Bài tập Listening 7: Space Exploration and the Future

bai-tap-listening-7-space-exploration

Bài tập Listening 7: Space Exploration and the Future

Trong bài tập Listening này chúng ta thấy có nhắc đến việc khám phá Không gian vũ trụ trong tương lai thì đây là một câu chuyện dài của nhân loại. Còn việc học tiếng Anh thì chúng ta có chủ đề Space Exploration and the Future.

Bài nghe Listening Space

Câu Hỏi:

  1. What are Sarah and John discussing?
  2. What is Sarah’s opinion on the plans for a manned mission to Mars?
  3. According to John, what does a manned mission to Mars demonstrate?
  4. What topic are Sarah and John debating?
  5. What is one certain thing Sarah mentions about space exploration?

Gợi ý trả lời câu hỏi

  1. Sarah and John are discussing space exploration, particularly the latest mission to Mars and the future possibilities it represents.
  2. Sarah’s opinion on the plans for a manned mission to Mars is one of fascination and excitement. She finds it incredible to think about humans setting foot on another planet.
  3. According to John, a manned mission to Mars demonstrates how far humanity has come in its understanding of space technology and exploration capabilities.
  4. Sarah and John are debating the topic of potential colonization of other planets, particularly Mars, and the opportunities and challenges it presents.
  5. One certain thing Sarah mentions about space exploration is that it is shaping the future of humanity in ways that are beyond our current imagination.

Đoạn kịch bản của hội thoại giúp bạn xem khả năng nghe của mình

Sarah: Have you heard about the latest mission to Mars?

John: Yes, I have. It’s fascinating how we’re constantly pushing the boundaries of space exploration.

Sarah: Absolutely. I was reading about the plans for a manned mission to Mars in the next decade. It’s incredible to think about humans setting foot on another planet.

John: It’s a testament to how far we’ve come in our understanding of space technology. Imagine the possibilities for scientific discovery and innovation.

Sarah: And what about the potential for colonization? It’s a topic that’s generating a lot of debate.

John: True. The idea of establishing colonies on other planets presents both exciting opportunities and daunting challenges.

Sarah: One thing’s for sure, though. Space exploration is shaping the future of humanity in ways we can’t even imagine.

Học lại bài listening cũ: Bài tập Listening 6: The Art of Public Speaking.

đăng ký nhận tư vấn
và ưu đãi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

Bạn hãy để lại thông tin, The Real IELTS sẽ liên hệ cho bạn ngay nha!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN