IELTS Writing Task 1 Line Graph: Bank interest rates.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Bank interest rates.

IELTS Writing Task 1 Line Graph có minh họa sự biến động của lãi suất ngân hàng qua một khoảng thời gian cụ thể. Dữ liệu được trình bày theo từ năm 2012 đến năm 2022, cho thấy xu hướng tăng giảm của lãi suất.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-bank-interest-1

IELTS Writing Task 1 Line Graph có minh họa sự biến động của lãi suất ngân hàng qua một khoảng thời gian cụ thể. Dữ liệu được trình bày theo từ năm 2012 đến năm 2022, cho thấy xu hướng tăng giảm của lãi suất. Mục tiêu là phân tích và mô tả các biến động, xác định các giai đoạn cao/thấp và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chúng.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Bank interest rates

You should spend about 20 minutes on this task

The IELTS Writing Task 1 Line Graph illustrates the fluctuation of bank interest rates over a specific period. The data is presented from the year 2012 to 2022, showing the upward and downward trends of interest rates. The objective is to analyze and describe the variations, identify high/low phases, and the factors that might influence them.

You should write at least 150 words.

NămVietcombankBIDVVietinBankAgribankTechcombankMB Bank
201214.00%14.00%14.00%14.00%13.50%14.00%
201312.00%12.00%12.00%12.00%11.80%12.00%
201410.50%10.50%10.50%10.50%10.20%10.50%
20158.50%8.50%8.50%8.50%8.20%8.50%
20167.00%7.00%7.00%7.00%6.80%7.00%
20176.80%6.80%6.80%6.80%6.60%6.80%
20186.70%6.70%6.70%6.70%6.50%6.70%
20196.50%6.50%6.50%6.50%6.30%6.50%
20204.50%4.50%4.50%4.50%4.30%4.50%
20214.00%4.00%4.00%4.00%3.80%4.00%
20224.00%4.00%4.00%4.00%3.70%4.00%
ielts-writing-task-1-line-graph-bank-interest

Bài Writing tham khảo 1

The line graph illustrates the interest rates of six major banks in Vietnam, namely Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Techcombank, and MB Bank, over the period from 2012 to 2022.

Overall, it is evident that all banks experienced a downward trend in interest rates over the given period. Notably, Techcombank consistently offered the lowest rates, while the other five banks had identical rates throughout the years.

In 2012, all six banks had similar interest rates, with Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, and MB Bank at 14.0%, and Techcombank slightly lower at 13.5%. This uniformity continued until 2013 when a decline started, bringing the rates to 12.0% for the five major banks and 11.8% for Techcombank. The downward trend persisted steadily over the following years.

By 2016, the interest rates for Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, and MB Bank had dropped to 7.0%, with Techcombank trailing at 6.8%. This pattern of a consistent gap between the five banks and Techcombank remained. From 2018 onwards, the decrease slowed, and by 2022, the interest rates for the five banks had plateaued at 4.0%, while Techcombank had the lowest rate at 3.7%.

In conclusion, the data reveals a significant and consistent reduction in interest rates across all six banks over the decade, with Techcombank maintaining a slightly lower rate compared to the others.

Bài Writing tham khảo 2

The line graph illustrates the annual percentage change in interest rates of six banks in Vietnam, namely Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Techcombank, and MB Bank, over the period from 2012 to 2022.

Overall, the interest rates of all six banks showed a consistent downward trend throughout the period. Notably, the rates of Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, and MB Bank remained identical at each year, whereas Techcombank exhibited slightly lower rates compared to the others.

In 2012, the interest rates for Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, and MB Bank were uniform at 14%, while Techcombank was marginally lower at 13.5%. By 2015, all six banks experienced a substantial decline, with the rates for the first five banks dropping to 8.5% and Techcombank’s rate decreasing to 8.2%.

From 2016 onwards, the rates continued to decline gradually. By 2020, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, and MB Bank reached 4.5%, whereas Techcombank’s rate was at 4.3%. This downward trend persisted into 2021 and 2022, with the first five banks stabilizing at 4%, and Techcombank slightly lower at 3.8% in 2021 and 3.7% in 2022.

In conclusion, the interest rates of the six banks exhibited a clear and steady decline over the ten-year period, with Techcombank consistently offering slightly lower rates than the other five banks.

Bài Writing tham khảo 3

The line graph illustrates the interest rates of six major Vietnamese banks from 2012 to 2022.

Overall, there was a consistent decline in the interest rates for all six banks over the ten-year period. Notably, the rates for Techcombank and MB Bank were slightly lower compared to the other four banks throughout the given years.

In 2012, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, and MB Bank all had identical interest rates at 14.0%, while Techcombank had a marginally lower rate at 13.5%. By 2015, the rates for all banks had dropped significantly to 8.5% for the first four banks and 8.2% for Techcombank.

The downward trend continued over the subsequent years, with all banks reaching around 6.5% to 6.8% by 2019. By 2020, there was a sharper decline, with the interest rates of the first four banks plummeting to 4.5%, while Techcombank’s rate fell to 4.3%. The rates for 2021 and 2022 remained relatively stable, ending at 4.0% for the first four banks, and slightly lower for Techcombank at 3.8% in 2021 and 3.7% in 2022.

In conclusion, the data indicates a clear and steady decrease in interest rates across all six banks, reflecting a broader trend in the Vietnamese banking sector during this period.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN