100 câu bài tập về Comparatives and Superlatives (So sánh hơn và so sánh nhất)

100 câu bài tập về Comparatives and Superlatives (So sánh hơn và so sánh nhất)

So sánh hơn (Comparatives) và so sánh nhất (Superlatives) là cấu trúc câu và cấu trúc ngữ pháp phổ biến trong văn nói và văn viết của tiếng Anh.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

100-cau-comparatives-and-superlatives

So sánh hơn (Comparatives) và so sánh nhất (Superlatives) là cấu trúc câu và cấu trúc ngữ pháp phổ biến trong văn nói và văn viết của tiếng Anh.

Lý Thuyết về So Sánh Hơn và So Sánh Nhất (Comparatives and Superlatives)

I. Comparatives (So Sánh Hơn)

So sánh hơn được sử dụng để so sánh giữa hai đối tượng. Có ba cách chính để tạo dạng so sánh hơn:

 1. Tính từ ngắn (1-2 âm tiết):
  • Thêm “-er” vào cuối tính từ.
  • Ví dụ:
   • small → smaller
   • tall → taller
 2. Tính từ kết thúc bằng “e”:
  • Chỉ thêm “-r”.
  • Ví dụ:
   • large → larger
   • close → closer
 3. Tính từ ngắn kết thúc bằng phụ âm + nguyên âm + phụ âm:
  • Nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-er”.
  • Ví dụ:
   • big → bigger
   • hot → hotter
 4. Tính từ dài (từ 3 âm tiết trở lên):
  • Sử dụng “more” trước tính từ.
  • Ví dụ:
   • beautiful → more beautiful
   • interesting → more interesting
 5. Tính từ bất quy tắc:
  • Một số tính từ có dạng so sánh hơn bất quy tắc.
  • Ví dụ:
   • good → better
   • bad → worse

II. Superlatives (So Sánh Nhất)

So sánh nhất được sử dụng để so sánh một đối tượng với nhiều đối tượng khác trong một nhóm. Có ba cách chính để tạo dạng so sánh nhất:

 1. Tính từ ngắn (1-2 âm tiết):
  • Thêm “-est” vào cuối tính từ.
  • Ví dụ:
   • small → smallest
   • tall → tallest
 2. Tính từ kết thúc bằng “e”:
  • Chỉ thêm “-st”.
  • Ví dụ:
   • large → largest
   • close → closest
 3. Tính từ ngắn kết thúc bằng phụ âm + nguyên âm + phụ âm:
  • Nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-est”.
  • Ví dụ:
   • big → biggest
   • hot → hottest
 4. Tính từ dài (từ 3 âm tiết trở lên):
  • Sử dụng “the most” trước tính từ.
  • Ví dụ:
   • beautiful → the most beautiful
   • interesting → the most interesting
 5. Tính từ bất quy tắc:
  • Một số tính từ có dạng so sánh nhất bất quy tắc.
  • Ví dụ:
   • good → the best
   • bad → the worst

III. Lưu Ý Khi Sử Dụng So Sánh Hơn và So Sánh Nhất

 • Khi sử dụng so sánh hơn, thường dùng “than” để nối hai đối tượng so sánh.
  • Ví dụ: She is taller than her brother.
 • Khi sử dụng so sánh nhất, thường dùng “the” trước tính từ.
  • Ví dụ: She is the tallest girl in her class.

IV. Bài Tập Thực Hành

 1. Viết dạng so sánh hơn của các tính từ sau:
  • fast →
  • happy →
  • difficult →
  • good →
  • bad →
 2. Viết dạng so sánh nhất của các tính từ sau:
  • small →
  • funny →
  • important →
  • good →
  • bad →
 3. Hoàn thành các câu sau bằng dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất của tính từ trong ngoặc:
  • My car is (fast) _____ than yours.
  • This is the (beautiful) _____ park in the city.
  • She is (good) _____ at math than her brother.
  • This puzzle is (difficult) _____ than that one.
  • He is the (intelligent) _____ student in the class.

V. Đáp Án Bài Tập

 1. Viết dạng so sánh hơn của các tính từ sau:
  • fast → faster
  • happy → happier
  • difficult → more difficult
  • good → better
  • bad → worse
 2. Viết dạng so sánh nhất của các tính từ sau:
  • small → smallest
  • funny → funniest
  • important → the most important
  • good → the best
  • bad → the worst
 3. Hoàn thành các câu sau bằng dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất của tính từ trong ngoặc:
  • My car is faster than yours.
  • This is the most beautiful park in the city.
  • She is better at math than her brother.
  • This puzzle is more difficult than that one.
  • He is the most intelligent student in the class.

100 câu bài tập luyện tập

Comparatives Exercises

 1. My house is (big) _______ than yours.
 2. This book is (interesting) _______ than that one.
 3. Her car is (fast) _______ than his.
 4. John is (tall) _______ than his brother.
 5. This puzzle is (easy) _______ than the previous one.
 6. My job is (difficult) _______ than yours.
 7. This test is (hard) _______ than the last one.
 8. Her dress is (beautiful) _______ than mine.
 9. This movie is (boring) _______ than that one.
 10. The weather today is (cold) _______ than yesterday.
 11. This road is (narrow) _______ than that one.
 12. This mountain is (high) _______ than the other one.
 13. His answer was (bad) _______ than mine.
 14. The cake she made is (delicious) _______ than the one you made.
 15. These shoes are (comfortable) _______ than those.
 16. Her idea is (good) _______ than mine.
 17. My dog is (friendly) _______ than yours.
 18. This song is (catchy) _______ than that one.
 19. This chair is (soft) _______ than the one in the living room.
 20. Her handwriting is (neat) _______ than his.
 21. The sky is (clear) _______ today than yesterday.
 22. This computer is (expensive) _______ than that one.
 23. Her grades are (high) _______ than mine.
 24. His jokes are (funny) _______ than hers.
 25. This room is (bright) _______ than the other one.
 26. The city is (crowded) _______ than the countryside.
 27. His bike is (new) _______ than mine.
 28. This flower is (beautiful) _______ than that one.
 29. Her story was (short) _______ than his.
 30. This road is (long) _______ than the one we took yesterday.
 31. His voice is (deep) _______ than hers.
 32. This task is (simple) _______ than the other one.
 33. The train is (fast) _______ than the bus.
 34. This car is (safe) _______ than that one.
 35. His shirt is (clean) _______ than mine.
 36. This lesson is (boring) _______ than the last one.
 37. The soup is (hot) _______ than it was before.
 38. This problem is (complex) _______ than the last one.
 39. Her hair is (short) _______ than mine.
 40. The sky today is (blue) _______ than it was yesterday.
 41. My bag is (heavy) _______ than yours.
 42. This wall is (thin) _______ than that one.
 43. His decision was (smart) _______ than mine.
 44. This novel is (exciting) _______ than that one.
 45. The lake is (deep) _______ than the river.
 46. This beach is (clean) _______ than the other one.
 47. The bread is (stale) _______ than the cake.
 48. This phone is (modern) _______ than mine.
 49. His explanation is (clear) _______ than hers.
 50. This bridge is (long) _______ than that one.

Superlatives Exercises

 1. My house is the (big) _______ on the street.
 2. This is the (interesting) _______ book I’ve ever read.
 3. She drives the (fast) _______ car in the race.
 4. John is the (tall) _______ boy in his class.
 5. This is the (easy) _______ puzzle I’ve ever solved.
 6. My job is the (difficult) _______ one in the company.
 7. This is the (hard) _______ test we’ve ever taken.
 8. Her dress is the (beautiful) _______ at the party.
 9. This is the (boring) _______ movie I’ve ever seen.
 10. Today is the (cold) _______ day of the year.
 11. This is the (narrow) _______ road in the city.
 12. This is the (high) _______ mountain in the country.
 13. That was the (bad) _______ answer he could give.
 14. This is the (delicious) _______ cake I’ve ever eaten.
 15. These are the (comfortable) _______ shoes I’ve ever worn.
 16. Her idea was the (good) _______ among all.
 17. My dog is the (friendly) _______ pet in the neighborhood.
 18. This is the (catchy) _______ song on the album.
 19. This is the (soft) _______ chair in the house.
 20. Her handwriting is the (neat) _______ in the class.
 21. Today is the (clear) _______ day this week.
 22. This is the (expensive) _______ computer in the store.
 23. Her grades are the (high) _______ in the class.
 24. His jokes are the (funny) _______ in the group.
 25. This is the (bright) _______ room in the house.
 26. This city is the (crowded) _______ in the country.
 27. His bike is the (new) _______ in the shop.
 28. This is the (beautiful) _______ flower in the garden.
 29. Her story was the (short) _______ of all.
 30. This is the (long) _______ road in the town.
 31. His voice is the (deep) _______ in the choir.
 32. This task is the (simple) _______ of all.
 33. The train is the (fast) _______ means of transport.
 34. This is the (safe) _______ car available.
 35. His shirt is the (clean) _______ in the closet.
 36. This is the (boring) _______ lesson we’ve had.
 37. The soup is the (hot) _______ it’s ever been.
 38. This is the (complex) _______ problem we’ve faced.
 39. Her hair is the (short) _______ in the group.
 40. Today is the (blue) _______ sky we’ve seen all week.
 41. My bag is the (heavy) _______ among all.
 42. This wall is the (thin) _______ in the building.
 43. His decision was the (smart) _______ one.
 44. This novel is the (exciting) _______ I’ve ever read.
 45. The lake is the (deep) _______ in the region.
 46. This is the (clean) _______ beach on the coast.
 47. The bread is the (stale) _______ in the bakery.
 48. This is the (modern) _______ phone available.
 49. His explanation is the (clear) _______ we’ve heard.
 50. This is the (long) _______ bridge in the world.

Đáp án

Comparatives Exercises

 1. My house is (bigger) bigger than yours.
 2. This book is (interesting) more interesting than that one.
 3. Her car is (fast) faster than his.
 4. John is (tall) taller than his brother.
 5. This puzzle is (easy) easier than the previous one.
 6. My job is (difficult) more difficult than yours.
 7. This test is (hard) harder than the last one.
 8. Her dress is (beautiful) more beautiful than mine.
 9. This movie is (boring) more boring than that one.
 10. The weather today is (cold) colder than yesterday.
 11. This road is (narrow) narrower than that one.
 12. This mountain is (high) higher than the other one.
 13. His answer was (bad) worse than mine.
 14. The cake she made is (delicious) more delicious than the one you made.
 15. These shoes are (comfortable) more comfortable than those.
 16. Her idea is (good) better than mine.
 17. My dog is (friendly) friendlier than yours.
 18. This song is (catchy) catchier than that one.
 19. This chair is (soft) softer than the one in the living room.
 20. Her handwriting is (neat) neater than his.
 21. The sky is (clear) clearer today than yesterday.
 22. This computer is (expensive) more expensive than that one.
 23. Her grades are (high) higher than mine.
 24. His jokes are (funny) funnier than hers.
 25. This room is (bright) brighter than the other one.
 26. The city is (crowded) more crowded than the countryside.
 27. His bike is (new) newer than mine.
 28. This flower is (beautiful) more beautiful than that one.
 29. Her story was (short) shorter than his.
 30. This road is (long) longer than the one we took yesterday.
 31. His voice is (deep) deeper than hers.
 32. This task is (simple) simpler than the other one.
 33. The train is (fast) faster than the bus.
 34. This car is (safe) safer than that one.
 35. His shirt is (clean) cleaner than mine.
 36. This lesson is (boring) more boring than the last one.
 37. The soup is (hot) hotter than it was before.
 38. This problem is (complex) more complex than the last one.
 39. Her hair is (short) shorter than mine.
 40. The sky today is (blue) bluer than it was yesterday.
 41. My bag is (heavy) heavier than yours.
 42. This wall is (thin) thinner than that one.
 43. His decision was (smart) smarter than mine.
 44. This novel is (exciting) more exciting than that one.
 45. The lake is (deep) deeper than the river.
 46. This beach is (clean) cleaner than the other one.
 47. The bread is (stale) staler than the cake.
 48. This phone is (modern) more modern than mine.
 49. His explanation is (clear) clearer than hers.
 50. This bridge is (long) longer than that one.

Superlatives Exercises

 1. My house is the (big) biggest on the street.
 2. This is the (interesting) most interesting book I’ve ever read.
 3. She drives the (fast) fastest car in the race.
 4. John is the (tall) tallest boy in his class.
 5. This is the (easy) easiest puzzle I’ve ever solved.
 6. My job is the (difficult) most difficult one in the company.
 7. This is the (hard) hardest test we’ve ever taken.
 8. Her dress is the (beautiful) most beautiful at the party.
 9. This is the (boring) most boring movie I’ve ever seen.
 10. Today is the (cold) coldest day of the year.
 11. This is the (narrow) narrowest road in the city.
 12. This is the (high) highest mountain in the country.
 13. That was the (bad) worst answer he could give.
 14. This is the (delicious) most delicious cake I’ve ever eaten.
 15. These are the (comfortable) most comfortable shoes I’ve ever worn.
 16. Her idea was the (good) best among all.
 17. My dog is the (friendly) friendliest pet in the neighborhood.
 18. This is the (catchy) catchiest song on the album.
 19. This is the (soft) softest chair in the house.
 20. Her handwriting is the (neat) neatest in the class.
 21. Today is the (clear) clearest day this week.
 22. This is the (expensive) most expensive computer in the store.
 23. Her grades are the (high) highest in the class.
 24. His jokes are the (funny) funniest in the group.
 25. This is the (bright) brightest room in the house.
 26. This city is the (crowded) most crowded in the country.
 27. His bike is the (new) newest in the shop.
 28. This is the (beautiful) most beautiful flower in the garden.
 29. Her story was the (short) shortest of all.
 30. This is the (long) longest road in the town.
 31. His voice is the (deep) deepest in the choir.
 32. This task is the (simple) simplest of all.
 33. The train is the (fast) fastest means of transport.
 34. This is the (safe) safest car available.
 35. His shirt is the (clean) cleanest in the closet.
 36. This is the (boring) most boring lesson we’ve had.
 37. The soup is the (hot) hottest it’s ever been.
 38. This is the (complex) most complex problem we’ve faced.
 39. Her hair is the (short) shortest in the group.
 40. Today is the (blue) bluest sky we’ve seen all week.
 41. My bag is the (heavy) heaviest among all.
 42. This wall is the (thin) thinnest in the building.
 43. His decision was the (smart) smartest one.
 44. This novel is the (exciting) most exciting I’ve ever read.
 45. The lake is the (deep) deepest in the region.
 46. This is the (clean) cleanest beach on the coast.
 47. The bread is the (stale) stalest in the bakery.
 48. This is the (modern) most modern phone available.
 49. His explanation is the (clear) clearest we’ve heard.
 50. This is the (long) longest bridge in the world.

Đọc thêm bài cũ: 100 câu luyện tập Phrasal verbs drills.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN