Sử dụng ‘Look forward to’ và ‘Be looking forward to’ như thế nào?

Sử dụng ‘Look forward to’ và ‘Be looking forward to’ như thế nào?

Cả "look forward to" và "be looking forward to" đều được sử dụng để diễn tả sự mong đợi hoặc háo hức về một sự kiện hoặc điều gì đó sắp xảy ra.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

su-dung-look-forward-to

Cả “look forward to” và “be looking forward to” đều được sử dụng để diễn tả sự mong đợi hoặc háo hức về một sự kiện hoặc điều gì đó sắp xảy ra. Tuy nhiên, chúng có những cách sử dụng và ngữ cảnh khác nhau một chút. Dưới đây là lý thuyết về cách sử dụng chính xác của cả hai cụm từ này:

Look forward to

“Look forward to” là một cụm động từ và thường được sử dụng trong thì hiện tại đơn. Nó thường diễn tả một cảm xúc mong đợi, háo hức về một điều gì đó trong tương lai. Cấu trúc của nó là:

 • Chủ ngữ + look forward to + danh từ/đại từ/V-ing

Ví dụ:

 • I look forward to your reply. (Tôi mong đợi câu trả lời của bạn.)
 • We look forward to the party. (Chúng tôi mong đợi bữa tiệc.)

Be looking forward to

“Be looking forward to” sử dụng thì hiện tại tiếp diễn và cũng diễn tả sự mong đợi, nhưng nó thường nhấn mạnh hơn về cảm giác hào hứng, mong chờ ngay tại thời điểm nói. Cấu trúc của nó là:

 • Chủ ngữ + be (am/is/are) + looking forward to + danh từ/đại từ/V-ing

Ví dụ:

 • I am looking forward to meeting you. (Tôi đang mong chờ được gặp bạn.)
 • She is looking forward to the holidays. (Cô ấy đang mong chờ kỳ nghỉ.)

Sự khác nhau chính

 1. Thì sử dụng:
  • “Look forward to” dùng thì hiện tại đơn.
  • “Be looking forward to” dùng thì hiện tại tiếp diễn.
 2. Sự nhấn mạnh về thời điểm:
  • “Look forward to” thường mang tính tổng quát, không nhất thiết là đang xảy ra ngay tại thời điểm nói.
  • “Be looking forward to” nhấn mạnh cảm giác mong chờ đang xảy ra vào thời điểm nói.

Ví dụ cụ thể để so sánh

 • Look forward to:
  • We look forward to your visit next month. (Chúng tôi mong đợi chuyến thăm của bạn vào tháng tới.)
 • Be looking forward to:
  • We are looking forward to your visit next month. (Chúng tôi đang mong chờ chuyến thăm của bạn vào tháng tới.)

Bài tập luyện tập

 1. I always _______ the weekends.
 2. She _______ her birthday party next week.
 3. We _______ our vacation in Hawaii.
 4. They _______ the concert tonight.
 5. He _______ seeing his old friends at the reunion.
 6. Are you _______ the new movie release?
 7. The students _______ their graduation ceremony.
 8. Mary _______ her trip to Europe next month.
 9. My parents _______ their retirement.
 10. We _______ our dinner at that fancy restaurant.
 11. She _______ her promotion at work.
 12. They _______ their visit to the museum.
 13. John _______ his English class tomorrow.
 14. We _______ the arrival of spring.
 15. Are you _______ your job interview?
 16. The children _______ their trip to Disneyland.
 17. He _______ meeting his online friends in person.
 18. The company _______ the launch of their new product.
 19. Sarah _______ her dance recital.
 20. I _______ the opportunity to learn something new.
 21. They _______ the end of the semester.
 22. We _______ the holiday season.
 23. The team _______ the championship game.
 24. Are you _______ the weekend getaway?
 25. She _______ her performance review.
 26. They _______ the family reunion.
 27. He _______ his date tonight.
 28. We _______ the start of summer.
 29. The travelers _______ their trip to the beach.
 30. Mary _______ her wedding day.
 31. The students _______ their summer break.
 32. He _______ his meeting with the client.
 33. Are you _______ the concert tickets?
 34. She _______ her visit to the amusement park.
 35. They _______ their anniversary celebration.
 36. We _______ the opportunity to travel abroad.
 37. I _______ the arrival of autumn.
 38. He _______ his appointment with the dentist.
 39. The team _______ the championship win.
 40. Are you _______ the job offer?
 41. She _______ her graduation party.
 42. They _______ the arrival of their new baby.
 43. We _______ the opportunity to volunteer.
 44. Mary _______ her birthday dinner.
 45. The students _______ their summer internship.
 46. He _______ his vacation in the mountains.
 47. Are you _______ the school holidays?
 48. She _______ her performance in the play.
 49. They _______ the opportunity to work overseas.
 50. We _______ the end of the workweek.
 51. The travelers _______ their trip to Europe.
 52. He _______ his reunion with old friends.
 53. Are you _______ the company retreat?
 54. She _______ her trip to the beach.
 55. They _______ their graduation ceremony.
 56. We _______ the opportunity to attend the conference.
 57. I _______ the arrival of winter.
 58. He _______ his appointment with the doctor.
 59. The team _______ the upcoming match.
 60. Are you _______ your birthday party?
 61. She _______ her visit to the art gallery.
 62. They _______ the start of the new semester.
 63. We _______ the opportunity to learn a new language.
 64. Mary _______ her holiday in the countryside.
 65. The students _______ their study abroad program.
 66. He _______ his weekend getaway.
 67. Are you _______ the family reunion?
 68. She _______ her promotion at work.
 69. They _______ the arrival of their guests.
 70. We _______ the opportunity to participate in the competition.
 71. I _______ the end of the school year.
 72. He _______ his appointment with the hairdresser.
 73. The team _______ the championship game.
 74. Are you _______ the concert tonight?
 75. She _______ her visit to the theme park.
 76. They _______ the start of their vacation.
 77. We _______ the opportunity to explore new cultures.
 78. Mary _______ her birthday celebration.
 79. The students _______ their graduation day.
 80. He _______ his meeting with the investors.
 81. Are you _______ the weekend trip?
 82. She _______ her performance in the talent show.
 83. They _______ the arrival of their relatives.
 84. We _______ the opportunity to attend the workshop.
 85. I _______ the holiday season.
 86. He _______ his appointment with the lawyer.
 87. The team _______ the upcoming tournament.
 88. Are you _______ your job interview?
 89. She _______ her visit to the zoo.
 90. They _______ the start of the new project.
 91. We _______ the opportunity to volunteer for a good cause.
 92. Mary _______ her vacation in the mountains.
 93. The students _______ their exchange program.
 94. He _______ his weekend plans.
 95. Are you _______ the family gathering?
 96. She _______ her promotion announcement.
 97. They _______ the arrival of their package.
 98. We _______ the opportunity to improve our skills.
 99. I _______ the end of the year festivities.
 100. He _______ his appointment with the mechanic.

Đáp án

 1. look forward to
 2. is looking forward to
 3. look forward to
 4. are looking forward to
 5. is looking forward to
 6. Are you looking forward to
 7. look forward to
 8. is looking forward to
 9. are looking forward to
 10. look forward to
 11. is looking forward to
 12. look forward to
 13. is looking forward to
 14. look forward to
 15. Are you looking forward to
 16. are looking forward to
 17. are looking forward to
 18. is looking forward to
 19. is looking forward to
 20. look forward to
 21. look forward to
 22. look forward to
 23. are looking forward to
 24. Are you looking forward to
 25. is looking forward to
 26. are looking forward to
 27. is looking forward to
 28. look forward to
 29. are looking forward to
 30. is looking forward to
 31. look forward to
 32. is looking forward to
 33. Are you looking forward to
 34. is looking forward to
 35. are looking forward to
 36. look forward to
 37. look forward to
 38. is looking forward to
 39. are looking forward to
 40. Are you looking forward to
 41. is looking forward to
 42. are looking forward to
 43. look forward to
 44. is looking forward to
 45. are looking forward to
 46. is looking forward to
 47. Are you looking forward to
 48. is looking forward to
 49. are looking forward to
 50. look forward to
 51. are looking forward to
 52. is looking forward to
 53. Are you looking forward to
 54. is looking forward to
 55. are looking forward to
 56. look forward to
 57. look forward to
 58. is looking forward to
 59. are looking forward to
 60. Are you looking forward to
 61. is looking forward to
 62. are looking forward to
 63. look forward to
 64. is looking forward to
 65. are looking forward to
 66. is looking forward to
 67. Are you looking forward to
 68. is looking forward to
 69. are looking forward to
 70. look forward to
 71. look forward to
 72. is looking forward to
 73. look forward to
 74. Are you looking forward to
 75. is looking forward to
 76. are looking forward to
 77. look forward to
 78. is looking forward to
 79. are looking forward to
 80. is looking forward to
 81. Are you looking forward to
 82. is looking forward to
 83. are looking forward to
 84. look forward to
 85. look forward to
 86. is looking forward to
 87. are looking forward to
 88. Are you looking forward to
 89. is looking forward to
 90. are looking forward to
 91. look forward to
 92. is looking forward to
 93. are looking forward to
 94. is looking forward to
 95. Are you looking forward to
 96. is looking forward to
 97. are looking forward to
 98. look forward to
 99. look forward to
 100. is looking forward to

Đọc lại bài từ vựng trước: Cách sử dụng ‘Put off’ và ‘Postpone’.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN