IELTS Writing Task 1 Line Graph: Google Search

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Google Search

Trong năm 2021, nghiên cứu Google thể hiện sự quan tâm đáng kể vào IELTS Writing Task 1, đặc biệt là đối với số liệu lượng tìm kiếm hàng tháng của bốn quốc gia.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-google-search-1

Trong năm 2021, nghiên cứu Google thể hiện sự quan tâm đáng kể vào IELTS Writing Task 1, đặc biệt là đối với số liệu lượng tìm kiếm hàng tháng của bốn quốc gia. Người dùng tìm kiếm thông tin về số liệu biểu đồ, biểu đồ cột và các mẹo viết dựa trên dữ liệu của Anh, Mỹ, Úc và Canada. Điều này cho thấy nhu cầu học và cải thiện kỹ năng viết IELTS ở các học viên toàn cầu trong năm ngoái.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

Bạn cũng có thể Xây Dựng Lộ Trình Cá Nhân Hóa của mình tại link.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Google Search

You should spent about 20 mintutes on this task

In 2021, Google research highlighted significant interest in IELTS Writing Task 1, especially regarding monthly search volumes across four countries. Users searched for information on chart data, bar graphs, and writing tips based on data from the UK, US, Australia, and Canada. This underscores the global demand for learning and improving IELTS writing skills among students worldwide last year.

You should write at least 150 words.

ThángHoa Kỳ (triệu lượt)Ấn Độ (triệu lượt)Nhật Bản (triệu lượt)Việt Nam (triệu lượt)
Tháng 14,5002,7001,200600
Tháng 24,3002,6001,150590
Tháng 34,7002,8001,250620
Tháng 44,6002,7501,230610
Tháng 54,8002,9001,260630
Tháng 64,9002,9501,280640
Tháng 75,0003,0001,300650
Tháng 84,8002,9001,260630
Tháng 94,7002,8501,240620
Tháng 104,6002,8001,230610
Tháng 114,5002,7501,200600
Tháng 124,4002,7001,180590
ielts-writing-task-1-line-graph-google-search

Bài tham khảo 1

The table below provides an overview of the monthly Google search volumes in 2021 for four countries: the United States, India, Japan, and Vietnam.

Overview: Overall, the United States consistently recorded the highest number of searches throughout the year, followed by India, Japan, and Vietnam. All four countries exhibited fluctuations in their search volumes, with a general trend of increase during the mid-year months.

Body 1: In the United States, the search volumes started at 4,500 million in January, peaking at 5,000 million in July before gradually declining to 4,400 million by December. India showed a similar pattern, starting with 2,700 million searches in January, reaching a peak of 3,000 million in July, and then falling back to 2,700 million in December. Both countries saw their highest search volumes in mid-year, particularly in July.

Body 2: Japan and Vietnam, while having lower search volumes compared to the United States and India, displayed similar trends. Japan’s searches ranged from 1,150 million in February to a high of 1,300 million in July. Vietnam’s searches were the lowest among the four countries, starting at 600 million in January, peaking at 650 million in July, and ending the year at 590 million in December. Despite the lower figures, both Japan and Vietnam saw their search volumes increase towards the middle of the year, reflecting a consistent pattern across all four countries.

Bài tham khảo 2

Introduction

The table illustrates the monthly Google search volumes (in millions) for four countries: the United States, India, Japan, and Vietnam, throughout the year 2021.

Overview

Overall, the United States consistently had the highest number of searches each month, while Vietnam recorded the lowest. All four countries experienced some fluctuations, but the general trend for each country was relatively stable.

Body 1

In the United States, the monthly search volumes ranged from 4,300 million in February to 5,000 million in July. The search volumes generally increased from January to July, peaking in the middle of the year, before gradually declining towards December.

India followed a similar pattern, with search volumes starting at 2,700 million in January and reaching a high of 3,000 million in July. Like the US, India’s search volumes decreased slightly after July, ending the year with 2,700 million searches in December.

Body 2

Japan and Vietnam showed lower search volumes compared to the US and India. Japan’s searches ranged from 1,150 million in February to 1,300 million in July. The fluctuations were minor, indicating a steady search volume throughout the year. Vietnam’s search volumes were the lowest among the four countries, ranging from 590 million in February and December to 650 million in July. Both countries experienced their peak in July, similar to the patterns observed in the US and India.

Bài tham khảo 3

The table below presents the monthly Google search volumes (in millions) in 2021 for four countries: the United States, India, Japan, and Vietnam.

Introduction: The table illustrates the number of monthly Google searches (in millions) for the United States, India, Japan, and Vietnam throughout the year 2021.

Overview: Overall, the United States had the highest number of Google searches each month, while Vietnam had the lowest. The number of searches showed a generally increasing trend across all countries, with some fluctuations.

Body 1: In January, the United States led with 4,500 million searches, followed by India with 2,700 million, Japan with 1,200 million, and Vietnam with 600 million. Over the first half of the year, search volumes in the United States increased from 4,500 million in January to 4,900 million in June. India experienced a rise from 2,700 million to 2,950 million over the same period. Similarly, Japan saw a slight increase from 1,200 million to 1,280 million, while Vietnam’s search volumes grew from 600 million to 640 million.

Body 2: In the second half of the year, the United States reached its peak in July with 5,000 million searches, before slightly declining to 4,400 million by December. India also peaked in July at 3,000 million, and then decreased to 2,700 million in December. Japan’s search volumes reached a high of 1,300 million in July, subsequently decreasing to 1,180 million by December. Vietnam followed a similar pattern, peaking at 650 million in July and ending the year at 590 million.

In summary, while all four countries showed an overall upward trend in Google search volumes in 2021, the United States consistently had the highest volumes, and Vietnam the lowest, with noticeable peaks in July for all countries.

Bài tham khảo 4

Introduction

The table provides monthly data on the number of Google searches in millions from four countries – the United States, India, Japan, and Vietnam – for the year 2021.

Overview

Overall, the United States consistently had the highest number of searches each month, followed by India, Japan, and Vietnam. All countries experienced slight fluctuations in their search volumes throughout the year, with noticeable peaks during certain months.

Body 1

In the United States, the search volume remained significantly high throughout the year, starting at 4,500 million searches in January and peaking at 5,000 million in July. The lowest point was in February with 4,300 million searches. India followed a similar trend, with searches starting at 2,700 million in January, reaching the highest in July at 3,000 million, and the lowest in February with 2,600 million searches.

Body 2

Japan and Vietnam had comparatively lower search volumes. In Japan, the searches ranged from 1,150 million in February to 1,300 million in July. Similarly, Vietnam’s search volume was the lowest in February and December at 590 million and peaked in July at 650 million. Notably, both countries exhibited a consistent pattern of slight increases and decreases throughout the year.

Conclusion

In summary, while all four countries showed variations in their Google search volumes in 2021, the United States consistently led, followed by India, Japan, and Vietnam, with all countries showing their highest search volumes during the mid-year months.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN