn’t tired, is she?
 100. We don’t understand, do we?

Học lại bài cũ: Exclamatory Sentences Practice và 100 câu bài tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN