199 câu bài tập thì quá khứ (past tense)

Muốn biết một chút lý thuyết về Past tense (thì quá khứ) bạn hãy đọc lại bài viết: Chia động từ trong tiếng Anh như thế nào? hoặc 7 cách sử dụng thì Quá khứ đơn (Past Simple).

5 cách sử dụng Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous) thường được sử dụng để chỉ sự hoạt động đang tiếp diễn trong quá khứ trước một thời điểm cụ thể đã xác định, hoặc để diễn đạt sự đều đặn của một hành động trong quá khứ cho đến một thời điểm nhất định. Để […]

8 cách sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) được sử dụng để diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ tại một thời điểm cụ thể hoặc để diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ khi một hành động khác xen vào.

7 cách sử dụng thì Quá khứ đơn (Past Simple)

Quá khứ đơn (Past Simple) là một thì trong tiếng Anh thường được sử dụng để diễn tả các hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Dưới đây là một số cách phổ biến sử dụng Quá khứ đơn: Quá khứ đơn Diễn tả hành động kết thúc trong quá khứ: […]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN