IELTS Writing Task 1 Line Graph: Films

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Films

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh mô tả biểu đồ về số lượng phim phát hành hàng tháng trong năm 2021 của 4 quốc gia.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-films-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh mô tả biểu đồ về số lượng phim phát hành hàng tháng trong năm 2021 của 4 quốc gia. Nhiệm vụ là phân tích dữ liệu, so sánh số liệu giữa các quốc gia, và nhận xét xu hướng. Thí sinh cần viết rõ ràng, chính xác, và súc tích.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

Bạn cũng có thể Xây Dựng Lộ Trình Cá Nhân Hóa của mình tại link.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Films

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires candidates to describe a chart showing the number of films released monthly in 2021 by four countries. The task is to analyze the data, compare the figures between countries, and comment on trends. Candidates need to write clearly, accurately, and concisely.

You should write at least 150 words.

Dưới đây là bảng thống kê số lượng phim phát hành hàng tháng trong năm 2021 của 4 quốc gia với số liệu giả định:

ThángQuốc gia AQuốc gia BQuốc gia CQuốc gia D
Tháng 115201018
Tháng 21218916
Tháng 318221320
Tháng 414191117
Tháng 516211219
Tháng 615201418
Tháng 717231521
Tháng 819241622
Tháng 913181017
Tháng 1018221420
Tháng 1116211319
Tháng 1220251723
ielts-writing-task-1-line-graph-films

Bài tham khảo 1

Introduction

The table provides a monthly breakdown of the number of films released in four countries (A, B, C, and D) throughout the year 2021.

Overview

Overall, Country B consistently released the highest number of films each month, while Country C generally had the fewest releases. The number of films released by each country showed fluctuations over the months, with notable peaks in August and December.

Body 1

In the first half of the year, Country B led the film releases with figures ranging from 18 to 22, peaking in March. Country A and D showed similar patterns, with the number of releases varying between 12 to 18 and 16 to 20 respectively. Country C had the lowest number of releases in this period, ranging from 9 to 14.

Body 2

In the latter half of the year, film releases peaked in August and December across all countries. Country B continued to lead with the highest number of releases, reaching up to 25 films in December. Country A and D’s releases showed a similar upward trend, both peaking at 20 in December. Country C, while still releasing the fewest films, saw an increase, ending the year with 17 releases in December.

Overall, the data indicates that all four countries had their highest number of film releases in August and December, with Country B consistently producing the most films each month.

Bài tham khảo 2

The table presents the number of movies released each month in 2021 across four countries: Country A, Country B, Country C, and Country D.

Overview:
Overall, Country B consistently released the highest number of movies each month, followed closely by Country D. Country C had the lowest number of movie releases throughout the year.

Body 1:
In the first half of the year, the number of movies released by each country showed a gradual increase. In January, Country B led with 20 movies, while Country C had the lowest with 10. By June, Country A and Country D maintained a steady release pattern with 15 and 18 movies, respectively. Notably, Country C saw a significant rise from 10 movies in January to 14 in June.

Body 2:
In the latter half of the year, the trend continued with an overall increase in movie releases. August witnessed the highest releases for most countries, with Country B peaking at 24 movies and Country C at 16. By December, Country B reached its maximum of 25 movies, and Country A also saw an increase, ending the year with 20 movies. Country D’s releases remained relatively stable, peaking at 23 movies in December.

In conclusion, the data indicates a general upward trend in movie releases throughout the year, with Country B consistently at the forefront and Country C releasing the fewest movies each month.

Bài tham khảo 3

The table illustrates the number of films released each month in 2021 by four countries: Country A, Country B, Country C, and Country D.

Overall, Country B consistently released the highest number of films each month, while Country C had the fewest releases most of the time. All countries showed some variation in the number of films released throughout the year, with the highest numbers typically appearing in the later months.

In the first half of the year, the film release pattern shows moderate fluctuations. Country A’s releases ranged from 12 to 18 films per month, peaking in March. Country B consistently released around 18 to 22 films monthly, peaking at 22 in March and May. Country C’s releases were steady but lower, ranging from 9 to 14 films, with the highest number in July. Country D released between 16 to 20 films, with March seeing the highest number of releases.

In the second half of the year, the film release numbers generally increased for all countries. Country A’s releases varied from 13 in September to 20 in December, reaching the highest number at the end of the year. Country B’s numbers ranged from 18 in September to 25 in December, marking the peak of their releases. Country C had its lowest release in September at 10 films but saw a steady increase to 17 films by December. Country D’s releases followed a similar pattern, fluctuating between 17 and 23 films, also peaking in December.

In conclusion, while each country had its unique pattern of film releases, Country B led in the number of releases throughout the year, and all countries saw an upward trend in the latter half of the year.

Bài tham khảo 4

Introduction

The table provides data on the number of films released each month in 2021 across four countries: A, B, C, and D.

Overview

Overall, Country B consistently released the highest number of films each month, while Country C had the lowest. Additionally, film releases for all countries showed fluctuations throughout the year.

Body 1

In January, Country B led with 20 films, followed by Country D with 18, Country A with 15, and Country C with 10. Similar trends continued in the following months, with Country B maintaining the highest numbers. For instance, in March, Country B released 22 films compared to 18 in Country A, 13 in Country C, and 20 in Country D. The pattern persisted into the middle of the year, with notable peaks in July and August when Country B released 23 and 24 films, respectively, maintaining its leading position.

Body 2

Country C consistently released the fewest films each month, peaking at 17 in December, which was still lower than the other countries. Conversely, Country D’s film releases fluctuated but generally stayed higher than those of Country A and C, with a peak of 23 films in December. Country A’s releases varied, with its highest at 20 films in December and the lowest at 12 films in February. This indicates a general increase in film releases towards the end of the year across all countries.

Overall, the table highlights Country B as the most prolific in terms of film production, while Country C released the least number of films in 2021.

Bài tham khảo 5

The table provides information on the number of films released monthly in 2021 in four countries: Country A, Country B, Country C, and Country D.

Overview: Overall, Country B consistently released the highest number of films each month, while Country C had the lowest figures throughout the year. There was a general upward trend in film releases for all countries, with peaks in December.

Body 1: In the first quarter of 2021, the number of films released in Country A increased from 15 in January to 18 in March. Country B started with 20 films in January and peaked at 22 films in March. Country C saw a steady rise from 10 films in January to 13 in March. Meanwhile, Country D released 18 films in January, reaching 20 by March.

From April to June, Country A’s film releases fluctuated slightly, from 14 films in April to 15 in June. Country B maintained a higher output, with 19 films in April, increasing to 20 in June. Country C had a consistent rise from 11 films in April to 14 in June. Country D showed similar trends, with 17 films in April and 18 in June.

Body 2: In the second half of the year, Country A’s releases grew from 17 in July to 20 in December. Country B released the most films in August and December, peaking at 24 and 25, respectively. Country C’s film output rose steadily, reaching its highest of 17 films in December. Country D mirrored this trend, with a significant increase from 21 films in July to 23 in December.

Overall, while all countries exhibited growth in their film releases over the year, Country B consistently led in the number of films released, and Country C had the least releases each month. The data highlights a notable rise in film production towards the end of the year for all countries.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN