IELTS Writing Task 1 Line Graph: Coffee Consumption

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Coffee Consumption

Trong IELTS Writing Task 1, đề bài yêu cầu phân tích số liệu thống kê về lượng tiêu thụ cà phê hàng tháng trong năm 2021 của 4 quốc gia khác nhau.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-coffee-2

Trong IELTS Writing Task 1, đề bài yêu cầu phân tích số liệu thống kê về lượng tiêu thụ cà phê hàng tháng trong năm 2021 của 4 quốc gia khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là mô tả và so sánh các con số này bằng các biểu đồ, biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình tròn. Đây là cơ hội để thể hiện khả năng phân tích và so sánh dữ liệu số liệu một cách logic và có cấu trúc.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

Bạn cũng có thể Xây Dựng Lộ Trình Cá Nhân Hóa của mình tại link.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Coffee Consumption

You should spent about 20 mintutes on this task

In IELTS Writing Task 1, you are required to analyze statistical data on monthly coffee consumption in 2021 across four different countries. Your task is to describe and compare these figures using charts, bar graphs, or pie charts. This is an opportunity to demonstrate your ability to analyze and compare numerical data in a logical and structured manner.

You should write at least 150 words.

ThángQuốc gia A (tấn)Quốc gia B (tấn)Quốc gia C (tấn)Quốc gia D (tấn)
Tháng 1200150180220
Tháng 2210160190230
Tháng 3220170200240
Tháng 4230180210250
Tháng 5240190220260
Tháng 6250200230270
Tháng 7260210240280
Tháng 8270220250290
Tháng 9280230260300
Tháng 10290240270310
Tháng 11300250280320
Tháng 12310260290330
ielts-writing-task-1-line-graph-coffee-3

Bài tham khảo 1

The table below presents the monthly coffee consumption in 2021 across four countries: Country A, Country B, Country C, and Country D. The data is measured in tons.

Overview: Overall, the table shows a steady increase in coffee consumption for all four countries throughout the year. Country D consistently recorded the highest consumption each month, while Country B had the lowest.

Body 1: At the beginning of the year in January, Country D consumed the most coffee at 220 tons, followed by Country A at 200 tons, Country C at 180 tons, and Country B at 150 tons. As the months progressed, each country’s consumption increased incrementally by 10 tons per month. By June, the consumption figures rose to 250 tons for Country A, 200 tons for Country B, 230 tons for Country C, and 270 tons for Country D.

Body 2: In the latter half of the year, the trend of increasing coffee consumption continued. By December, the monthly consumption peaked at 310 tons for Country A, 260 tons for Country B, 290 tons for Country C, and 330 tons for Country D. This consistent growth highlights a uniform pattern of increasing coffee demand across all four countries, with Country D maintaining its position as the highest consumer throughout the year.

In conclusion, the table illustrates a clear upward trend in coffee consumption for all four countries in 2021, with Country D leading in consumption every month.

Bài tham khảo 2

Introduction

The table illustrates the monthly coffee consumption of four countries (Country A, Country B, Country C, and Country D) in 2021. The data is presented in tons for each month from January to December.

Overview

Overall, it can be observed that all four countries experienced a steady increase in coffee consumption throughout the year. Country D consistently recorded the highest consumption each month, while Country B had the lowest consumption figures across the year.

Body 1

In January, Country A consumed 200 tons of coffee, gradually increasing each month to reach 310 tons by December. Similarly, Country B started at 150 tons in January and saw a gradual rise, ending the year at 260 tons in December. Country C’s consumption followed a comparable trend, starting at 180 tons in January and peaking at 290 tons in December.

Body 2

Country D had the highest consumption rates, beginning with 220 tons in January and escalating steadily to 330 tons in December. The monthly increments for each country were quite similar, with an approximate increase of 10 tons each month. The data indicates a uniform pattern of growth in coffee consumption across all four countries throughout the year.

Bài tham khảo 3

Introduction

The table illustrates the monthly coffee consumption in tons for four countries (A, B, C, and D) throughout the year 2021.

Overview

Overall, the coffee consumption in all four countries showed a steady increase from January to December. Country D consistently had the highest consumption, while Country B had the lowest.

Body 1

In the beginning of the year, Country D consumed the most coffee with 220 tons in January, followed by Country A with 200 tons, Country C with 180 tons, and Country B with 150 tons. By the middle of the year, in June, the consumption had increased for all countries, with Country D reaching 270 tons, Country A at 250 tons, Country C at 230 tons, and Country B at 200 tons.

Body 2

Towards the end of the year, the trend of increasing coffee consumption continued. In December, Country D had the highest consumption at 330 tons, while Country A, Country C, and Country B reached 310, 290, and 260 tons, respectively. This pattern indicates a consistent growth in coffee consumption across all four countries throughout the year 2021.

Bài tham khảo 4

The table illustrates the monthly coffee consumption in tons for four countries (A, B, C, and D) throughout the year 2021.

Overview: Overall, there is a consistent increase in coffee consumption across all four countries over the twelve-month period. Country D shows the highest consumption rates each month, while Country B has the lowest figures.

Body 1: At the beginning of the year in January, Country A consumed 200 tons of coffee, while Country B consumed 150 tons, which is the lowest among the four. Country C consumed 180 tons, and Country D had the highest consumption at 220 tons. As the year progressed, the consumption figures for each country increased steadily. By June, the figures rose to 250 tons for Country A, 200 tons for Country B, 230 tons for Country C, and 270 tons for Country D.

Body 2: In the latter half of the year, the trend of rising consumption continued. By December, Country A’s consumption reached 310 tons, marking a significant increase from the beginning of the year. Country B’s consumption rose to 260 tons, while Country C and Country D consumed 290 tons and 330 tons respectively. Country D consistently had the highest monthly consumption, while Country B remained the lowest throughout the year. This data indicates a growing demand for coffee in all four countries over the course of 2021.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN