IELTS Writing Task 1 Line Graph: Divorce Rates

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Divorce Rates

IELTS Writing Task 1 yêu cầu bạn mô tả biểu đồ về tỷ lệ ly hôn hàng năm từ năm 2011 đến năm 2022 của bốn quốc gia.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-divorce-rates-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu bạn mô tả biểu đồ về tỷ lệ ly hôn hàng năm từ năm 2011 đến năm 2022 của bốn quốc gia. Bạn cần phân tích dữ liệu, so sánh xu hướng giữa các quốc gia, và đưa ra nhận xét về sự thay đổi theo thời gian. Bài viết nên rõ ràng và logic.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

Bạn cũng có thể Xây Dựng Lộ Trình Cá Nhân Hóa của mình tại link.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Divorce Rates

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires you to describe a chart showing the annual divorce rates from 2011 to 2022 in four countries. You need to analyze the data, compare trends among the countries, and comment on the changes over time. The essay should be clear and logical.

You should write at least 150 words.

NămQuốc gia A (%)Quốc gia B (%)Quốc gia C (%)Quốc gia D (%)
20114.22.83.51.9
20124.42.93.62.0
20134.33.03.72.1
20144.53.13.82.2
20154.63.23.92.3
20164.73.34.02.4
20174.83.44.12.5
20184.93.54.22.6
20195.03.64.32.7
20205.13.74.42.8
20215.23.84.52.9
20225.33.94.63.0
ielts-writing-task-1-line-graph-divorce-rates

Bài tham khảo 1

Introduction

The table illustrates the annual divorce rates from 2011 to 2022 in four countries: A, B, C, and D. The percentages represent the proportion of divorces relative to the total number of marriages in each country for each year.

Overview

Overall, the divorce rates in all four countries show a steady increase over the given period. Country A consistently has the highest divorce rate, while Country D maintains the lowest. The rates for Countries B and C follow a similar upward trend, with Country C’s rates being higher than those of Country B.

Body 1

In 2011, Country A had the highest divorce rate at 4.2%, which gradually increased to 5.3% by 2022. Country B started at 2.8% in 2011 and experienced a steady rise, reaching 3.9% in 2022. Similarly, Country C’s divorce rate was 3.5% in 2011, and it climbed to 4.6% by the end of the period.

Body 2

Country D had the lowest divorce rates throughout the entire period, starting at 1.9% in 2011 and increasing slowly to 3.0% in 2022. Although all countries experienced growth in their divorce rates, the rate of increase in Country A was more pronounced compared to the other countries, while Country D’s rate of increase was the slowest. This suggests varying socio-cultural factors influencing the divorce trends in these countries.

Bài tham khảo 2

The table illustrates the annual divorce rates in four countries (A, B, C, and D) from 2011 to 2022.

Overview: Overall, the divorce rates in all four countries showed an upward trend over the period. Country A consistently had the highest divorce rate, while Country D had the lowest.

Body 1: In 2011, Country A had the highest divorce rate at 4.2%, followed by Country C at 3.5%, Country B at 2.8%, and Country D at 1.9%. Over the years, the divorce rate in Country A steadily increased, reaching 5.3% by 2022. Similarly, the divorce rates in Country B and Country C showed a continuous rise, with Country B moving from 2.8% in 2011 to 3.9% in 2022, and Country C increasing from 3.5% to 4.6% in the same period.

Body 2: Country D had the lowest divorce rate throughout the entire period. Starting at 1.9% in 2011, it gradually increased to 3.0% by 2022. Despite having the lowest rate among the four countries, the rate of increase in Country D was consistent, mirroring the trend observed in the other three countries.

In summary, all four countries experienced a rise in divorce rates from 2011 to 2022, with Country A having the highest and Country D the lowest rates throughout the period.

Bài tham khảo 3

The table provides data on the annual divorce rates in four countries (A, B, C, and D) from 2011 to 2022.

Overall, it is evident that all four countries experienced a steady increase in their divorce rates over the 12-year period. Country A consistently had the highest divorce rate, while Country D maintained the lowest.

In the first half of the period, from 2011 to 2016, Country A saw a gradual rise in its divorce rate from 4.2% to 4.7%. Similarly, Country B’s divorce rate increased from 2.8% to 3.3%. Country C and Country D followed this upward trend, with Country C’s rate climbing from 3.5% to 4.0% and Country D’s rate from 1.9% to 2.4%.

From 2017 to 2022, the trend of increasing divorce rates continued across all four countries. Country A’s rate rose from 4.8% to 5.3%, maintaining its position as the country with the highest divorce rate. Country B’s rate grew from 3.4% to 3.9%, while Country C saw its rate increase from 4.1% to 4.6%. Meanwhile, Country D experienced a rise from 2.5% to 3.0%, though it remained the country with the lowest divorce rate throughout the period.

In summary, all four countries witnessed a continuous increase in divorce rates from 2011 to 2022, with Country A having the highest rates and Country D the lowest.

Bài tham khảo 4

Introduction

The table illustrates the annual divorce rates in four countries (A, B, C, and D) over the period from 2011 to 2022. The percentages show the proportion of divorces compared to the total number of marriages in each respective year.

Overview

Overall, all four countries experienced a gradual increase in divorce rates over the 12-year period. Country A had the highest divorce rates consistently, while Country D had the lowest. The rates in Countries B and C were moderate, with Country C having slightly higher percentages than Country B.

Body 1

In detail, Country A started with a divorce rate of 4.2% in 2011, which steadily rose to 5.3% by 2022. This indicates a notable increase of 1.1% over the 12 years. Similarly, Country B showed a continuous rise from 2.8% in 2011 to 3.9% in 2022. Though the increase of 1.1% is the same as Country A, the starting and ending percentages were lower.

Body 2

Country C saw a rise in divorce rates from 3.5% in 2011 to 4.6% in 2022, reflecting an increase of 1.1% over the period. On the other hand, Country D had the lowest initial rate of 1.9% in 2011 and increased to 3.0% by 2022. Despite the lowest starting point, the 1.1% increase was consistent with the other countries, showing a uniform upward trend across all regions.

Conclusion

In conclusion, the data indicates that divorce rates have been increasing in all four countries over the given period, with Country A maintaining the highest rates and Country D the lowest throughout. This trend suggests a growing tendency towards marital dissolution in these countries.

Bài tham khảo 5

Introduction

The table illustrates the annual divorce rates in percentages for four countries (A, B, C, and D) from 2011 to 2022.

Overview

Overall, the divorce rates increased steadily in all four countries throughout the period. Country A consistently had the highest divorce rates, while Country D had the lowest.

Body 1

In 2011, Country A had a divorce rate of 4.2%, which rose each year, reaching 5.3% by 2022. Similarly, Country B’s divorce rate increased from 2.8% in 2011 to 3.9% in 2022. Country C saw its divorce rate grow from 3.5% in 2011 to 4.6% in 2022, maintaining a steady upward trend.

Body 2

Country D experienced the lowest divorce rates among the four countries. Starting at 1.9% in 2011, the rate increased gradually each year, reaching 3.0% in 2022. Despite the rise, Country D’s divorce rate remained significantly lower compared to the other three countries throughout the given period.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN