Bài kiểm tra thì hiện tại đơn này rất đơn thuần. Hợp với các bạn đang học chương trình tiếng Anh phổ thông. Tuy nhiên các bạn học và luyện IELTS cũng có thể nghiên cứu thử, vì nếu không nắm được thì này thì IELTS của các bạn chỉ dưới 2.0 IELTS.

Bài kiểm tra thì Hiện tại đơn

Phần I: Hoàn thành câu (20 câu)

 1. She ______________ (play) football every Sunday.
 2. They ______________ (not, watch) TV in the morning.
 3. ______________ he ______________ (like) pizza?
 4. My mother usually ______________ (cook) dinner at 6 PM.
 5. Cats ______________ (sleep) a lot during the day.
 6. John ______________ (work) at a bank.
 7. We ______________ (not, eat) meat.
 8. ______________ you ______________ (speak) English fluently?
 9. It ______________ (rain) a lot in this city.
 10. She ______________ (visit) her grandmother every weekend.
 11. Dogs ______________ (bark) loudly when they’re excited.
 12. I ______________ (not, drink) coffee.
 13. ______________ your parents ______________ (live) in the countryside?
 14. Sarah ______________ (play) the piano beautifully.
 15. We ______________ (go) to the gym three times a week.
 16. The sun ______________ (rise) in the east.
 17. ______________ he ______________ (drive) to work every day?
 18. It ______________ (get) dark early in winter.
 19. My sister ______________ (not, like) spicy food.
 20. ______________ you ______________ (study) for your exams?

Phần II: Điền đúng dạng động từ (20 câu)

 1. She always ______________ (get) up early.
 2. Cats ______________ (hunt) for mice at night.
 3. He ______________ (not, play) video games.
 4. My grandparents ______________ (live) in the countryside.
 5. We ______________ (not, have) class on Sundays.
 6. It usually ______________ (rain) a lot in April.
 7. Dogs ______________ (bark) when they’re scared.
 8. I ______________ (not, eat) seafood.
 9. ______________ your friends ______________ (speak) Spanish?
 10. The train ______________ (arrive) at 9 AM every day.
 11. She ______________ (not, watch) horror movies.
 12. ______________ you ______________ (work) on weekends?
 13. My father often ______________ (read) the newspaper in the morning.
 14. Sarah ______________ (not, drink) coffee.
 15. The kids ______________ (play) in the park every afternoon.
 16. ______________ they ______________ (visit) their grandparents?
 17. The sun ______________ (shine) brightly in the sky.
 18. ______________ she ______________ (write) emails in the afternoon?
 19. We ______________ (not, go) to the cinema very often.
 20. ______________ you ______________ (like) chocolate ice cream?

Phần III: Viết câu phủ định và câu nghi vấn (20 câu)

 1. Mary likes coffee. (phủ định)
 2. They watch movies on weekends. (câu nghi vấn)
 3. He goes to school every day. (phủ định)
 4. We eat lunch at noon. (câu nghi vấn)
 5. She speaks French fluently. (phủ định)
 6. They play football in the park. (câu nghi vấn)
 7. Tom and Jerry are best friends. (phủ định)
 8. She dances ballet every Friday. (câu nghi vấn)
 9. My parents travel a lot. (phủ định)
 10. He sings in the choir. (câu nghi vấn)
 11. Sarah watches TV in the evening. (phủ định)
 12. We go swimming on Sundays. (câu nghi vấn)
 13. The cat sleeps on the sofa. (phủ định)
 14. They study English at school. (câu nghi vấn)
 15. I drink tea with breakfast. (phủ định)
 16. You play basketball after school. (câu nghi vấn)
 17. He works in an office. (phủ định)
 18. We visit our grandparents every month. (câu nghi vấn)
 19. She reads a book before bed. (phủ định)
 20. They listen to music in the car. (câu nghi vấn)

Phần IV: Sắp xếp từ và tạo câu hoàn chỉnh (10 câu)

 1. always / my sister / coffee / drinks / in the morning.
 2. go / school / they / to / every day.
 3. English / we / learn / day / every.
 4. work / father / my / office / in / an.
 5. play / guitar / she / the / every / evening.
 6. cinema / to / every / we / weekend / go / the.
 7. the / morning / he / newspaper / reads / every.
 8. her / friends / visit / they / sometimes.
 9. study / we / for / exams / our / hard.
 10. plays / brother / football / my / often.

Phần V: Viết câu sử dụng trạng từ chỉ tần suất (10 câu)

 1. They read books. (always)
 2. She watches TV. (rarely)
 3. He goes swimming. (often)
 4. We eat pizza. (sometimes)
 5. I play tennis. (usually)
 6. They visit their grandparents. (frequently)
 7. She listens to music. (never)
 8. He drinks water. (always)
 9. We go to the park. (occasionally)
 10. They study English. (daily)

Phần VI: Chọn từ đúng (10 câu)

 1. She ______________ (go/goes) to school by bus.
 2. We ______________ (doesn’t/don’t) like coffee.
 3. Tom ______________ (watch/watches) TV in the evening.
 4. My dog ______________ (bark/barks) loudly.
 5. He ______________ (eat/eats) breakfast every morning.
 6. Sarah ______________ (play/plays) volleyball on Saturdays.
 7. They ______________ (study/studies) French at school.
 8. It ______________ (get/gets) dark early in winter.
 9. We ______________ (have/has) lunch at noon.
 10. She ______________ (listen/listens) to music before bed.

Phần VII: Đọc và trả lời câu hỏi (5 câu)

Read the following text and answer the questions:

Text: Peter is a student. He goes to school every day. He likes playing basketball with his friends after school.

 1. What does Peter do?
 2. How often does he go to school?
 3. What does Peter like doing after school?
 4. Does Peter go to school on weekends?
 5. Who does Peter play basketball with?

Phần VIII: Viết câu tương đương (5 câu)

 1. My brother watches TV every evening. (Rewrite using ‘usually’)
 2. They have lunch at noon. (Rewrite using ‘normally’)
 3. She reads books every day. (Rewrite using ‘always’)
 4. We drink tea in the morning. (Rewrite using ‘often’)
 5. He plays football on Sundays. (Rewrite using ‘regularly’)

Phần đáp án các bạn có thể truy cập: Đáp án.

Đọc thêm các bài tập khác tại: Chia động từ trong tiếng Anh như thế nào?

Làm bài tập khác liên quan: 8 dạng bài tập luyện tập thì hiện tại đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN