IELTS Writing Task 1 Line Graph: Online Advertising Revenue

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Online Advertising Revenue

IELTS Writing Task 1 yêu cầu phân tích doanh thu từ quảng cáo trực tuyến hàng năm của Mỹ, Trung Quốc, Anh và Đức từ năm 2013.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-advertising-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu phân tích doanh thu từ quảng cáo trực tuyến hàng năm của Mỹ, Trung Quốc, Anh và Đức từ năm 2013. Biểu đồ so sánh sự phát triển của thị trường quảng cáo số ở các quốc gia này, cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng và sự thay đổi theo thời gian.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Online Advertising Revenue

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires analyzing the annual online advertising revenue of the USA, China, the UK, and Germany since 2013. The chart compares the growth of the digital advertising market in these countries, providing an overview of trends and changes over time.

You should write at least 150 words.

ielts-writing-task-1-line-graph-advertising

Bài tham khảo 1

Introduction

The line graph illustrates the annual revenue from online advertising in four countries—USA, China, UK, and Germany—from 2013 to 2023. The figures are presented in billions of USD.

Overview

Overall, all four countries experienced significant growth in online advertising revenue over the period. The USA consistently had the highest revenue, followed by China, while the UK and Germany showed more moderate increases.

Body 1

In 2013, the USA led with $42.8 billion, and by 2023, this figure had surged to $175 billion, marking a fourfold increase. China followed a similar upward trend, starting at $15 billion in 2013 and reaching $95 billion in 2023, which is more than six times its initial value. The rapid growth in these two countries highlights their dominant positions in the global online advertising market.

Body 2

The UK and Germany also saw notable increases, though less dramatic compared to the USA and China. The UK’s revenue grew from $7.3 billion in 2013 to $24 billion in 2023. Germany’s figures rose from $5.5 billion to $16 billion over the same period. Despite their smaller scale, the consistent rise in revenue underscores the expanding influence of online advertising across different markets.

In conclusion, the data indicates a substantial upward trajectory in online advertising revenues for all four countries, with the USA and China exhibiting the most significant growth. This trend reflects the increasing reliance on digital platforms for advertising globally.

Bài tham khảo 2

The line graph illustrates the annual revenue generated from online advertising in four countries, namely the United States, China, the United Kingdom, and Germany, over a period from 2013 to 2023. The figures are presented in billions of US dollars.

Overall, the data reveals a consistent upward trend in online advertising revenue for all four countries throughout the ten-year period. The United States experienced the highest growth, while Germany had the lowest revenue among the four nations.

In 2013, the United States had the highest revenue at 42.8 billion USD, followed by China with 15 billion USD, the United Kingdom at 7.3 billion USD, and Germany at 5.5 billion USD. Over the next few years, all countries saw a significant increase in their online advertising revenue. By 2016, the revenue for the United States had nearly doubled to 68.9 billion USD. China also saw substantial growth, reaching 29 billion USD, while the UK and Germany increased to 10.5 billion USD and 7.5 billion USD respectively.

From 2017 onwards, the growth rates accelerated, especially for the United States and China. By 2020, the US had reached 123 billion USD, and China 65 billion USD. In contrast, the UK and Germany grew at a slower pace, recording 18 billion USD and 11.5 billion USD respectively.

By the end of the period in 2023, the United States remained the leader with 175 billion USD, followed by China with 95 billion USD. The UK and Germany, although significantly lower, still showed impressive growth, with revenues of 24 billion USD and 16 billion USD respectively. This consistent increase highlights the expanding significance of online advertising across these major economies.

Bài tham khảo 3

Introduction

The line graph illustrates the annual revenue generated from online advertising in four countries—the United States, China, the United Kingdom, and Germany—from 2013 to 2023. The figures are given in billions of US dollars.

Overview

Overall, the revenue from online advertising showed a consistent upward trend in all four countries throughout the period. The United States led by a significant margin, while China experienced the most rapid growth. The United Kingdom and Germany saw more moderate increases.

Body 1

In 2013, the United States had the highest online advertising revenue at $42.8 billion, followed by China with $15 billion. The UK and Germany had much lower revenues, at $7.3 billion and $5.5 billion, respectively. By 2018, the revenue in the United States almost doubled to $98.2 billion, maintaining its lead. China also saw substantial growth, reaching $45 billion, tripling its 2013 figure. The UK and Germany increased their revenues to $14 billion and $9.5 billion, respectively.

Body 2

The trend continued upwards for all countries in the latter half of the period. By 2023, the United States’ revenue peaked at $175 billion. China followed with $95 billion, more than six times its 2013 revenue. The UK and Germany also saw considerable growth, with the UK reaching $24 billion and Germany $16 billion. Despite the rapid increase in all countries, the United States consistently maintained a substantial lead over the other three nations.

In conclusion, the data indicates that online advertising has become increasingly lucrative, with all four countries experiencing significant growth, particularly the United States and China.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN