IELTS Writing Task 1 Line Graph: Patients 2

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Patients 2

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh miêu tả biểu đồ số lượng bệnh nhân khám bệnh hàng tháng trong năm 2021 tại bốn quốc gia khác nhau.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-patients-3-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh miêu tả biểu đồ số lượng bệnh nhân khám bệnh hàng tháng trong năm 2021 tại bốn quốc gia khác nhau. Thí sinh cần phân tích và so sánh số liệu, làm nổi bật xu hướng chính và điểm khác biệt, sử dụng ngôn ngữ học thuật và cấu trúc câu hợp lý.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

Bạn cũng có thể Xây Dựng Lộ Trình Cá Nhân Hóa của mình tại link.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Patients

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires candidates to describe a chart showing the number of patients visiting hospitals monthly in 2021 in four different countries. Candidates need to analyze and compare the data, highlighting main trends and differences, using academic language and proper sentence structures.

You should write at least 150 words.

ThángQuốc gia AQuốc gia BQuốc gia CQuốc gia D
Tháng 1100,000120,000110,000105,000
Tháng 295,000115,000108,000100,000
Tháng 3105,000125,000112,000107,000
Tháng 4110,000130,000115,000112,000
Tháng 5115,000135,000118,000115,000
Tháng 6120,000140,000120,000118,000
Tháng 7125,000145,000122,000120,000
Tháng 8130,000150,000125,000122,000
Tháng 9135,000155,000128,000125,000
Tháng 10140,000160,000130,000128,000
Tháng 11145,000165,000132,000130,000
Tháng 12150,000170,000135,000133,000
ielts-writing-task-1-line-graph-patients-3

Bài tham khảo 1

Introduction:

The table provided illustrates the monthly number of patients visiting healthcare facilities in four countries—A, B, C, and D—throughout the year 2021.

Overview:

Overall, there was an upward trend in the number of patients for all four countries. Country B consistently had the highest number of patients each month, while Country A showed the most significant increase from January to December. Country D, despite having the lowest figures initially, also exhibited steady growth over the year.

Body 1:

In January, the number of patients was relatively high across the board, with Country B leading at 120,000, followed by Country C (110,000), Country D (105,000), and Country A (100,000). By mid-year, in June, all countries experienced an increase in patient numbers. Country B reached 140,000, maintaining its lead, while Country A saw a rise to 120,000. Similarly, Country C and Country D had 120,000 and 118,000 patients, respectively.

Body 2:

Towards the end of the year, the upward trend continued. By December, Country B had the highest number of patients at 170,000, followed by Country A with 150,000. Country C and Country D also saw notable increases, ending the year with 135,000 and 133,000 patients, respectively. The data indicate that all four countries managed to attract more patients over time, with Country B consistently at the forefront in terms of patient numbers.

Bài tham khảo 2

Introduction

The table provides a monthly breakdown of patient visits to healthcare facilities across four countries (A, B, C, and D) in 2021. The data presents the number of patients attended to in each month, offering insight into the healthcare demand trends over the year.

Overview

Overall, the number of patients increased consistently across all four countries throughout the year. Country B consistently had the highest number of patients each month, while Country A started with the lowest number in January but saw a significant rise by December.

Body 1

In January, Country A had 100,000 patients, which was the lowest among the four countries. Country B had the highest number of patients at 120,000, followed by Country C with 110,000, and Country D with 105,000. As the months progressed, all countries experienced a steady increase in patient numbers. By June, Country A had 120,000 patients, Country B had 140,000, Country C had 120,000, and Country D had 118,000.

Body 2

From July to December, the upward trend continued. Country A’s patient numbers rose to 150,000 by December, marking a 50% increase from January. Country B saw a significant increase, reaching 170,000 patients. Similarly, Country C’s patient count increased to 135,000, and Country D’s rose to 133,000 by the end of the year. The data indicates a consistent rise in healthcare demands, with Country B maintaining the highest patient numbers throughout the year.

Bài tham khảo 3

The table illustrates the monthly number of patients visiting hospitals in four countries (Country A, Country B, Country C, and Country D) throughout 2021.

Overall, the number of patients in all four countries shows an upward trend over the year. Country B consistently has the highest number of patients each month, while Country A has the lowest.

In January, Country A has 100,000 patients, which is the least among the four countries, and this number gradually increases to 150,000 by December. Similarly, Country B starts with 120,000 patients in January and reaches a peak of 170,000 patients by the end of the year. Country C follows a similar pattern, beginning with 110,000 patients in January and ending with 135,000 in December. Country D starts with 105,000 patients in January and experiences a steady increase, ending with 133,000 patients in December.

In the middle of the year, there are noticeable increases in all countries. For instance, in June, Country A has 120,000 patients, Country B has 140,000, Country C has 120,000, and Country D has 118,000. These figures continue to rise in the latter half of the year, with Country B reaching 160,000 patients by October, which is the highest for that month among the four countries.

In conclusion, all four countries experienced a steady rise in the number of hospital visits throughout 2021, with Country B consistently having the highest number of patients each month.

Bài tham khảo 4

Introduction

The table provides a monthly breakdown of the number of patients visiting hospitals in four countries (A, B, C, and D) throughout the year 2021.

Overview

Overall, the number of patients in all four countries generally increased over the year. Country B consistently had the highest number of patients each month, while Country A started with the fewest patients in January but showed the most significant increase by December.

Body 1

In January, Country A had 100,000 patients, the lowest among the four countries, while Country B had the highest number at 120,000. Country C and Country D had 110,000 and 105,000 patients, respectively. Over the next few months, there was a steady increase in patient numbers across all countries. By June, Country A’s patient count rose to 120,000, Country B to 140,000, Country C to 120,000, and Country D to 118,000.

Body 2

The upward trend continued in the latter half of the year. By December, Country A reached 150,000 patients, showing a 50% increase from January. Country B had the highest count at 170,000 patients. Similarly, Country C and Country D also saw increases, ending the year with 135,000 and 133,000 patients, respectively. The steady rise in patient numbers indicates an overall growth in healthcare demand in these countries.

Conclusion

In summary, the data reveals a consistent increase in the number of patients across all four countries, with Country B leading in patient volume throughout the year.

Bài tham khảo 5

Introduction:

The chart below illustrates the monthly number of patients visiting hospitals in four countries—Country A, Country B, Country C, and Country D—throughout the year 2021.

Overview:

Overall, the number of patients in all four countries shows an upward trend over the months. Country B consistently has the highest number of patients, while Country D has the lowest.

Body 1:

In January, the number of patients in Country B was 120,000, higher than the 105,000 patients in Country D. Country A and Country C had 100,000 and 110,000 patients respectively. By June, the number of patients in all four countries had increased significantly, with Country B reaching 140,000 patients, the highest among the four countries. Countries A, C, and D also saw growth, with 120,000, 120,000, and 118,000 patients respectively.

Body 2:

In the second half of the year, the number of patients continued to rise in all countries. By December, the number of patients in Country B peaked at 170,000. Countries A, C, and D also recorded their highest figures of the year, with 150,000, 135,000, and 133,000 patients respectively. This growth reflects a general trend of increasing healthcare demand in these countries throughout 2021.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN