IELTS Writing Task 1 Line Graph: Food Consumption

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Food Consumption

IELTS Writing Task 1 yêu cầu phân tích biểu đồ so sánh lượng tiêu thụ thực phẩm hàng tháng trong năm 2011 của bốn thành phố.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-food-consumption-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu phân tích biểu đồ so sánh lượng tiêu thụ thực phẩm hàng tháng trong năm 2011 của bốn thành phố. Người viết cần miêu tả các xu hướng, so sánh sự khác biệt và tương đồng trong lượng tiêu thụ thực phẩm giữa các thành phố, và sử dụng số liệu cụ thể để hỗ trợ cho bài phân tích của mình.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

Bạn cũng có thể Xây Dựng Lộ Trình Cá Nhân Hóa của mình tại link.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Food Consumption

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires analyzing a chart comparing the monthly food consumption in 2011 of four cities. The writer needs to describe trends, compare differences and similarities in food consumption among the cities, and use specific figures to support their analysis.

You should write at least 150 words.

ThángLondonParisNew YorkTokyo
Tháng 120253028
Tháng 218222927
Tháng 322243230
Tháng 424263432
Tháng 525283533
Tháng 627303635
Tháng 728313736
Tháng 829323837
Tháng 927303635
Tháng 1025283433
Tháng 1124263331
Tháng 1226293534
ielts-writing-task-1-line-graph-food-consumption

Bài tham khảo 1

The table illustrates the monthly food consumption in tons for the cities of London, Paris, New York, and Tokyo throughout the year 2011.

Overview: Overall, New York consistently had the highest food consumption each month, followed by Tokyo. London and Paris had relatively lower consumption rates, with Paris generally consuming more food than London. Notably, there was a gradual increase in food consumption from January to August across all cities, followed by a decrease towards the end of the year.

Body 1: In January, New York consumed the most food at 30 tons, with Tokyo close behind at 28 tons. Paris and London had lower consumption rates at 25 tons and 20 tons, respectively. This pattern of New York and Tokyo leading in food consumption continued throughout the year. By August, New York’s consumption peaked at 38 tons, while Tokyo reached 37 tons. During this same month, Paris and London recorded their highest consumption at 32 tons and 29 tons, respectively.

Body 2: From September to December, there was a noticeable decline in food consumption in all cities. In September, New York and Tokyo’s consumption decreased to 36 tons and 35 tons, respectively. London and Paris also saw a reduction, consuming 27 tons and 30 tons. By December, New York’s consumption dropped to 35 tons, Tokyo to 34 tons, Paris to 29 tons, and London to 26 tons. Despite these reductions, New York remained the leading consumer of food throughout the year, with Tokyo consistently in second place.

In conclusion, New York and Tokyo had the highest food consumption among the four cities in 2011, with significant peaks in the middle of the year and a general decline towards the end. Paris and London, although lower in comparison, followed similar trends.

Bài tham khảo 2

Introduction:

The table illustrates the monthly food consumption (in tons) in four cities – London, Paris, New York, and Tokyo – throughout the year 2011.

Overview:

Overall, it can be observed that food consumption increased gradually from January to August across all cities, with a slight decline towards the end of the year. New York consistently had the highest consumption, while London had the lowest.

Body 1:

In the first quarter, New York’s food consumption started at 30 tons in January, peaked at 32 tons in March, and remained the highest among the four cities. Tokyo followed closely, beginning at 28 tons and rising to 30 tons in March. Paris and London had lower consumption, starting at 25 and 20 tons, respectively, in January, and both cities experienced a modest increase by March, with Paris at 24 tons and London at 22 tons.

Body 2:

From April to August, food consumption continued to rise, reaching its peak in August for all cities. New York saw the highest peak at 38 tons, followed by Tokyo at 37 tons, Paris at 32 tons, and London at 29 tons. In the last quarter, a downward trend was observed. By December, New York’s consumption decreased to 35 tons, Tokyo to 34 tons, Paris to 29 tons, and London to 26 tons. Despite these declines, New York and Tokyo maintained higher consumption levels compared to Paris and London throughout the year.

Bài tham khảo 3

The table provides a summary of monthly food consumption (in tons) in 2011 for four cities: London, Paris, New York, and Tokyo.

Overall, the data indicate that New York consistently consumed the most food each month, while London generally had the lowest consumption. Food consumption in all four cities tended to increase during the summer months, peaking in July and August, before declining towards the end of the year.

In the first half of the year, New York’s food consumption started at 30 tons in January and steadily rose to 36 tons by June. Similarly, Tokyo began with 28 tons and increased to 35 tons. Paris and London followed a similar pattern but with lower quantities, starting at 25 and 20 tons respectively in January and reaching 30 and 27 tons in June.

In the latter half of the year, food consumption continued to rise in all cities until August, where New York reached its peak at 38 tons, and Tokyo at 37 tons. Paris and London peaked slightly earlier, in July, at 31 and 28 tons respectively. After August, a gradual decrease was observed, with New York and Tokyo ending the year at 35 and 34 tons in December, Paris at 29 tons, and London at 26 tons.

Overall, the data reveal a clear seasonal pattern in food consumption across these major cities, with the highest demand occurring in the summer months.

Bài tham khảo 4

Introduction

The table illustrates the monthly food consumption (in tons) of four cities, namely London, Paris, New York, and Tokyo, throughout the year 2011.

Overview

Overall, New York consistently consumed the highest amount of food each month, while London had the lowest consumption for most of the year. Both Tokyo and Paris showed relatively steady consumption patterns with Tokyo having slightly higher figures compared to Paris.

Body 1

In the first half of the year, food consumption in all four cities gradually increased. In January, New York led with 30 tons, followed by Tokyo with 28 tons, Paris with 25 tons, and London with 20 tons. By June, New York’s consumption rose to 36 tons, maintaining its lead, while Tokyo reached 35 tons. Paris and London also saw increases, reaching 30 tons and 27 tons respectively.

Body 2

During the second half of the year, the consumption trend continued to rise, peaking in August for all cities. New York again topped the chart with 38 tons, Tokyo followed closely with 37 tons, Paris consumed 32 tons, and London reached 29 tons. After August, the consumption figures began to slightly decrease, with New York ending the year at 35 tons, Tokyo at 34 tons, Paris at 29 tons, and London at 26 tons in December.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN