IELTS Writing Task 1 Line Graph: FDI Growth

IELTS Writing Task 1 Line Graph: FDI Growth

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ tăng trưởng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hàng năm từ năm 2011 đến 2021 của bốn quốc gia.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-fdi-growth-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ tăng trưởng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hàng năm từ năm 2011 đến 2021 của bốn quốc gia. Bài viết cần phân tích sự biến đổi, so sánh mức tăng trưởng, và chỉ ra các xu hướng chính, sự khác biệt hoặc tương đồng giữa các quốc gia trong giai đoạn này.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

Bạn cũng có thể Xây Dựng Lộ Trình Cá Nhân Hóa của mình tại link.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: FDI Growth

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires describing the chart of annual foreign direct investment (FDI) growth from 2011 to 2021 for four countries. The essay should analyze changes, compare growth rates, and identify key trends, differences, or similarities between the countries during this period.

You should write at least 150 words.

NămViệt NamThái LanIndonesiaMalaysia
20115.23.84.54.0
20125.54.04.84.2
20136.04.55.04.5
20146.34.85.34.7
20156.75.05.75.0
20167.05.26.05.3
20177.55.56.25.6
20188.06.06.56.0
20198.56.36.86.2
20209.06.57.06.5
20219.57.07.36.8
202210.07.57.57.0
ielts-writing-task-1-line-graph-fdi-growth

Bài tham khảo 1

The table illustrates the annual growth of foreign direct investment (FDI) from 2011 to 2022 in four countries: Vietnam, Thailand, Indonesia, and Malaysia. The data is presented in billions of dollars.

Overall, Vietnam consistently saw the highest FDI growth among the four countries, followed by Indonesia and Thailand, with Malaysia having the lowest increase over the period. The trend indicates a steady rise in FDI for all four countries, though at different rates.

In the first half of the period, from 2011 to 2016, Vietnam’s FDI increased from 5.2 to 7.0 billion dollars. Thailand experienced a more modest growth from 3.8 to 5.2 billion dollars. Meanwhile, Indonesia’s FDI rose from 4.5 to 6.0 billion dollars, and Malaysia saw a gradual increase from 4.0 to 5.3 billion dollars.

During the latter half, from 2017 to 2022, Vietnam continued its upward trajectory, reaching 10.0 billion dollars by 2022. Thailand and Indonesia also experienced significant growth, with FDI reaching 7.5 billion dollars and 7.5 billion dollars, respectively, by 2022. Malaysia, though growing at a slower pace, reached 7.0 billion dollars by the end of the period.

In conclusion, all four countries experienced steady growth in FDI over the 12-year period, with Vietnam leading the way. Thailand, Indonesia, and Malaysia also showed positive trends, though at different rates, reflecting varying levels of attractiveness to foreign investors.

Bài tham khảo 2

Introduction: The table provides data on the annual growth of Foreign Direct Investment (FDI) from 2011 to 2022 in four countries: Vietnam, Thailand, Indonesia, and Malaysia. The figures are given in billions of USD.

Overview: Overall, all four countries experienced a steady increase in FDI over the period. Vietnam consistently had the highest FDI growth, while Malaysia had the lowest, particularly in the earlier years. The other two countries, Thailand and Indonesia, showed moderate but consistent growth.

Body 1: In 2011, Vietnam started with an FDI of 5.2 billion USD, leading among the four countries. This figure increased steadily each year, reaching 10.0 billion USD by 2022. Thailand began with 3.8 billion USD in 2011 and saw a similar consistent rise, ending at 7.5 billion USD in 2022. Indonesia started at 4.5 billion USD in 2011 and increased to 7.5 billion USD by 2022, showing a slower but steady growth compared to Vietnam and Thailand.

Body 2: Malaysia, which had the lowest initial FDI of 4.0 billion USD in 2011, experienced a gradual increase, ending at 7.0 billion USD in 2022. Despite the lower starting point, Malaysia’s FDI growth was consistent, similar to the other three countries. The year-on-year growth for each country indicates a stable economic environment conducive to attracting foreign investments across Southeast Asia during the period analyzed.

Overall, Vietnam’s FDI growth outpaced the others, with Thailand and Indonesia following, while Malaysia maintained the lowest yet steady growth rate throughout the 11-year period.

Bài tham khảo 3

Introduction

The table illustrates the annual growth of foreign direct investment (FDI) in Vietnam, Thailand, Indonesia, and Malaysia from 2011 to 2022. The data is presented in billions of dollars, reflecting the trends and changes in FDI inflows over this period.

Overview

Overall, all four countries experienced a steady increase in FDI inflows throughout the period. Vietnam saw the most significant growth, consistently leading in FDI figures by the end of the period. In contrast, Malaysia, while also showing growth, had the lowest FDI figures among the four countries.

Body 1

In 2011, Vietnam began with an FDI of $5.2 billion, slightly higher than Indonesia’s $4.5 billion, Malaysia’s $4.0 billion, and Thailand’s $3.8 billion. Over the years, Vietnam’s FDI inflows steadily increased, reaching $10.0 billion in 2022, marking the highest growth among the countries. Thailand also experienced significant growth, starting at $3.8 billion in 2011 and rising to $7.5 billion in 2022.

Body 2

Indonesia and Malaysia showed similar upward trends but with different magnitudes. Indonesia’s FDI grew from $4.5 billion in 2011 to $7.5 billion in 2022, maintaining a consistent increase. Malaysia’s FDI inflows rose from $4.0 billion to $7.0 billion during the same period, the smallest growth compared to the other countries. Despite this, all four countries demonstrated positive growth in FDI inflows over the 12-year period, reflecting increasing investor confidence and economic stability in the region.

Conclusion

In conclusion, the data indicates that Vietnam had the highest FDI growth from 2011 to 2022, followed by Thailand, Indonesia, and Malaysia. This trend highlights the varying levels of attractiveness and economic policies among these Southeast Asian countries in attracting foreign investment.

Bài tham khảo 4

Introduction:

The table illustrates the annual growth of foreign direct investment (FDI) in four countries, namely Vietnam, Thailand, Indonesia, and Malaysia, over the period from 2011 to 2022. The figures are measured in billions of dollars.

Overview:

Overall, Vietnam experienced the most significant growth in FDI over the period, while Malaysia saw the least growth. All four countries showed a positive trend in FDI inflows, but the rates of increase varied significantly among them.

Body 1:

In 2011, Vietnam had an FDI inflow of 5.2 billion dollars, which was the highest among the four countries. By 2022, this figure had nearly doubled to 10 billion dollars, marking the largest increase. Thailand started with 3.8 billion dollars in 2011 and reached 7.5 billion dollars in 2022. Although Thailand’s growth was steady, it was less dramatic compared to Vietnam.

Body 2:

Indonesia and Malaysia also saw increases in FDI over the period. Indonesia’s FDI inflows rose from 4.5 billion dollars in 2011 to 7.5 billion dollars in 2022. Malaysia’s FDI grew from 4 billion dollars in 2011 to 7 billion dollars in 2022, showing the smallest overall increase among the four countries. Despite this, Malaysia maintained a steady growth rate throughout the years.

In summary, Vietnam showed the most substantial growth in FDI inflows, followed by Indonesia and Thailand, while Malaysia had the least growth. This indicates varying levels of attractiveness and economic developments in these countries over the given period.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN