IELTS Writing Task 1 Bar Chart: Network Incidents

IELTS Writing Task 1 Bar Chart: Network Incidents

IELTS Writing Task 1 yêu cầu phân tích biểu đồ cột (Bar Chart) thể hiện số lượng sự cố mạng trong ba tháng của ba quốc gia.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-bar-chart-network-incidents-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu phân tích biểu đồ cột (Bar Chart) thể hiện số lượng sự cố mạng trong ba tháng của ba quốc gia. Bài viết phải mô tả chi tiết dữ liệu được cung cấp, so sánh các quốc gia, và nêu bật xu hướng hoặc mẫu nổi bật. Sử dụng ngôn từ chính xác và rõ ràng để truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.

Đọc bài này Cách làm bài IELTS Writing Task 1 Bar Chart trước khi làm bài.

Bạn cũng có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Đọc thêm về xây dựng lộ trình học IELTS của The Real IELTS.

IELTS Writing Task 1 Bar Chart: Network Incidents

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires analyzing a bar chart that shows the number of network incidents over three months in three countries. The essay must describe the detailed data provided, compare the countries, and highlight any significant trends or patterns. Use precise and clear language to convey the information effectively.

You should write at least 150 words

ThángQuốc gia AQuốc gia BQuốc gia C
Tháng 11522,00018,000
Tháng 21225,00016,000
Tháng 3102019,000
ielts-writing-task-1-bar-chart-network-incidents

Bài mẫu 1

Introduction

The table provides data on the number of network incidents reported in three countries, namely Country A, Country B, and Country C, over a three-month period from January to March.

Overview

Overall, it can be observed that Country B consistently experienced the highest number of network incidents each month, while Country A had the lowest. Country C’s incident numbers fluctuated but remained relatively close to those of Country A and B.

Body 1

In January, Country A recorded 15 network incidents, which decreased to 12 in February and further dropped to 10 in March. This downward trend indicates a consistent improvement in network stability over the three-month period. In contrast, Country B started with 22 incidents in January, saw an increase to 25 in February, before experiencing a decline to 20 incidents in March.

Body 2

Country C’s incident numbers showed less consistency compared to the other two countries. In January, there were 18 incidents, which decreased to 16 in February but then rose again to 19 in March. Despite these fluctuations, Country C’s monthly incident count remained between the figures for Country A and Country B throughout the three months.

In summary, while Country B consistently faced the most network incidents, Country A showed a steady improvement, and Country C experienced some variability in its incident numbers.

Bài mẫu 2

Introduction: The table provides data on the number of network incidents in three countries, labeled as Country A, Country B, and Country C, over a period of three months (January, February, and March).

Overview: Overall, Country B consistently experienced the highest number of network incidents each month, while Country A saw a steady decrease in incidents over the three months. Country C showed slight fluctuations but maintained a relatively stable number of incidents.

Body 1: In January, Country B had the highest number of incidents with 22, followed by Country C with 18, and Country A with 15. In February, the number of incidents in Country B increased to 25, marking the peak number of incidents among the three countries during this period. Meanwhile, Country A and Country C saw a slight decrease in incidents, with Country A reporting 12 incidents and Country C 16.

Body 2: By March, the number of incidents in Country B decreased to 20, but it still remained higher than the other two countries. Country A continued its downward trend, reporting only 10 incidents, the lowest among the three countries for that month. Country C, on the other hand, experienced a slight increase in incidents to 19, almost reaching its January level.

In summary, Country B faced the most network incidents throughout the three months, while Country A successfully reduced its incidents, and Country C remained relatively stable with minor fluctuations.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN