IELTS Writing Task 1 Bar Chart: Online Orders

IELTS Writing Task 1 Bar Chart: Online Orders

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ thanh (Bar Chart) về số lượng đơn hàng trực tuyến trong 3 ngày của ba website thương mại điện tử khác nhau.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-bar-chart-online-orders-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ thanh (Bar Chart) về số lượng đơn hàng trực tuyến trong 3 ngày của ba website thương mại điện tử khác nhau. Biểu đồ minh họa số đơn hàng được đặt mỗi ngày, so sánh mức độ hoạt động mua sắm trực tuyến giữa các website.

Đọc bài này Cách làm bài IELTS Writing Task 1 Bar Chart trước khi làm bài.

Bạn cũng có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Đọc thêm về xây dựng lộ trình học IELTS của The Real IELTS.

IELTS Writing Task 1 Bar Chart: Online Orders

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires describing a bar chart showing the number of online orders over three days for three different e-commerce websites. The chart illustrates the number of orders placed each day, comparing the online shopping activity between the websites.

You should write at least 150 words

NgàyWebsite AWebsite BWebsite C
01-07-24150180200
02-07-24170210220
03-07-24160190210
ielts-writing-task-1-bar-chart-online-orders

Bài mẫu 1

The table provides data on the number of online orders received by three e-commerce websites (Website A, Website B, and Website C) over three days from July 1st to July 3rd, 2024.

Overall, Website C consistently received the highest number of orders each day, followed by Website B and then Website A. All three websites experienced fluctuations in their order volumes over the given period.

On July 1st, Website A received 150 orders, Website B had 180 orders, and Website C had the highest with 200 orders. The following day, July 2nd, saw an increase in orders across all three websites. Website A’s orders rose to 170, Website B’s to 210, and Website C’s to 220.

However, on July 3rd, there was a slight decline in the number of orders for each website compared to the previous day. Website A’s orders decreased to 160, Website B’s to 190, and Website C’s to 210.

In summary, while all three websites saw an overall increase in orders from July 1st to July 2nd, there was a slight drop in orders on July 3rd. Website C consistently outperformed Websites A and B in terms of the number of online orders throughout the three-day period.

Bài mẫu 2

Introduction

The table provides data on the number of online orders received by three different e-commerce websites—Website A, Website B, and Website C—over a three-day period from July 1, 2024, to July 3, 2024.

Overview

Overall, Website C consistently had the highest number of orders each day, while Website A had the lowest. All three websites experienced some fluctuations in the number of orders over the three days.

Body 1

On July 1, 2024, Website A received 150 orders, Website B received 180 orders, and Website C had the highest with 200 orders. The following day, July 2, 2024, saw an increase for all websites: Website A’s orders rose to 170, Website B’s to 210, and Website C’s to 220.

Body 2

However, on the third day, July 3, 2024, the number of orders decreased slightly for all websites compared to the previous day. Website A’s orders dropped to 160, Website B’s to 190, and Website C’s to 210. Despite this decrease, Website C maintained its lead, consistently having more orders than both Website A and Website B throughout the entire period.

Bài mẫu 3

Introduction

The table provides data on the number of online orders received by three e-commerce websites (A, B, and C) over a period of three days, from July 1st to July 3rd, 2024.

Overview

Overall, Website C consistently had the highest number of orders each day, while Website A had the lowest. All three websites experienced fluctuations in their daily order counts, with Website B showing the most significant increase over the given period.

Body 1

On July 1st, Website A recorded 150 orders, Website B had 180, and Website C topped the chart with 200 orders. The following day, all websites saw an increase in orders: Website A rose to 170, Website B to 210, and Website C to 220. This day marked the highest number of orders for all three websites within the three-day span.

Body 2

By July 3rd, the number of orders slightly declined for all websites compared to the previous day. Website A received 160 orders, which was a decrease of 10 orders from July 2nd. Website B had 190 orders, falling by 20 orders, and Website C saw a reduction of 10 orders, bringing the total to 210. Despite these decreases, Website C maintained its lead in the number of online orders throughout the three days.

In conclusion, while each website showed variations in the number of online orders, Website C remained the most popular, followed by Website B, with Website A having the fewest orders.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN