IELTS Writing Task 1 Line Graph: Real Estate

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Real Estate

IELTS Writing Task 1 yêu cầu bạn mô tả biểu đồ về lượng giao dịch bất động sản hàng tháng trong năm 2021 của bốn quốc gia.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-real-estate-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu bạn mô tả biểu đồ về lượng giao dịch bất động sản hàng tháng trong năm 2021 của bốn quốc gia. Bạn cần so sánh số liệu giữa các quốc gia và phân tích xu hướng chính, bao gồm các giai đoạn tăng, giảm và biến động đáng chú ý trong suốt năm.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

Bạn cũng có thể Xây Dựng Lộ Trình Cá Nhân Hóa của mình tại link.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Real Estate

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires you to describe a chart about the monthly real estate transaction volume in 2021 of four countries. You need to compare the figures between the countries and analyze the main trends, including notable increases, decreases, and fluctuations throughout the year.

You should write at least 150 words.

ThángQuốc gia 1Quốc gia 2Quốc gia 3Quốc gia 4
Tháng 15,0003,2004,5002,800
Tháng 24,8003,1004,4002,750
Tháng 35,2003,4004,6002,900
Tháng 45,0003,3004,5002,850
Tháng 55,1003,5004,7002,950
Tháng 65,3003,6004,8003,000
Tháng 75,4003,7004,9003,100
Tháng 85,2003,6004,7002,950
Tháng 95,3003,7004,8003,000
Tháng 105,4003,8004,9003,050
Tháng 115,5003,9005,0003,100
Tháng 125,6004,0005,1003,200
ielts-writing-task-1-line-graph-real-estate

Bài tham khảo 1

The table provides data on the monthly real estate transaction volumes in four countries for the year 2021.

Overview: Overall, Country 1 consistently had the highest number of transactions each month, while Country 4 had the lowest. All countries experienced a general upward trend in transactions over the year, with some fluctuations.

Body 1: In January, Country 1 led with 5,000 transactions, followed by Country 3 with 4,500, Country 2 with 3,200, and Country 4 with 2,800. By mid-year, the figures had increased for all countries. For example, in June, Country 1 recorded 5,300 transactions, Country 2 had 3,600, Country 3 saw 4,800, and Country 4 had 3,000 transactions.

Body 2: Towards the end of the year, the upward trend continued. In December, Country 1 reached its peak with 5,600 transactions. Similarly, Country 3 peaked at 5,100 transactions. Country 2 also saw a significant increase, finishing the year at 4,000 transactions, while Country 4, despite being the lowest, increased to 3,200 transactions. This data indicates a strong performance in the real estate sector across all four countries throughout 2021.

Bài tham khảo 2

Introduction

The table provides data on the monthly real estate transactions in four different countries throughout the year 2021.

Overview

Overall, Country 1 consistently had the highest number of transactions each month, whereas Country 4 had the lowest. While the number of transactions in each country generally increased over the year, the rates of increase varied.

Body 1

Country 1 started the year with 5,000 transactions in January, rising steadily to reach 5,600 in December. Country 2 showed a similar trend, beginning with 3,200 transactions in January and ending the year with 4,000 in December. This represents a notable increase, though the overall volume of transactions in Country 2 remained lower than in Country 1.

Body 2

In Country 3, the transactions ranged from 4,500 in January to 5,100 in December. This steady increase mirrored the trend seen in Country 1, though on a slightly smaller scale. Country 4, however, had the lowest figures, starting at 2,800 in January and reaching 3,200 by December. Despite the lower volume, Country 4 exhibited consistent growth similar to the other countries, particularly in the latter half of the year.

In conclusion, while all four countries experienced an upward trend in real estate transactions throughout 2021, Country 1 consistently led in volume, and Country 4 had the lowest, with all countries showing varying degrees of growth.

Bài tham khảo 3

Introduction

The table illustrates the monthly real estate transactions in four countries over the year 2021.

Overview

Overall, Country 1 consistently recorded the highest number of transactions each month, while Country 4 had the lowest. The figures for all countries showed a general upward trend over the year.

Body 1

In January, Country 1 had 5,000 transactions, significantly higher than the other countries, with Country 2 at 3,200, Country 3 at 4,500, and Country 4 at 2,800. This trend continued throughout the year, with Country 1 peaking at 5,600 transactions in December. Similarly, Country 3 experienced an increase, starting at 4,500 transactions in January and ending the year at 5,100 in December.

Body 2

Country 2 and Country 4 had fewer transactions overall. Country 2 started at 3,200 in January and saw a steady rise, reaching 4,000 in December. Country 4 had the least number of transactions, beginning at 2,800 in January and increasing to 3,200 by December. Despite having the lowest figures, Country 4 still showed a gradual increase over the months.

Overall, all four countries experienced an increase in real estate transactions over the year, with Country 1 leading and Country 4 lagging behind.

Bài tham khảo 4

The table illustrates the monthly real estate transactions in four countries throughout 2021.

Overall, the number of real estate transactions in all four countries showed a generally upward trend over the year. Country 1 consistently had the highest number of transactions each month, while Country 4 had the lowest.

In the first half of the year, Country 1 experienced slight fluctuations but maintained a high volume of transactions, starting at 5,000 in January and rising to 5,300 by June. Similarly, Country 2 saw a gradual increase from 3,200 in January to 3,600 in June. Country 3 showed a steady rise from 4,500 in January to 4,800 in June. Country 4, on the other hand, had a relatively stable number of transactions, starting at 2,800 in January and ending at 3,000 in June.

In the second half of the year, the upward trend continued for all countries. Country 1’s transactions increased from 5,400 in July to 5,600 in December. Country 2’s transactions grew from 3,700 in July to 4,000 in December. Country 3’s figures rose from 4,900 in July to 5,100 in December. Meanwhile, Country 4 saw an increase from 3,100 in July to 3,200 in December, marking the smallest increase among the four countries.

In conclusion, the data indicates a general upward trend in real estate transactions across all four countries, with Country 1 having the highest and Country 4 the lowest number of transactions throughout 2021.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN