Lý thuyết về Future Forms Practice và 100 bài tập

Lý thuyết về Future Forms Practice và 100 bài tập

Trong tiếng Anh, có ba hình thức chính để diễn tả tương lai (Future Forms): "will", "going to" và "present continuous". Mỗi hình thức có cách sử dụng và ý nghĩa riêng.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ly-thuyet-ve-future-forms-practice

Trong tiếng Anh, có ba hình thức chính để diễn tả tương lai (Future Forms): “will”, “going to” và “present continuous”. Mỗi hình thức có cách sử dụng và ý nghĩa riêng.

Lý thuyết về Future Forms Practice

1. “Will”

Cách sử dụng:
 • Quyết định tại thời điểm nói: Dùng khi quyết định được đưa ra ngay lúc nói.
  • Ví dụ: “I will call you back in a few minutes.”
 • Lời hứa, đề nghị hoặc yêu cầu: Dùng để hứa hẹn, đề nghị hoặc yêu cầu.
  • Ví dụ: “I will help you with your homework.”
 • Dự đoán không có bằng chứng rõ ràng: Dùng để dự đoán mà không có cơ sở hoặc bằng chứng cụ thể.
  • Ví dụ: “I think it will rain tomorrow.”
Cấu trúc:
 • Khẳng định: S + will + V (nguyên mẫu)
  • Ví dụ: “She will travel to Paris next month.”
 • Phủ định: S + will not (won’t) + V (nguyên mẫu)
  • Ví dụ: “He won’t join us for dinner.”
 • Nghi vấn: Will + S + V (nguyên mẫu)?
  • Ví dụ: “Will you come to the party?”

2. “Going to”

Cách sử dụng:
 • Kế hoạch đã định trước: Dùng khi nói về kế hoạch hoặc dự định đã được sắp xếp từ trước.
  • Ví dụ: “I am going to visit my grandparents this weekend.”
 • Dự đoán có cơ sở: Dùng để dự đoán khi có bằng chứng hoặc dấu hiệu rõ ràng.
  • Ví dụ: “Look at those clouds! It’s going to rain.”
Cấu trúc:
 • Khẳng định: S + am/is/are + going to + V (nguyên mẫu)
  • Ví dụ: “They are going to move to a new house.”
 • Phủ định: S + am/is/are + not + going to + V (nguyên mẫu)
  • Ví dụ: “She is not going to attend the meeting.”
 • Nghi vấn: Am/Is/Are + S + going to + V (nguyên mẫu)?
  • Ví dụ: “Are you going to buy a new car?”

3. “Present Continuous” (Hiện tại tiếp diễn)

Cách sử dụng:
 • Kế hoạch cố định hoặc sắp xếp trước: Dùng khi nói về sự kiện tương lai đã được sắp xếp và chắc chắn sẽ xảy ra.
  • Ví dụ: “I am meeting my friends for dinner tonight.”
Cấu trúc:
 • Khẳng định: S + am/is/are + V-ing
  • Ví dụ: “We are leaving for vacation tomorrow.”
 • Phủ định: S + am/is/are + not + V-ing
  • Ví dụ: “He is not playing football this evening.”
 • Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V-ing?
  • Ví dụ: “Is she coming to the concert?”

100 câu luyện tập dạng Gap Filling

Dưới đây là 100 câu bài tập điền vào chỗ trống để luyện tập:

 1. I ____ (buy) a new laptop next week.
 2. She ____ (go) to the dentist tomorrow.
 3. They ____ (visit) their grandparents on Sunday.
 4. We ____ (not/attend) the meeting tonight.
 5. He ____ (start) a new job next month.
 6. Are you ____ (come) to the party?
 7. I think it ____ (rain) later.
 8. She ____ (not/finish) her homework before dinner.
 9. They ____ (travel) to Japan this summer.
 10. He ____ (not/go) to the gym tonight.
 11. We ____ (have) a picnic this weekend.
 12. I ____ (call) you back in an hour.
 13. She ____ (buy) a new dress for the event.
 14. Are they ____ (move) to a new city?
 15. I ____ (help) you with the project.
 16. He ____ (not/attend) the seminar tomorrow.
 17. We ____ (have) a meeting at 10 AM.
 18. She ____ (take) her driving test next week.
 19. Are you ____ (join) us for dinner?
 20. I ____ (not/go) to the concert.
 21. They ____ (celebrate) their anniversary in Paris.
 22. He ____ (start) his own business next year.
 23. She ____ (not/come) to the wedding.
 24. We ____ (take) a trip to the mountains.
 25. I ____ (finish) the report by tomorrow.
 26. Are they ____ (buy) a new house?
 27. He ____ (attend) a conference next week.
 28. She ____ (not/go) to the cinema.
 29. We ____ (meet) them at the restaurant.
 30. I ____ (apply) for the job.
 31. He ____ (not/visit) his parents this weekend.
 32. Are you ____ (help) with the move?
 33. They ____ (have) a barbecue tomorrow.
 34. She ____ (start) a new course.
 35. We ____ (not/participate) in the event.
 36. I ____ (take) a day off.
 37. Is he ____ (come) to the office?
 38. She ____ (buy) a new phone.
 39. They ____ (not/leave) until Friday.
 40. We ____ (attend) a wedding.
 41. I ____ (meet) my boss at 3 PM.
 42. Are you ____ (visit) your relatives?
 43. He ____ (finish) the project by next week.
 44. She ____ (not/take) part in the competition.
 45. We ____ (go) to a concert.
 46. I ____ (not/attend) the conference.
 47. Are they ____ (join) the club?
 48. He ____ (move) to a new apartment.
 49. She ____ (take) a vacation next month.
 50. We ____ (not/buy) a new car.
 51. I ____ (attend) a workshop.
 52. Is she ____ (go) to the doctor?
 53. They ____ (not/have) a party.
 54. We ____ (visit) the museum.
 55. I ____ (call) the customer service.
 56. He ____ (not/finish) his work today.
 57. Are you ____ (come) with us?
 58. She ____ (buy) groceries after work.
 59. They ____ (not/attend) the lecture.
 60. We ____ (go) hiking this weekend.
 61. I ____ (finish) my assignment by tomorrow.
 62. Is he ____ (start) his new job?
 63. She ____ (not/visit) her cousin.
 64. We ____ (attend) the concert together.
 65. I ____ (not/go) to the market.
 66. Are they ____ (travel) to Italy?
 67. He ____ (buy) a new computer.
 68. She ____ (not/come) to the office party.
 69. We ____ (visit) the zoo on Saturday.
 70. I ____ (call) my friend later.
 71. Is she ____ (join) the team?
 72. They ____ (not/take) the bus.
 73. We ____ (attend) the seminar next week.
 74. I ____ (not/participate) in the workshop.
 75. Are you ____ (buy) the tickets?
 76. He ____ (move) to a new city.
 77. She ____ (take) a course in French.
 78. They ____ (not/go) to the beach.
 79. We ____ (visit) our old school.
 80. I ____ (finish) the book by tonight.
 81. Is he ____ (attend) the meeting?
 82. She ____ (not/come) to the picnic.
 83. We ____ (go) to the theater.
 84. I ____ (call) you when I get home.
 85. Are they ____ (start) the project?
 86. He ____ (not/visit) his friends.
 87. She ____ (buy) a new car.
 88. We ____ (not/attend) the conference.
 89. I ____ (meet) you at the cafe.
 90. Is she ____ (go) shopping?
 91. They ____ (not/come) to the workshop.
 92. We ____ (attend) the concert tonight.
 93. I ____ (finish) the report by the end of the day.
 94. Are you ____ (visit) the new museum?
 95. He ____ (not/start) his shift until noon.
 96. She ____ (buy) a gift for her friend.
 97. We ____ (not/go) to the party.
 98. I ____ (call) my parents tomorrow.
 99. Is he ____ (attend) the training?
 100. She ____ (not/come) to the game.

Đáp án mẫu

 1. am going to buy
 2. is going
 3. are visiting
 4. are not attending
 5. will start
 6. coming
 7. will rain
 8. is not going to finish
 9. are going to travel
 10. is not going
 11. are having
 12. will call
 13. is going to buy
 14. going to move
 15. will help
 16. is not attending
 17. are having
 18. is taking
 19. coming
 20. am not going
 21. are going to celebrate
 22. is going to start
 23. is not coming
 24. are going to take
 25. will finish
 26. going to buy
 27. is attending
 28. is not going
 29. are meeting
 30. am going to apply
 31. is not visiting
 32. going to help
 33. are having
 34. is going to start
 35. are not participating
 36. am taking
 37. coming
 38. is going to buy
 39. are not leaving
 40. are attending
 41. am meeting
 42. going to visit
 43. will finish
 44. is not taking
 45. are going
 46. am not attending
 47. going to join
 48. is moving
 49. is taking
 50. are not buying
 51. am attending
 52. going to
 53. not having
 54. are going to visit
 55. will call
 56. is not going to finish
 57. coming
 58. is going to buy
 59. are not attending
 60. are going
 61. will finish
 62. starting
 63. is not visiting
 64. are attending
 65. am not going
 66. going to travel
 67. is going to buy
 68. is not coming
 69. are visiting
 70. will call
 71. joining
 72. not taking
 73. are attending
 74. am not participating
 75. going to buy
 76. is moving
 77. is taking
 78. are not going
 79. are going to visit
 80. will finish
 81. attending
 82. is not coming
 83. are going
 84. will call
 85. going to start
 86. is not visiting
 87. is going to buy
 88. are not attending
 89. will meet
 90. going
 91. not coming
 92. are attending
 93. will finish
 94. going to visit
 95. is not starting
 96. is going to buy
 97. are not going
 98. will call
 99. attending
 100. is not coming

Học lại bài cũ: Lý Thuyết về Tag Questions (Câu Hỏi Đuôi) và 100 câu bài tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN