IELTS Writing Task 1 Line Graph: App Downloads

IELTS Writing Task 1 Line Graph: App Downloads

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả số lượng tải ứng dụng hàng tháng trong năm 2021 của bốn quốc gia: Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-app-downloads-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả số lượng tải ứng dụng hàng tháng trong năm 2021 của bốn quốc gia: Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Thí sinh phải phân tích và so sánh dữ liệu, nêu rõ xu hướng và sự khác biệt giữa các quốc gia, cung cấp cái nhìn tổng quan về biến động trong suốt năm.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: App Downloads

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires describing the monthly app downloads in 2021 for four countries: the USA, China, India, and Brazil. Candidates must analyze and compare the data, highlighting trends and differences between the countries, and provide an overview of the fluctuations throughout the year.

You should write at least 150 words.

ThángMỹTrung QuốcẤn ĐộBrazil
Tháng 150,000,00080,000,00070,000,00040,000,000
Tháng 248,000,00078,000,00068,000,00039,000,000
Tháng 352,000,00085,000,00072,000,00042,000,000
Tháng 451,000,00082,000,00073,000,00041,000,000
Tháng 553,000,00086,000,00075,000,00043,000,000
Tháng 654,000,00087,000,00076,000,00044,000,000
Tháng 755,000,00088,000,00078,000,00045,000,000
Tháng 856,000,00089,000,00079,000,00046,000,000
Tháng 957,000,00090,000,00080,000,00047,000,000
Tháng 1058,000,00091,000,00081,000,00048,000,000
Tháng 1159,000,00092,000,00082,000,00049,000,000
Tháng 1260,000,00093,000,00083,000,00050,000,000
ielts-writing-task-1-line-graph-app-downloads

Bài tham khảo 1

The line graph illustrates the number of app downloads per month in four countries (the USA, China, India, and Brazil) throughout the year 2021.

Overall, China consistently recorded the highest number of app downloads each month, while Brazil had the lowest figures. All four countries experienced a gradual increase in app downloads over the year.

In the first half of the year, China’s app downloads started at 80 million in January, steadily rising to 87 million by June. The USA saw a similar upward trend, beginning at 50 million and increasing to 54 million. India’s downloads also grew from 70 million to 76 million, while Brazil’s numbers rose from 40 million to 44 million.

During the second half of the year, the upward trend continued. By December, China’s app downloads reached 93 million, maintaining its leading position. The USA followed with an increase to 60 million downloads. India’s app downloads grew to 83 million, and Brazil’s downloads climbed to 50 million.

In conclusion, all four countries showed a steady increase in app downloads throughout 2021, with China leading in the number of downloads each month and Brazil consistently having the lowest. The trend indicates a growing engagement with mobile applications across these regions.

Bài tham khảo 2

The line graph illustrates the monthly app downloads in 2021 across four countries: the USA, China, India, and Brazil. The figures are expressed in millions.

Overall, China consistently had the highest number of downloads each month, while Brazil had the lowest. All four countries showed an upward trend in app downloads over the year.

In January, China led with 80 million downloads, followed by India with 70 million, the USA with 50 million, and Brazil with 40 million. By mid-year, the numbers had risen across all countries. In June, China’s downloads increased to 87 million, India’s to 76 million, the USA’s to 54 million, and Brazil’s to 44 million.

Towards the end of the year, the upward trend continued. In December, China reached 93 million downloads, maintaining its lead. India followed with 83 million, the USA with 60 million, and Brazil with 50 million. This steady rise highlights the growing popularity and usage of apps in these countries throughout 2021.

In conclusion, China dominated app downloads in 2021, and all four countries experienced significant increases, reflecting the global surge in app usage.

Bài tham khảo 3

The line graph illustrates the monthly number of app downloads in four countries (the USA, China, India, and Brazil) throughout 2021.

Overall, the number of app downloads increased steadily in all four countries over the year. China consistently had the highest number of downloads, followed by India, the USA, and Brazil.

In January, China started with 80 million downloads, significantly higher than the other countries. India followed with 70 million downloads, while the USA and Brazil had 50 million and 40 million downloads, respectively. Although there were slight fluctuations, all countries showed a general upward trend.

From February to June, China’s downloads rose from 78 million to 87 million, while India’s increased from 68 million to 76 million. During the same period, the USA’s downloads grew from 48 million to 54 million, and Brazil’s from 39 million to 44 million. The growth continued more steadily from July to December, with China reaching 93 million downloads, India 83 million, the USA 60 million, and Brazil 50 million.

In summary, despite some minor monthly fluctuations, the overall trend for app downloads in 2021 was an increase across all four countries, with China consistently leading in the number of downloads.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN