Speaking Part 6: Discuss the impact of technology on society

speaking-part-6-technology-on-society

Speaking Part 6: Discuss the impact of technology on society

Bài luyện tập kỹ năng Speaking lần này bạn phải sẽ đi vào một vấn đề được xã hội hóa hơn: Đó là ảnh hưởng của công nghệ tới xã hội nói chung. Bài Speaking này yêu cầu nhiều thuật ngữ chuyên ngành hơn.

Các từ vựng cần biết để thực hiện tốt bài Speaking

 1. Innovation – Đổi mới
 2. Digitalization – Số hóa
 3. Automation – Tự động hóa
 4. Artificial Intelligence (AI) – Trí tuệ nhân tạo
 5. Internet of Things (IoT) – Internet của mọi vật
 6. Big Data – Dữ liệu lớn
 7. Cybersecurity – An ninh mạng
 8. Privacy concerns – Lo ngại về quyền riêng tư
 9. Social media – Mạng xã hội
 10. Digital divide – Khoảng cách kỹ thuật số
 11. E-waste – Rác điện tử
 12. Ethical implications – Những hệ quả đạo đức
 13. Disruption – Sự đảo lộn
 14. Dependency – Sự phụ thuộc
 15. Augmented reality (AR) – Thực tế tăng cường
 16. Virtual reality (VR) – Thực tế ảo
 17. Remote work – Làm việc từ xa
 18. E-commerce – Thương mại điện tử
 19. Online education – Giáo dục trực tuyến
 20. Healthtech – Công nghệ y tế

Dàn ý bài Speaking cần chuẩn bị

I. Introduction
A. Statement of the topic: Impact of Technology on Society
B. Brief explanation of the significance of the topic
C. Thesis statement outlining key points to be discussed

II. Positive Impacts of Technology on Society
A. Enhancements in communication
B. Advancements in healthcare
C. Improved access to education
D. Facilitation of innovation and economic growth

III. Negative Impacts of Technology on Society
A. Job displacement due to automation
B. Privacy concerns and data breaches
C. Social isolation and digital addiction
D. Environmental issues such as e-waste and energy consumption

IV. Balancing the Impact: Mitigation Strategies
A. Implementation of regulations and policies
B. Promotion of digital literacy and responsible use of technology
C. Ethical considerations in technological development
D. Collaborative efforts between stakeholders to address societal challenges

V. Conclusion
A. Recap of key points discussed
B. Emphasis on the importance of considering both positive and negative impacts
C. Call to action for individuals and society as a whole to navigate the impact of technology responsibly.

Nguyên văn bài Speaking triển khai sau khi lên dàn ý

Introduction

Giới thiệu

Good morning/afternoon/evening everyone,

Chào buổi sáng/buổi chiều/buổi tối mọi người,

Today, I’d like to delve into a topic that profoundly shapes our modern world: the Impact of Technology on Society. In an era dominated by rapid technological advancement, it’s crucial to understand the far-reaching effects of these innovations on our lives, both positive and negative. Throughout this discussion, we’ll explore various aspects of this impact and consider strategies for navigating its complexities.

Hôm nay, tôi muốn tìm hiểu một chủ đề định hình sâu sắc thế giới hiện đại của chúng ta: Tác động của Công nghệ vào Xã hội. Trong một thời đại được thống trị bởi sự tiến bộ công nghệ nhanh chóng, việc hiểu rõ những ảnh hưởng sâu rộng của những đổi mới này đối với cuộc sống của chúng ta, cả tích cực và tiêu cực, là rất quan trọng. Trong suốt cuộc thảo luận này, chúng ta sẽ khám phá các khía cạnh khác nhau của tác động này và xem xét các chiến lược để điều hướng sự phức tạp của nó.

Positive Impacts of Technology on Society

Các Ảnh hưởng Tích cực của Công nghệ đối với Xã hội

Let’s start by examining the positive contributions technology has made to society. Firstly, it has revolutionized communication, breaking down barriers of distance and enabling instantaneous global connectivity. Think about how platforms like social media and messaging apps have facilitated meaningful interactions across borders.

Hãy bắt đầu bằng việc xem xét những đóng góp tích cực mà công nghệ đã mang lại cho xã hội. Đầu tiên, nó đã cách mạng hóa giao tiếp, phá vỡ các rào cản về khoảng cách và cho phép kết nối toàn cầu ngay lập tức. Hãy nghĩ về cách các nền tảng như mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin đã tạo điều kiện cho các tương tác ý nghĩa trên khắp các quốc gia.

Moreover, technology has ushered in remarkable advancements in healthcare, from telemedicine services to AI-assisted diagnostics, improving access to medical expertise and saving countless lives worldwide. Additionally, the digitalization of education has democratized learning, offering opportunities for lifelong skill development and empowering individuals regardless of their geographical location.

Hơn nữa, công nghệ đã đưa vào sử dụng những tiến bộ đáng kinh ngạc trong lĩnh vực y tế, từ các dịch vụ y tế từ xa đến việc chẩn đoán được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cải thiện khả năng tiếp cận chuyên môn y tế và cứu sống vô số mạng người trên toàn thế giới. Ngoài ra, việc số hóa giáo dục đã làm phổ biến hóa việc học, cung cấp cơ hội cho việc phát triển kỹ năng suốt đời và trao quyền cho cá nhân bất kể nơi họ đang sống.

Furthermore, technology serves as a catalyst for innovation and economic growth, driving productivity enhancements and fostering entrepreneurial endeavors. The tech industry has become a powerhouse of creativity, generating job opportunities and propelling economies forward.

Hơn nữa, công nghệ đóng vai trò là một điểm khởi đầu cho sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy các cải tiến về năng suất và khuyến khích các nỗ lực khởi nghiệp. Ngành công nghệ đã trở thành một trung tâm của sự sáng tạo, tạo ra cơ hội việc làm và đẩy mạnh nền kinh tế phát triển.

Negative Impacts of Technology on Society

Các Ảnh hưởng Tiêu cực của Công nghệ đối với Xã hội

However, alongside these benefits, technology also presents significant challenges. One of the most pressing concerns is job displacement caused by automation, as machines increasingly replace human labor in various industries, leading to unemployment and economic uncertainty for many.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích này, công nghệ cũng đặt ra những thách thức đáng kể. Một trong những vấn đề cấp bách nhất là sự thay thế việc làm do tự động hóa, khi máy móc ngày càng thay thế lao động con người trong các ngành công nghiệp khác nhau, dẫn đến thất nghiệp và bất ổn kinh tế cho nhiều người.

Moreover, the pervasive use of technology raises privacy concerns, with frequent data breaches and surveillance practices eroding individuals’ rights to digital autonomy. The rise of social media has also been linked to social isolation and digital addiction, as people become increasingly tethered to their screens at the expense of real-life connections.

Hơn nữa, việc sử dụng công nghệ lan rộng gây ra lo ngại về quyền riêng tư, với các vụ vi phạm dữ liệu và các hình thức giám sát thường xuyên làm mòn quyền tự chủ số hóa của cá nhân. Sự gia tăng của mạng xã hội cũng đã được liên kết với cô lập xã hội và nghiện số, khi mọi người trở nên dần dần bị ràng buộc với màn hình của họ mà bỏ qua các mối quan hệ trong đời thực.

Additionally, the environmental toll of technology cannot be overlooked, with the proliferation of electronic devices contributing to e-waste accumulation and excessive energy consumption, exacerbating ecological degradation.

Ngoài ra, không thể phủ nhận được sự ảnh hưởng môi trường của công nghệ, với sự gia tăng của các thiết bị điện tử góp phần vào việc tích tụ rác điện tử và tiêu thụ năng lượng quá mức, làm trầm trọng hóa tình trạng suy thoái môi trường.

Balancing the Impact: Mitigation Strategies

Cân Nhắc về Ảnh hưởng: Các Chiến lược Giảm Nhẹ

To address these challenges, we must proactively implement mitigation strategies. This includes the formulation of robust regulations and policies to ensure that technological advancements are aligned with societal values and ethical principles.

Để giải quyết những thách thức này, chúng ta phải tích cực triển khai các chiến lược giảm nhẹ. Điều này bao gồm việc thiết lập các quy định và chính sách mạnh mẽ để đảm bảo rằng các tiến bộ công nghệ được điều chỉnh phù hợp với các giá trị xã hội và nguyên tắc đạo đức.

Furthermore, promoting digital literacy and responsible technology use is essential in empowering individuals to navigate the digital landscape safely and ethically. Education plays a crucial role in fostering critical thinking and awareness of the implications of technology on society.

Hơn nữa, việc thúc đẩy sự hiểu biết về công nghệ và việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm là rất quan trọng trong việc trao cho cá nhân khả năng điều hướng qua cảnh quan kỹ thuật số một cách an toàn và đạo đức. Giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tư duy phản biện và nhận thức về các hậu quả của công nghệ đối với xã hội.

Additionally, stakeholders must prioritize ethical considerations in technological development, prioritizing human well-being and sustainability over profit-driven motives. Collaboration between governments, industry leaders, and civil society is paramount in shaping a future where technology serves the greater good.

Hơn nữa, các bên liên quan phải ưu tiên xem xét đạo đức trong việc phát triển công nghệ, ưu tiên sự phát triển của con người và bền vững hơn là các động cơ cảm hứng bởi lợi nhuận. Sự hợp tác giữa chính phủ, các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp và xã hội dân sự là rất quan trọng trong việc hình thành một tương lai mà công nghệ phục vụ cho lợi ích chung.

Conclusion

Kết Luận

In conclusion, the impact of technology on society is multifaceted, encompassing both positive advancements and significant challenges. By acknowledging these complexities and adopting a proactive approach to mitigation, we can harness the transformative potential of technology while safeguarding against its pitfalls. Let us strive to create a future where technology enriches lives, fosters equitable opportunities, and preserves the essence of our humanity.

Tóm lại, tác động của công nghệ vào xã hội là phức tạp, bao gồm cả các tiến bộ tích cực và những thách thức đáng kể. Bằng cách nhận biết những phức tạp này và áp dụng một cách tiếp cận tích cực đối với việc giảm nhẹ, chúng ta có thể tận dụng tiềm năng biến đổi của công nghệ trong khi đồng thời bảo vệ chống lại những nguy cơ tiềm ẩn. Hãy cùng nhau nỗ lực tạo ra một tương lai mà công nghệ làm phong phú cuộc sống, khuyến khích các cơ hội công bằng và bảo vệ bản chất của con người chúng ta.

Thank you for your attention. I look forward to our discussion.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tôi rất mong chờ cuộc thảo luận của chúng ta.

Đọc lại bài cũ: Speaking Part 5: Describe a memorable trip you’ve taken.

đăng ký nhận tư vấn
và ưu đãi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

Bạn hãy để lại thông tin, The Real IELTS sẽ liên hệ cho bạn ngay nha!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN