100 từ vựng chủ đề WORK ví dụ và bài tập part 2

100-tu-vung-chu-de-work-vi-du-va-bai-tap-part-2

100 từ vựng chủ đề WORK ví dụ và bài tập part 2

Phần 2 của chủ đề WORK tiếp tục thống kê các từ vựng và có bài tập mẫu được thiết kế dành cho các bạn tự học IELTS.

Đọc thêm về phần 1: 100 từ vựng chủ đề WORK ví dụ và bài tập part 1.

Từ vựng chủ đề WORK

100-Tu-Vung-Chu-De-Work-Vi-Du-Va-Bai-Tap-Part-2-1
Decision-makingRa quyết địnhManagers often face challenging decision-making situations that impact the entire team or organization.Quản lý thường xuyên đối mặt với tình huống đưa ra quyết định khó khăn ảnh hưởng đến cả đội nhóm hoặc tổ chức.
InnovationĐổi mớiEncouraging a culture of innovation can lead to breakthrough ideas and solutions.Khuyến khích văn hóa đổi mới có thể dẫn đến những ý tưởng và giải pháp mới.
CreativitySự sáng tạoFostering creativity in the workplace can lead to innovative approaches to problem-solving.Khuyến khích sự sáng tạo trong nơi làm việc có thể dẫn đến cách tiếp cận mới trong giải quyết vấn đề.
CollaborationSự hợp tácEffective conflict resolution skills are crucial for maintaining a harmonious work environment.Kỹ năng giải quyết xung đột hiệu quả quan trọng để duy trì một môi trường làm việc hòa thuận.
Conflict resolutionGiải quyết xung độtMastering time management is essential for balancing multiple tasks and meeting deadlines.Thạo kỹ thuật quản lý thời gian là quan trọng để cân bằng nhiều công việc và đáp ứng thời hạn.
Time managementQuản lý thời gianDeveloping effective stress management techniques is important for maintaining mental and physical well-being.Phát triển kỹ thuật quản lý stress hiệu quả quan trọng để duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất.
Stress managementQuản lý stressContinuous learning and skill development contribute to career advancement opportunities.Học liên tục và phát triển kỹ năng đóng góp vào cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Career advancementThăng tiến sự nghiệpPlanning for retirement involves financial preparation and considering post-career goals.Lập kế hoạch cho hưu trí đòi hỏi chuẩn bị tài chính và xem xét mục tiêu sau sự nghiệp.
RetirementHưu tríUnfortunately, the economic downturn led to a series of layoffs within the company.Thật không may, suy thoái kinh tế đã dẫn đến một loạt sự giảm bớt nhân sự trong công ty.
LayoffSa thảiSubmitting a professional resignation letter is customary when leaving a job.Việc nộp đơn xin nghỉ việc một cách chuyên nghiệp là thông thường khi rời khỏi một công việc.
ResignationTự nhiênJob satisfaction is often linked to a positive work environment and fulfilling tasks.Sự hài lòng với công việc thường được liên kết với một môi trường làm việc tích cực và nhiệm vụ đầy ý nghĩa.
Job satisfactionĐạo đức làm việcDemonstrating a strong work ethic contributes to professional success and advancement.Việc thể hiện đạo đức làm việc mạnh mẽ đóng góp vào thành công và thăng tiến trong sự nghiệp.
Work ethicChuyên nghiệpUpholding a high level of professionalism is essential for building a reputable career.Việc giữ mức chuyên nghiệp cao là quan trọng để xây dựng một sự nghiệp có uy tín.
ProfessionalismĐặt mục tiêuSetting clear and achievable goals is a crucial step toward career success.Đặt ra mục tiêu rõ ràng và có thể đạt được là bước quan trọng để đạt được thành công trong sự nghiệp.
Goal-settingTham vọngAmbitious individuals often seek challenging opportunities to achieve their long-term objectives.Những người có lòng tham vọng thường tìm kiếm những cơ hội đầy thách thức để đạt được mục tiêu lâu dài.
AmbitionHướng dẫnHaving a mentor can provide guidance and valuable insights for career development.Có một người hướng dẫn có thể cung cấp sự chỉ dẫn và thông tin quý báu để phát triển sự nghiệp.
MentorshipDoanh nhân khởi nghiệpCorporate environments often have structured hierarchies and formal procedures.Môi trường doanh nghiệp thường có các cấu trúc phân cấp và các quy trình chính thức.
CorporateNgười làm tự doWorking for a startup offers a dynamic and entrepreneurial work atmosphere.Làm việc cho một công ty khởi nghiệp mang lại không khí làm việc năng động và khởi sự.
StartupVăn hóa làm việcEmbracing workplace diversity fosters creativity and a variety of perspectives.Chấp nhận đa dạng trong nơi làm việc kích thích sự sáng tạo và đa dạng quan điểm.
Workplace diversityĐa dạng nơi làm việcInclusive workplaces ensure that all employees feel valued and respected.Môi trường làm việc tích hợp đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều cảm thấy được đánh giá và tôn trọng.
InclusionSự bao gồmStriving for equality involves promoting fair treatment and opportunities for all employees.Đặt ra mục tiêu bình đẳng đòi hỏi khuyến khích đối xử công bằng và cơ hội cho tất cả nhân viên.
EqualityBình đẳngCompanies must address and eliminate discrimination to create a fair and inclusive workplace.Các công ty phải giải quyết và loại bỏ đối xử phân biệt để tạo ra môi trường công bằng và tích hợp.
DiscriminationPhân biệt đối xửA zero-tolerance policy for harassment is crucial in maintaining a safe and respectful workplace.Chính sách không khoan nhượng đối với quấy rối là quan trọng để duy trì một môi trường làm việc an toàn và lịch sự.
HarassmentQuấy rốiEmployees may form a union to collectively negotiate for better working conditions and benefits.Nhân viên có thể thành lập một liên đoàn để đàm phán tập thể vì điều kiện làm việc và các quyền lợi.
UnionLiên đoànEffective salary negotiation can lead to a mutually beneficial agreement between employer and employee.Đàm phán lương hiệu quả có thể dẫn đến một thỏa thuận lợi ích chung giữa người làm và người sử dụng.
Salary negotiationĐàm phán lươngBeyond salary, employees often consider benefits such as health insurance and retirement plans.Ngoài lương, nhân viên thường xem xét các quyền lợi như bảo hiểm y tế và kế hoạch nghỉ hưu.
BenefitsPhúc lợiAccess to quality health insurance is an important consideration for many job seekers.Việc có được bảo hiểm y tế chất lượng là một xem xét quan trọng đối với nhiều người tìm kiếm việc làm.
Health insuranceBảo hiểm y tếGenerous PTO (Paid Time Off) policies contribute to a positive work-life balance.Chính sách PTO (nghỉ có lương) hào phóng đóng góp vào cân bằng tích cực giữa công việc và cuộc sống.
PTO (Paid Time Off)Ngày nghỉ có lươngProviding paid sick leave ensures that employees can take care of their health without financial strain.Việc cung cấp nghỉ ốm có lương đảm bảo rằng nhân viên có thể chăm sóc sức khỏe mà không gặp áp lực tài chính.
Sick leaveNghỉ ốmMaternity leave policies vary, but many companies are recognizing the importance of supporting new parents.Chính sách nghỉ thai sản thay đổi, nhưng nhiều công ty nhận thức tầm quan trọng của việc hỗ trợ các bậc cha mẹ mới.
Maternity leaveNghỉ thai sảnProgressive companies also offer paternity leave to support new fathers in bonding with their children.Các công ty tiến bộ cũng cung cấp nghỉ phép cha để hỗ trợ bố mới trong việc tạo mối quan hệ với con cái.
Paternity leaveNghỉ phép chaRecognizing the signs of burnout and taking proactive steps to address it is crucial for long-term well-being.Nhận biết dấu hiệu của sự kiệt sức và thực hiện biện pháp tích cực để giải quyết nó quan trọng cho sự phúc lợi dài hạn.
BurnoutSự kiệt sứcUnderstanding the current job market trends can help job seekers tailor their approach.Hiểu rõ xu hướng thị trường lao động hiện tại có thể giúp người tìm việc điều chỉnh phương pháp tiếp cận của họ.
Job marketThị trường lao độngReviewing and understanding the terms of the employment contract is important before accepting a job offer.Xem xét và hiểu rõ điều kiện trong hợp đồng lao động là quan trọng trước khi chấp nhận một đề nghị việc làm.
Employment contractHợp đồng lao độngEmployees appreciate a sense of job security, knowing their position is stable.Nhân viên đánh giá cao cảm giác an toàn về công việc, biết rằng vị trí của họ là ổn định.
Job securityAn ninh việc làmCompanies may resort to layoffs during challenging economic times to streamline operations.Trong những thời kỳ kinh tế khó khăn, các công ty có thể sử dụng phương thức giảm nhân sự để tối ưu hóa hoạt động.
LayoffSa thảiDownsizing involves reducing the size of a company’s workforce to cut costs.Giảm nhân sự liên quan đến việc giảm kích thước lực lượng lao động của một công ty để cắt giảm chi phí.
DownsizingGiảm quy môOutsourcing certain tasks or functions to external providers is a common business strategy.Việc chuyển giao một số công việc hoặc chức năng cho các nhà cung cấp bên ngoại là chiến lược kinh doanh phổ biến.
OutsourcingThuê ngoạiTelecommuting allows employees to work remotely, often from the comfort of their homes.Làm việc từ xa cho phép nhân viên làm việc tại nhà, thường là từ sự thoải mái của ngôi nhà của họ.
TelecommutingLàm việc từ xaRegular performance reviews provide feedback on strengths and areas for improvement.Đánh giá hiệu suất định kỳ cung cấp phản hồi về những điểm mạnh và điểm yếu của nhân viên.
Performance reviewĐánh giá hiệu suấtTotal compensation includes salary, benefits, and any additional perks offered by the employer.Tổng cộng bảo đảm bao gồm lương, các quyền lợi và bất kỳ phúc lợi bổ sung nào mà nhà tuyển dụng cung cấp.
CompensationĐền bùBonuses are often provided as a reward for exceptional performance or achieving specific goals.Thưởng thường được cung cấp như một động viên cho hiệu suất xuất sắc hoặc đạt được mục tiêu cụ thể.
BonusThưởngProviding incentives can motivate employees to excel in their roles.Việc cung cấp động lực có thể thúc đẩy nhân viên vượt lên trên vai trò của họ.
IncentiveĐộng cơInvesting in professional development opportunities benefits both employees and employers.Đầu tư vào các cơ hội phát triển chuyên nghiệp mang lại lợi ích cho cả nhân viên và nhà tuyển dụng.
Professional developmentPhát triển chuyên nghiệpA positive and inclusive work environment contributes to employee satisfaction and productivity.Một môi trường làm việc tích cực và tích hợp đóng góp vào sự hài lòng và năng suất của nhân viên.
Work environmentMôi trường làm việcConsidering ergonomics in the workplace design promotes employee health and well-being.Xem xét yếu tố ergonomics trong thiết kế nơi làm việc giúp bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của nhân viên.
ErgonomicsCơ đồ làm việcPreparing thoroughly for a job interview increases the chances of making a positive impression.Chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc phỏng vấn việc làm tăng khả năng tạo ấn tượng tích cực.
Job interviewPhỏng vấn làm việcEffective recruitment strategies help companies attract and retain top talent.Chiến lược tuyển dụng hiệu quả giúp các công ty thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu.
RecruitmentTuyển dụngManaging work-related stress involves finding healthy coping mechanisms and seeking support when needed.Quản lý căng thẳng liên quan đến công việc bao gồm việc tìm kiếm các phương tiện ứng phó lành mạnh và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần.
Work-related stressStress liên quan đến công việcMaintaining organization in tasks and responsibilities is key to success in the workplace.Duy trì sự tổ chức trong các nhiệm vụ và trách nhiệm là chìa khóa cho sự thành công tại nơi làm việc.

Làm bài tập chủ đề WORK

100-Tu-Vung-Chu-De-Work-Vi-Du-Va-Bai-Tap-Part-2-2

Exercise: Workplace Success and Career Development

I. Vocabulary: Match the words in Column A with their meanings in Column B.

 1. Layoffs a. Offering advantages or rewards for achievements
 2. Telecommuting b. The reduction in the size of a company’s workforce
 3. Incentives c. Working remotely, often from home
 4. Ergonomics d. Considering the design of the workplace for employee well-being
 5. Bonuses e. Reducing the number of employees to cut costs
 6. Downsizing f. Offering additional advantages beyond salary
 7. Discrimination g. Unfair treatment based on differences
 8. Union h. A group of workers formed to negotiate for better conditions
 9. Paternity leave i. Leave granted to new fathers to bond with their children
 10. Maternity leave j. Leave granted to new mothers for childbirth and childcare

II. Comprehension: Answer the following questions based on the provided information.

 1. What is the importance of encouraging a culture of innovation in the workplace?
 2. Why is mastering time management essential for professionals?
 3. How can companies ensure an inclusive workplace?
 4. What does the term “layoffs” refer to, and what might lead to them within a company?
 5. Why is understanding the terms of an employment contract important before accepting a job offer?

III. Discussion: Discuss the following topics, expressing your own opinions and experiences where applicable.

 1. In your view, what are the key elements of a positive work environment, and how can employers create such an environment?
 2. Share your thoughts on the benefits and challenges of telecommuting. Do you prefer working from home or in a traditional office setting?
 3. How can employees effectively negotiate their salaries and benefits when considering a job offer?
 4. In what ways can organizations address and eliminate workplace discrimination?
 5. Share your insights on the significance of continuous learning and skill development in one’s career.

IV. Writing: Write a short paragraph (150-200 words) on one of the following topics.

 1. The impact of workplace diversity on creativity and innovation.
 2. The importance of a well-designed workspace in promoting employee health and productivity.
 3. Your strategies for managing work-related stress and maintaining a healthy work-life balance.
 4. The role of professional development opportunities in advancing one’s career.

Đáp án cho bài tập

100-Tu-Vung-Chu-De-Work-Vi-Du-Va-Bai-Tap-Part-2-3

I. Vocabulary:

 1. Layoffs – b. The reduction in the size of a company’s workforce
 2. Telecommuting – c. Working remotely, often from home
 3. Incentives – f. Offering additional advantages beyond salary
 4. Ergonomics – d. Considering the design of the workplace for employee well-being
 5. Bonuses – a. Offering advantages or rewards for achievements
 6. Downsizing – e. Reducing the number of employees to cut costs
 7. Discrimination – g. Unfair treatment based on differences
 8. Union – h. A group of workers formed to negotiate for better conditions
 9. Paternity leave – i. Leave granted to new fathers to bond with their children
 10. Maternity leave – j. Leave granted to new mothers for childbirth and childcare

II. Comprehension:

 1. Encouraging a culture of innovation is essential as it can lead to breakthrough ideas and solutions, fostering creativity and innovative approaches to problem-solving.
 2. Mastering time management is crucial for balancing multiple tasks and meeting deadlines, contributing to overall efficiency and productivity.
 3. Companies can ensure an inclusive workplace by embracing workplace diversity, promoting equality, and having a zero-tolerance policy for discrimination.
 4. Layoffs refer to the reduction in the size of a company’s workforce, and economic downturns or the need to cut costs may lead to layoffs within a company.
 5. Understanding the terms of an employment contract is important to ensure clarity on job responsibilities, benefits, and other crucial aspects before accepting a job offer.

III. Discussion:

 1. Answers may vary. Key elements of a positive work environment include effective communication, recognition of achievements, a supportive culture, and opportunities for professional growth. Employers can create such an environment by promoting open communication, recognizing and rewarding achievements, and providing opportunities for skill development.
 2. Answers may vary. Benefits of telecommuting include flexibility and reduced commuting time, while challenges may include potential isolation and difficulties in team collaboration.
 3. Answers may vary. Effective salary negotiation involves researching industry standards, showcasing one’s skills and achievements, and considering the overall compensation package, including benefits.
 4. Answers may vary. Organizations can address and eliminate workplace discrimination by implementing diversity and inclusion programs, providing diversity training, and fostering a culture of respect.
 5. Answers may vary. Continuous learning and skill development contribute to staying relevant in a dynamic job market and seizing career advancement opportunities.

IV. Writing: (Choose one of the topics and write a short paragraph.)

 1. Workplace diversity is a catalyst for creativity and innovation. When individuals from diverse backgrounds come together, they bring unique perspectives and ideas to the table. This diversity of thought fosters a dynamic environment where creativity flourishes, leading to innovative solutions and a competitive edge in the market.
 2. A well-designed workspace plays a pivotal role in promoting employee health and productivity. Ergonomically designed offices reduce the risk of physical strain and discomfort, contributing to better overall well-being. Adequate lighting, comfortable furniture, and proper ventilation create a conducive environment for focused work, ultimately enhancing productivity and job satisfaction.
 3. Managing work-related stress and maintaining a healthy work-life balance are crucial for long-term well-being. My strategy involves setting realistic goals, prioritizing tasks, and taking regular breaks to recharge. Additionally, seeking support from colleagues and supervisors, as well as incorporating stress-relief activities into my routine, helps me navigate challenges effectively while maintaining a healthy balance between work and personal life.
 4. Professional development opportunities are indispensable for career advancement. By participating in workshops, training programs, and pursuing additional certifications, individuals can acquire new skills and stay abreast of industry trends. Employers benefit from a skilled and motivated workforce, leading to increased productivity and innovation. Continuous learning is a key driver of success in today’s rapidly evolving professional landscape.

Đọc thêm về 20 chủ đề luyện Reading và từ vựng để thi IELTS.

đăng ký nhận tư vấn và ưu đãi
ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN