IELTS Writing Task 1 Line Graph: Monthly Revenue

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Monthly Revenue

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ thể hiện doanh thu hàng tháng của bốn công ty trong năm 2022

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-revenue-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ thể hiện doanh thu hàng tháng của bốn công ty trong năm 2022. Bài viết nên so sánh các xu hướng chính, nêu bật sự khác biệt và điểm tương đồng giữa các công ty. Người viết cần sử dụng ngôn ngữ chính xác, rõ ràng và phù hợp để truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Monthly Revenue

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires describing a chart showing the monthly revenue of four companies in 2022. The essay should compare the main trends, highlighting differences and similarities between the companies. The writer needs to use precise, clear, and appropriate language to convey the information effectively.

You should write at least 150 words.

ThángCông ty A (triệu USD)Công ty B (triệu USD)Công ty C (triệu USD)Công ty D (triệu USD)
Tháng 145305060
Tháng 248325263
Tháng 350355565
Tháng 452385867
Tháng 554406070
Tháng 655426272
Tháng 758456575
Tháng 860486878
Tháng 962507080
Tháng 1065537383
Tháng 1168557585
Tháng 1270587888
ielts-writing-task-1-line-graph-revenue

Bài tham khảo 1

Introduction

The line graph illustrates the monthly revenue of four companies (A, B, C, and D) over the course of 2022. The revenue is measured in millions of USD.

Overview

Overall, the data reveals an upward trend in the revenue for all four companies throughout the year. Company D consistently had the highest revenue each month, while Company B had the lowest.

Body 1

In January, Company D led with $60 million in revenue, followed by Company C with $50 million, Company A with $45 million, and Company B with $30 million. As the months progressed, all companies experienced a steady increase in their revenues. By June, Company D’s revenue had risen to $72 million, while Company A, B, and C reached $55 million, $42 million, and $62 million respectively.

Body 2

The upward trajectory continued in the latter half of the year. By December, Company D’s revenue peaked at $88 million, maintaining its lead. Company A also showed significant growth, finishing the year at $70 million. Company B, while remaining the lowest, saw an increase to $58 million. Company C ended with $78 million in revenue. The consistent increase in revenue across all companies indicates a strong financial performance throughout the year.

Bài tham khảo 2

Introduction

The line graph illustrates the monthly revenue of four companies (Company A, Company B, Company C, and Company D) throughout the year 2022. The figures are presented in millions of USD.

Overview

Overall, all four companies experienced a consistent increase in their monthly revenue over the year. Among them, Company D consistently had the highest revenue, while Company B had the lowest. Company A and Company C showed similar trends, but Company C’s revenue was slightly higher.

Body 1

In January, Company D started with the highest revenue at 60 million USD, followed by Company C at 50 million USD, Company A at 45 million USD, and Company B at 30 million USD. As the year progressed, all companies saw a steady rise in their revenue. By June, Company D’s revenue had increased to 72 million USD, maintaining its leading position. Company C and Company A followed with revenues of 62 million USD and 55 million USD, respectively, while Company B had reached 42 million USD.

Body 2

The trend continued in the second half of the year, with all companies achieving their highest revenues in December. Company D peaked at 88 million USD, maintaining a significant lead over the others. Company C reached 78 million USD, followed by Company A at 70 million USD. Company B, despite being the lowest, still showed growth, ending the year with a revenue of 58 million USD. The overall upward trend indicates a prosperous year for all four companies.


This analysis of the monthly revenue data highlights the consistent growth experienced by the four companies throughout 2022, with Company D leading the pack in terms of revenue generation.

Bài tham khảo 3

Introduction:

The line graph illustrates the monthly revenue of four companies (A, B, C, and D) throughout the year 2022. The data is represented in million USD.

Overview:

Overall, all four companies showed a steady increase in revenue over the twelve-month period. Company D consistently had the highest revenue each month, while Company B had the lowest. Company C and Company A had relatively similar revenue figures, with Company A starting lower but experiencing significant growth by the end of the year.

Body 1:

In January, Company D led with 60 million USD in revenue, followed by Company C at 50 million USD, Company A at 45 million USD, and Company B at 30 million USD. Over the next few months, all companies saw a gradual increase. By June, Company D’s revenue had risen to 72 million USD, maintaining its leading position. Company C and Company A had 62 million USD and 55 million USD respectively, while Company B remained the lowest at 42 million USD.

Body 2:

The upward trend continued into the second half of the year. By December, Company D reached 88 million USD, significantly higher than the others. Company C and Company A also experienced considerable growth, reaching 78 million USD and 70 million USD respectively. Company B, although showing the least growth, still improved its revenue to 58 million USD. This consistent upward trend across all companies highlights a year of positive financial performance for each.


The above analysis highlights the performance trends of the four companies, emphasizing their steady revenue growth throughout 2022.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN