IELTS Writing Task 1 Line Graph: Health Insurance

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Health Insurance

IELTS Writing Task 1 yêu cầu bạn mô tả biểu đồ về số lượng đăng ký bảo hiểm y tế hàng tháng trong năm 2021 của bốn quốc gia.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-health-insurance-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu bạn mô tả biểu đồ về số lượng đăng ký bảo hiểm y tế hàng tháng trong năm 2021 của bốn quốc gia. Bạn nên phân tích xu hướng chính, so sánh dữ liệu giữa các quốc gia, và nêu bật các thay đổi đáng chú ý theo từng tháng. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và chính xác.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

Bạn cũng có thể Xây Dựng Lộ Trình Cá Nhân Hóa của mình tại link.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Health Insurance

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires you to describe a chart about the monthly health insurance registrations in 2021 of four countries. You should analyze the main trends, compare the data between countries, and highlight notable changes each month. Use clear and accurate language.

You should write at least 150 words.

ThángQuốc gia AQuốc gia BQuốc gia CQuốc gia D
Tháng 150,00045,00060,00055,000
Tháng 252,00046,00062,00057,000
Tháng 354,00048,00065,00059,000
Tháng 456,00049,00067,00060,000
Tháng 558,00051,00069,00062,000
Tháng 660,00052,00071,00064,000
Tháng 762,00054,00073,00066,000
Tháng 864,00055,00075,00068,000
Tháng 966,00057,00077,00070,000
Tháng 1068,00058,00079,00072,000
Tháng 1170,00060,00081,00074,000
Tháng 1272,00062,00083,00076,000
ielts-writing-task-1-line-graph-health-insurance

Bài tham khảo 1

The table provides data on the monthly registrations for health insurance in four countries (A, B, C, and D) throughout the year 2021.

Overall, the number of health insurance registrations increased steadily in all four countries from January to December. Country C consistently had the highest number of registrations each month, while Country B had the lowest.

In the first half of the year, Country A saw its registrations rise from 50,000 in January to 60,000 in June. Similarly, Country B’s registrations grew from 45,000 to 52,000 during the same period. Country C had the most significant growth, starting at 60,000 in January and reaching 71,000 by June. Country D also experienced a steady increase, with numbers climbing from 55,000 to 64,000.

During the second half of the year, the upward trend continued. By December, registrations in Country A had increased to 72,000, while Country B’s figures reached 62,000. Country C’s registrations peaked at 83,000, maintaining its lead over the other countries. Country D’s numbers rose to 76,000, closing the year with the second-highest total after Country C.

In conclusion, the data shows a clear and consistent rise in health insurance registrations across all four countries, with Country C leading in numbers throughout the year and Country B having the lowest figures.

Bài tham khảo 2

Introduction

The table provides a monthly breakdown of health insurance registrations for four countries (A, B, C, and D) in the year 2021. The data illustrates the number of people who registered for health insurance each month.

Overview

Overall, the data indicates a steady increase in the number of health insurance registrations in all four countries throughout the year. Country C consistently had the highest number of registrations each month, while Country B had the lowest.

Body 1

In January, Country C had the highest number of registrations with 60,000, followed by Country D with 55,000. Country A and Country B had 50,000 and 45,000 registrations, respectively. As the months progressed, all four countries saw a gradual increase in their registration numbers. By June, the registrations had risen to 60,000 in Country A, 52,000 in Country B, 71,000 in Country C, and 64,000 in Country D.

Body 2

The upward trend continued in the second half of the year. By December, Country A reached 72,000 registrations, while Country B had 62,000. Country C maintained its lead with 83,000 registrations, and Country D had 76,000. This consistent growth in health insurance registrations reflects an increasing awareness and adoption of health insurance across these countries.

Overall, the table demonstrates that all four countries experienced a significant and steady rise in health insurance registrations throughout the year 2021, with Country C showing the highest numbers consistently.

Bài tham khảo 3

The table below illustrates the monthly health insurance registrations in four countries (A, B, C, and D) throughout the year 2021.

Overall, it is clear that the number of health insurance registrations increased steadily in all four countries over the year. Country C consistently had the highest number of registrations, while Country B had the lowest figures throughout the year.

In January, Country C had the highest number of registrations at 60,000, followed by Country D with 55,000. Country A and Country B registered 50,000 and 45,000 respectively. This trend of increasing registrations continued each month, with Country C maintaining its lead. By June, registrations in Country C had risen to 71,000, while Country D saw an increase to 64,000. Country A and Country B recorded 60,000 and 52,000 registrations respectively.

The upward trend persisted into the second half of the year. By December, Country C reached 83,000 registrations, maintaining its position as the leader. Country D followed with 76,000 registrations. Country A and Country B saw their numbers rise to 72,000 and 62,000 respectively. Overall, the data indicates a consistent increase in health insurance registrations across all four countries over the year 2021.

Bài tham khảo 4

Introduction

The table illustrates the monthly number of health insurance registrations in four countries, namely A, B, C, and D, throughout the year 2021.

Overview

Overall, the data shows a consistent increase in the number of health insurance registrations in all four countries over the 12-month period. Country C consistently had the highest number of registrations each month, while Country B had the lowest.

Body 1

In January, Country C had the most registrations with 60,000, followed by Country D with 55,000, Country A with 50,000, and Country B with 45,000. By June, the figures had risen to 71,000 for Country C, 64,000 for Country D, 60,000 for Country A, and 52,000 for Country B. This upward trend continued throughout the year.

Body 2

In December, the number of registrations reached their peak in all countries. Country C maintained its lead with 83,000 registrations, followed by Country D with 76,000, Country A with 72,000, and Country B with 62,000. This data indicates a steady and substantial growth in health insurance registrations in each of the four countries over the year 2021.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN