99 câu bài tập về Hiện tại đơn và Hiện tại hoàn thành

99-hien-tai-don-va-hien-tai-hoan-thanh

99 câu bài tập về Hiện tại đơn và Hiện tại hoàn thành

Bài viết này trình bày lại lý thuyết và soạn 99 câu bài tập về hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành (Present Perfect vs. Past Simple Exercises) giúp bạn có thể phân biệt được hai thì này.

Lý thuyết hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành

Present Perfect và Past Simple là hai thì quan trọng trong tiếng Anh, thường được sử dụng để nói về các hành động hoặc sự kiện trong quá khứ. Dưới đây là một số lý thuyết cơ bản để phân biệt giữa chúng:

 1. Present Perfect (Hiện tại hoàn thành):
  • Sử dụng để diễn đạt về hành động hoặc trạng thái đã xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ, nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại.
  • Thường được kết hợp với từ “just,” “already,” “yet,” “ever,” và “never.”
  • Cấu trúc: have/has + V3 (động từ quá khứ phân từ).
  Ví dụ:
  • I have visited Paris. (Tôi đã thăm Paris.)
  • She has never eaten sushi. (Cô ấy chưa bao giờ ăn sushi.)
 2. Past Simple (Quá khứ đơn):
  • Sử dụng để diễn đạt về hành động hoặc sự kiện đã xảy ra ở một thời điểm cụ thể trong quá khứ, đã kết thúc.
  • Thường đi kèm với các từ chỉ thời gian cụ thể như “yesterday,” “last week,” “two years ago,” v.v.
  • Cấu trúc: V2 (động từ quá khứ).
  Ví dụ:
  • She visited Paris last summer. (Cô ấy đã thăm Paris mùa hè trước.)
  • We watched a movie yesterday. (Chúng tôi đã xem một bộ phim hôm qua.)

Đọc thêm các bài viết liên quan tại:

Chia động từ trong tiếng Anh như thế nào?

Present Perfect vs. Past Simple: Bài tập

 1. They _____ (already / finish) their dinner.
 2. She _____ (read) that book last month.
 3. We _____ (never / visit) Asia.
 4. He _____ (just / arrive) at the airport.
 5. I _____ (see) that movie three times.
 6. They _____ (not / clean) their room yet.
 7. Mary _____ (travel) to Europe many times.
 8. He _____ (lose) his keys yesterday.
 9. We _____ (not / eat) at that restaurant before.
 10. She _____ (just / cook) dinner for us.
 11. I _____ (study) Spanish for two years.
 12. They _____ (go) to the beach last weekend.
 13. She _____ (already / finish) her work.
 14. He _____ (not / see) that movie yet.
 15. We _____ (visit) the Grand Canyon in 2019.
 16. They _____ (never / try) sushi before.
 17. She _____ (just / buy) a new phone.
 18. He _____ (break) his leg last year.
 19. I _____ (not / meet) him before.
 20. They _____ (just / arrive) from Paris.
 21. We _____ (live) in this city for five years.
 22. She _____ (not / read) the email yet.
 23. He _____ (not / clean) his car last week.
 24. They _____ (visit) Italy in 2017.
 25. I _____ (already / finish) my homework.
 26. She _____ (go) to the gym yesterday.
 27. We _____ (not / see) that movie before.
 28. He _____ (just / eat) lunch.
 29. They _____ (win) the game last night.
 30. She _____ (never / visit) Japan.
 31. I _____ (travel) to South America twice.
 32. They _____ (not / go) to the party last night.
 33. She _____ (just / receive) a letter from her friend.
 34. He _____ (break) his arm when he was a child.
 35. We _____ (not / finish) our project yet.
 36. They _____ (already / leave) for the airport.
 37. She _____ (read) three books last month.
 38. He _____ (not / clean) his room this week.
 39. I _____ (never / try) sushi.
 40. They _____ (just / move) to a new apartment.
 41. We _____ (visit) Spain last summer.
 42. She _____ (not / watch) TV yesterday.
 43. He _____ (just / graduate) from college.
 44. They _____ (not / eat) at that restaurant yet.
 45. I _____ (already / see) that movie twice.
 46. She _____ (go) to the dentist last week.
 47. We _____ (not / go) to the cinema last night.
 48. He _____ (just / buy) a new car.
 49. They _____ (lose) their keys yesterday.
 50. She _____ (never / swim) in the ocean.
 51. I _____ (live) in this house since 2010.
 52. They _____ (not / finish) their homework yet.
 53. She _____ (just / make) a cake for us.
 54. He _____ (break) his phone last month.
 55. We _____ (not / visit) the museum last weekend.
 56. They _____ (already / book) their tickets.
 57. She _____ (read) five chapters of the book yesterday.
 58. He _____ (not / clean) his car yesterday.
 59. I _____ (never / visit) Australia.
 60. They _____ (just / come) back from vacation.
 61. We _____ (go) to the concert last night.
 62. She _____ (not / see) that movie yet.
 63. He _____ (just / finish) his homework.
 64. They _____ (not / eat) sushi before.
 65. I _____ (already / visit) Paris.
 66. She _____ (go) to the gym this morning.
 67. We _____ (not / meet) them before.
 68. He _____ (just / break) his record.
 69. They _____ (not / win) the game yesterday.
 70. She _____ (never / ride) a horse.
 71. I _____ (travel) to six different countries.
 72. They _____ (not / go) to school yesterday.
 73. She _____ (just / receive) a package.
 74. He _____ (break) his leg skiing.
 75. We _____ (not / finish) our meal yet.
 76. They _____ (already / leave) for the airport.
 77. She _____ (read) three novels last month.
 78. He _____ (not / clean) his room last weekend.
 79. I _____ (never / try) bungee jumping.
 80. They _____ (just / move) to a new city.
 81. We _____ (visit) Italy last year.
 82. She _____ (not / watch) TV yesterday.
 83. He _____ (just / graduate) from university.
 84. They _____ (not / eat) at that restaurant yet.
 85. I _____ (already / see) that movie twice.
 86. She _____ (go) to the dentist last week.
 87. We _____ (not / go) to the cinema last night.
 88. He _____ (just / buy) a new bicycle.
 89. They _____ (lose) their keys yesterday.
 90. She _____ (never / swim) in a lake.
 91. I _____ (live) in this apartment for five years.
 92. They _____ (not / finish) their project yet.
 93. She _____ (just / make) a pie for us.
 94. He _____ (break) his phone last week.
 95. We _____ (not / visit) the zoo last weekend.
 96. They _____ (already / book) their vacation.
 97. She _____ (read) five articles yesterday.
 98. He _____ (not / clean) his car yesterday.
 99. I _____ (never / visit) Africa.
 100. They _____ (just / come) back from their trip.

Đáp án

 1. have already finished
 2. read
 3. have never visited
 4. has just arrived
 5. have seen
 6. have not cleaned
 7. has traveled
 8. lost
 9. have not eaten
 10. has just cooked
 11. have studied
 12. went
 13. has already finished
 14. has not seen
 15. visited
 16. have never tried
 17. has just bought
 18. broke
 19. have not met
 20. have just arrived
 21. have lived
 22. has not read
 23. did not clean
 24. visited
 25. have already finished
 26. went
 27. have not seen
 28. has just eaten
 29. won
 30. has never visited
 31. have traveled
 32. did not go
 33. has just received
 34. broke
 35. have not finished
 36. have already left
 37. has read
 38. did not clean
 39. have never tried
 40. have just moved
 41. visited
 42. did not watch
 43. has just graduated
 44. have not eaten
 45. have already seen
 46. went
 47. did not go
 48. has just bought
 49. lost
 50. has never swum
 51. have lived
 52. have not finished
 53. has just made
 54. broke
 55. did not visit
 56. have already booked
 57. has read
 58. did not clean
 59. have never visited
 60. have just come
 61. went
 62. has not seen
 63. has just finished
 64. have not eaten
 65. have already visited
 66. went
 67. have not met
 68. has just broken
 69. did not win
 70. has never ridden
 71. have traveled
 72. did not go
 73. has just received
 74. broke
 75. have not finished
 76. have already left
 77. has read
 78. did not clean
 79. have never tried
 80. have just moved
 81. visited
 82. did not watch
 83. has just graduated
 84. have not eaten
 85. have already seen
 86. went
 87. did not go
 88. has just bought
 89. lost
 90. has never swum
 91. have lived
 92. have not finished
 93. has just made
 94. broke
 95. did not visit
 96. have already booked
 97. has read
 98. did not clean
 99. have never visited
 100. have just come
đăng ký nhận tư vấn
và ưu đãi
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
LỘ TRÌNH HỌC IELTS

Bạn hãy để lại thông tin, The Real IELTS sẽ liên hệ cho bạn ngay nha!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN