IELTS Writing Task 1 Line Graph: Box Office

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Box Office

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh mô tả biểu đồ doanh thu phòng vé hàng tháng của bốn quốc gia trong năm 2021.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-box-office-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh mô tả biểu đồ doanh thu phòng vé hàng tháng của bốn quốc gia trong năm 2021. Nhiệm vụ chính là phân tích dữ liệu, so sánh các xu hướng và điểm khác biệt nổi bật giữa các quốc gia. Bài viết cần rõ ràng, logic và tuân theo cấu trúc chuẩn.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

Bạn cũng có thể Xây Dựng Lộ Trình Cá Nhân Hóa của mình tại link.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Box Office

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires candidates to describe a chart of monthly box office revenues of four countries in 2021. The main task is to analyze the data, compare trends, and highlight significant differences between the countries. The writing needs to be clear, logical, and follow the standard structure.

You should write at least 150 words.

ThángQuốc gia 1 (Triệu USD)Quốc gia 2 (Triệu USD)Quốc gia 3 (Triệu USD)Quốc gia 4 (Triệu USD)
Tháng 11209511085
Tháng 213010011590
Tháng 314011012595
Tháng 4150120135100
Tháng 5160130145105
Tháng 6170140155110
Tháng 7180150165115
Tháng 8190160175120
Tháng 9200170185125
Tháng 10210180195130
Tháng 11220190205135
Tháng 12230200215140
ielts-writing-task-1-line-graph-box-office

Bài tham khảo 1

Introduction

The table provides monthly box office revenue data for four countries throughout 2021. Revenue is presented in millions of US dollars, allowing for a comparative analysis across these nations over the twelve-month period.

Overview

Overall, all four countries experienced a steady increase in box office revenue from January to December. Country 1 consistently had the highest revenue each month, while Country 4 had the lowest. The differences in revenue between the countries widened progressively as the year went on.

Body 1

Country 1 saw its revenue grow from $120 million in January to $230 million in December, marking a consistent monthly increase of $10 million. Similarly, Country 2’s box office revenue started at $95 million in January and reached $200 million by December, with a steady $10 million increase each month.

Body 2

Country 3 and Country 4 also exhibited continuous growth. Country 3’s revenue rose from $110 million in January to $215 million in December, maintaining a monthly increment of $10 million. Country 4 had the lowest revenue starting at $85 million in January and finishing at $140 million in December, but still followed the same incremental trend of $5 million each month. Despite being the lowest, Country 4’s box office revenues showed a stable upward trajectory similar to the other countries.

Bài tham khảo 2

Introduction

The table provided illustrates the monthly box office revenue for four different countries in 2021, measured in million USD.

Overview

Overall, all four countries showed a consistent increase in box office revenue throughout the year. Country 1 consistently generated the highest revenue each month, while Country 4 had the lowest figures. However, all countries exhibited growth, with noticeable increases each month.

Body 1

In January, Country 1 started with a revenue of 120 million USD, which was the highest among the four countries. This figure steadily increased by 10 million USD each month, reaching 230 million USD in December. Similarly, Country 2 started with a revenue of 95 million USD in January, and by December, it had doubled to 200 million USD.

Body 2

Country 3 began the year with 110 million USD in January and saw a consistent increase, reaching 215 million USD by December. Country 4, despite having the lowest figures, also experienced growth from 85 million USD in January to 140 million USD in December. This data indicates a general trend of rising box office revenues across all four countries throughout 2021.

Bài tham khảo 3

The table illustrates the monthly box office revenues in millions of USD for four countries throughout 2021.

Overall, the data shows a consistent increase in box office revenue for all four countries over the twelve-month period. Notably, Country 1 consistently earned the highest revenue, while Country 4 had the lowest revenue each month.

In the first half of the year, Country 1’s revenue rose from 120 million USD in January to 170 million USD in June. Similarly, Country 2’s earnings increased from 95 million USD to 140 million USD over the same period. Country 3 followed this upward trend, growing from 110 million USD to 155 million USD. Country 4, although consistently the lowest, also saw an increase from 85 million USD to 110 million USD.

In the second half of the year, this growth trend continued for all four countries. By December, Country 1’s box office revenue reached 230 million USD, while Country 2’s rose to 200 million USD. Country 3 ended the year at 215 million USD, and Country 4, despite being the lowest, increased to 140 million USD.

In conclusion, the data highlights a steady and significant growth in box office revenues across all four countries, with Country 1 leading in revenue and Country 4 consistently trailing behind.

Bài tham khảo 4

The table presents the monthly box office revenues in millions of USD for four countries throughout the year 2021.

Overall, all four countries experienced a steady increase in box office revenues from January to December. Notably, Country 1 consistently had the highest revenues, while Country 4 had the lowest across the entire year.

In the first half of the year, Country 1’s revenue rose from 120 million USD in January to 170 million USD in June, showing a monthly increase of 10 million USD. Country 2’s revenue followed a similar upward trend, starting at 95 million USD in January and reaching 140 million USD by June. Country 3 and Country 4 also saw steady growth in their revenues, rising from 110 million USD and 85 million USD in January to 155 million USD and 110 million USD in June, respectively.

In the latter half of the year, the upward trend continued for all countries. Country 1’s revenue reached 230 million USD in December, while Country 2’s revenue peaked at 200 million USD. Country 3’s box office revenues increased to 215 million USD by the end of the year, and Country 4’s revenue, though the lowest, grew to 140 million USD in December. The consistent growth highlights the positive trend in box office revenues across these countries throughout 2021.

Bài tham khảo 5

The table provides monthly box office revenues for four countries in 2021, expressed in million USD.

Overall, all four countries experienced a steady increase in box office revenues throughout the year. Country 1 consistently earned the highest revenues each month, followed by Country 3, Country 2, and Country 4.

In detail, Country 1 started the year with 120 million USD in January and saw a gradual increase each month, reaching 230 million USD by December. Country 3 also showed a similar upward trend, beginning with 110 million USD in January and ending with 215 million USD in December.

Country 2 and Country 4 followed the same pattern of growth, though their revenues were slightly lower. Country 2’s revenue rose from 95 million USD in January to 200 million USD in December. Country 4 had the lowest revenues among the four, starting at 85 million USD in January and increasing to 140 million USD by December.

In summary, all four countries exhibited a consistent rise in box office revenues throughout 2021, with Country 1 leading in overall revenue, followed by Country 3, Country 2, and Country 4.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN