100 câu bài tập và lý thuyết về Question Tags (Câu hỏi đuôi)

100 câu bài tập và lý thuyết về Question Tags (Câu hỏi đuôi)

Question tags là một cấu trúc trong tiếng Anh, dùng để biến đổi một câu khẳng định hoặc phủ định thành câu hỏi. Chúng thường được sử dụng để xác nhận thông tin hoặc yêu cầu sự đồng ý từ người nghe.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

100-ly-thuyet-ve-question-tags

Question tags là một cấu trúc trong tiếng Anh, dùng để biến đổi một câu khẳng định hoặc phủ định thành câu hỏi. Chúng thường được sử dụng để xác nhận thông tin hoặc yêu cầu sự đồng ý từ người nghe.

Cấu trúc

 • Câu khẳng định + Trợ động từ phủ định + Chủ ngữ?
 • Câu phủ định + Trợ động từ khẳng định + Chủ ngữ?

Các nguyên tắc chính

 • Nếu mệnh đề chính là câu khẳng định, thì câu hỏi đuôi sẽ ở dạng phủ định và ngược lại.
 • Chủ ngữ trong câu hỏi đuôi phải là đại từ nhân xưng tương ứng với chủ ngữ trong mệnh đề chính.
 • Trợ động từ trong câu hỏi đuôi phải phù hợp với động từ chính trong mệnh đề.

Các trường hợp đặc biệt

 • Với các câu có động từ “to be” (am, is, are, was, were), ta dùng chính các dạng đó trong câu hỏi đuôi.
 • Với các câu sử dụng động từ khiếm khuyết (can, could, will, would, should, etc.), ta dùng các động từ này trong câu hỏi đuôi.
 • Với câu mệnh lệnh, ta thường dùng “will you?”.
 • Với “let’s”, ta dùng “shall we?”.

Ví dụ

 • She is a teacher, isn’t she?
 • You have finished your homework, haven’t you?
 • He won’t come, will he?
 • They can play the piano, can’t they?
 • Let’s go out, shall we?

100 câu bài tập ứng dụng về Question Tags

 1. She’s your sister, __________?
 2. You don’t like coffee, __________?
 3. They’re coming tomorrow, __________?
 4. He can’t swim, __________?
 5. We’ve met before, __________?
 6. You won’t tell anyone, __________?
 7. She wasn’t happy, __________?
 8. Let’s take a break, __________?
 9. He should go, __________?
 10. They haven’t seen it, __________?
 11. I’m right, __________?
 12. It’s hot today, __________?
 13. You’ll call me, __________?
 14. She wasn’t late, __________?
 15. He could help us, __________?
 16. We aren’t leaving yet, __________?
 17. You’ve read this book, __________?
 18. It didn’t rain, __________?
 19. They will wait for us, __________?
 20. She hasn’t finished, __________?
 21. Let’s not argue, __________?
 22. He would like that, __________?
 23. We weren’t supposed to, __________?
 24. You can drive, __________?
 25. It’s not too far, __________?
 26. They’re not ready, __________?
 27. He won’t mind, __________?
 28. We can’t stay here, __________?
 29. She didn’t tell you, __________?
 30. They were late, __________?
 31. You aren’t serious, __________?
 32. He’s here, __________?
 33. We’ll see them soon, __________?
 34. She hadn’t heard, __________?
 35. They don’t know, __________?
 36. You were surprised, __________?
 37. It doesn’t matter, __________?
 38. He’s been there, __________?
 39. We couldn’t finish, __________?
 40. You wouldn’t believe, __________?
 41. She’s got a car, __________?
 42. They hadn’t left, __________?
 43. It wasn’t easy, __________?
 44. You should try, __________?
 45. We haven’t forgotten, __________?
 46. She can’t stay, __________?
 47. They won’t agree, __________?
 48. He hasn’t returned, __________?
 49. We couldn’t find it, __________?
 50. You shouldn’t worry, __________?
 51. Let’s go home, __________?
 52. They wouldn’t lie, __________?
 53. He didn’t mean it, __________?
 54. We aren’t lost, __________?
 55. You’ve seen this movie, __________?
 56. It wasn’t your fault, __________?
 57. She won’t say no, __________?
 58. They can’t come, __________?
 59. He hadn’t realized, __________?
 60. We shouldn’t leave, __________?
 61. You don’t mind, __________?
 62. She isn’t upset, __________?
 63. They haven’t called, __________?
 64. He won’t forget, __________?
 65. We couldn’t do it, __________?
 66. You shouldn’t have, __________?
 67. It’s not raining, __________?
 68. She’s on her way, __________?
 69. They didn’t notice, __________?
 70. He isn’t coming, __________?
 71. We’ve done this before, __________?
 72. You aren’t tired, __________?
 73. She’ll be back, __________?
 74. They shouldn’t mind, __________?
 75. He can’t do it, __________?
 76. We hadn’t planned, __________?
 77. You couldn’t help, __________?
 78. It’s time to go, __________?
 79. She’d understand, __________?
 80. They weren’t there, __________?
 81. He hasn’t told you, __________?
 82. We aren’t late, __________?
 83. You’ll remember, __________?
 84. She couldn’t wait, __________?
 85. They aren’t leaving, __________?
 86. He doesn’t know, __________?
 87. We shouldn’t wait, __________?
 88. You aren’t hungry, __________?
 89. It’s your turn, __________?
 90. She’ll be fine, __________?
 91. They haven’t arrived, __________?
 92. He won’t mind, __________?
 93. We couldn’t believe, __________?
 94. You shouldn’t have done that, __________?
 95. It wasn’t fair, __________?
 96. She’s gone, __________?
 97. They couldn’t stay, __________?
 98. He wouldn’t listen, __________?
 99. We hadn’t thought, __________?
 100. You’ll help us, __________?

Đáp án

 1. isn’t she?
 2. do you?
 3. aren’t they?
 4. can he?
 5. haven’t we?
 6. will you?
 7. was she?
 8. shall we?
 9. shouldn’t he?
 10. have they?
 11. aren’t I?
 12. isn’t it?
 13. won’t you?
 14. was she?
 15. couldn’t he?
 16. are we?
 17. haven’t you?
 18. did it?
 19. won’t they?
 20. has she?
 21. shall we?
 22. wouldn’t he?
 23. were we?
 24. can’t you?
 25. is it?
 26. are they?
 27. will he?
 28. can we?
 29. did she?
 30. weren’t they?
 31. are you?
 32. isn’t he?
 33. won’t we?
 34. had she?
 35. do they?
 36. weren’t you?
 37. does it?
 38. hasn’t he?
 39. could we?
 40. would you?
 41. hasn’t she?
 42. had they?
 43. was it?
 44. shouldn’t you?
 45. have we?
 46. can she?
 47. will they?
 48. has he?
 49. could we?
 50. should you?
 51. shall we?
 52. would they?
 53. did he?
 54. are we?
 55. haven’t you?
 56. was it?
 57. will she?
 58. can they?
 59. had he?
 60. should we?
 61. do you?
 62. is she?
 63. have they?
 64. will he?
 65. could we?
 66. should you?
 67. is it?
 68. isn’t she?
 69. did they?
 70. is he?
 71. haven’t we?
 72. are you?
 73. won’t she?
 74. should they?
 75. can he?
 76. had we?
 77. could you?
 78. isn’t it?
 79. wouldn’t she?
 80. were they?
 81. has he?
 82. are we?
 83. won’t you?
 84. could she?
 85. are they?
 86. does he?
 87. should we?
 88. are you?
 89. isn’t it?
 90. won’t she?
 91. have they?
 92. will he?
 93. could we?
 94. should you?
 95. was it?
 96. isn’t she?
 97. could they?
 98. would he?
 99. had we?
 100. won’t you?

Hãy luyện tập nhiều để nắm vững các quy tắc và sử dụng question tags một cách tự nhiên và chính xác trong giao tiếp hàng ngày!

Học lại bài cũ: 100 câu bài tập và lý thuyết về Đại từ Chủ ngữ và Đại từ Tân ngữ (Subject and Object Pronouns).

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN