Bài Speaking nói về quê hương của bản thân (Describe your hometown) là một trong những bài nói cơ bản trong bất kỳ cuộc thi nào, và IELTS là không ngoại lệ. Chính vì vậy luyện tập Speaking bài này là một điều tất yếu nên có.

Tư duy khi luyện bài tập này luôn luôn cần phải có:

Speaking Describe Your Hometown

Introduction:

Geographical Description:

Cultural Aspects:

Historical Background:

Economic Activities:

Personal Connection:

Conclusion:

Triển khai kịch bản nói như những ý trên chắc chắn các bạn sẽ được điểm cao.

Bản script bài Speaking mẫu

Introduction: Well, my hometown is called [Hometown Name], nestled in the [Geographical Location]. It’s a place that holds a special place in my heart because it’s where I grew up and have countless memories.

Giới Thiệu: Vâng, quê hương của tôi có tên là [Tên Quê Hương], nằm trong lòng [Vị Trí Địa Lý]. Đó là một nơi đặc biệt đối với tôi vì đó là nơi tôi lớn lên và có vô số kỷ niệm.

Geographical Description: Picture this: [Hometown Name] is surrounded by [Physical Features], giving it a picturesque charm. From the [Landmark] to the winding [River Name], nature’s beauty is abundant here.

Mô Tả Địa Lý: Hãy tưởng tượng: [Tên Quê Hương] được bao quanh bởi [Đặc Điểm Vật Lý], tạo nên một vẻ đẹp như tranh vẽ. Từ [Địa Điểm Đặc Trưng] đến con [Tên Sông] uốn lượn, vẻ đẹp tự nhiên ở đây là phong phú.

Cultural Aspects: What makes [Hometown Name] truly unique is its rich cultural tapestry. The streets come alive during festivals like [Festival Name], where people from diverse backgrounds come together to celebrate.

Khía Cạnh Văn Hóa: Điều làm cho [Tên Quê Hương] thực sự độc đáo là sự phong phú về văn hóa. Các con phố sôi động trong những lễ hội như [Tên Lễ Hội], nơi mọi người từ nhiều nền văn hóa đến cùng nhau để kỷ niệm.

Historical Background: Delving into its past, [Hometown Name] has a fascinating history. From the ancient [Historical Landmark] to the remnants of [Historical Event], every corner tells a story of its own.

Lịch Sử: Nghiên cứu vào quá khứ của nó, [Tên Quê Hương] có một lịch sử hấp dẫn. Từ [Địa Điểm Lịch Sử] cổ xưa đến những dấu tích của [Sự Kiện Lịch Sử], mỗi góc nhỏ đều kể một câu chuyện riêng của mình.

Economic Activities: In terms of economics, [Hometown Name] thrives on [Main Industry/Economic Activity]. It’s the lifeblood of the community, providing employment and sustenance to many.

Hoạt Động Kinh Tế: Về mặt kinh tế, [Tên Quê Hương] phồn thịnh nhờ vào [Ngành Công Nghiệp/ Hoạt Động Kinh Tế Chính]. Đó là máu sống của cộng đồng, cung cấp việc làm và sinh kế cho nhiều người.

Personal Connection: For me, [Hometown Name] isn’t just a place on the map; it’s a treasure trove of memories. From childhood adventures along [Landmark] to quiet moments by the [River Name], every corner evokes nostalgia.

Kết Nối Cá Nhân: Với tôi, [Tên Quê Hương] không chỉ là một địa điểm trên bản đồ; đó là một kho báu của những kỷ niệm. Từ những cuộc phiêu lưu thời thơ ấu dọc theo [Địa Điểm Đặc Trưng] đến những khoảnh khắc yên bình bên bờ [Tên Sông], mỗi góc nhỏ đều gợi lên sự hoài niệm.

Conclusion: To sum it up, [Hometown Name] is more than just a geographical location; it’s a mosaic of nature, culture, and history. What I love most about it is the sense of belonging it instills in me, no matter where I am.

Kết Luận: Để tóm lại, [Tên Quê Hương] không chỉ là một địa điểm địa lý; đó là một bức tranh tự nhiên, văn hóa và lịch sử. Điều tôi yêu thích nhất ở đó là cảm giác thuộc về mình mà nó truyền tải, dù tôi ở bất cứ nơi nào.

Đọc lại bài viết: Speaking Hobbies and Interests Part 1.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN