100 câu bài tập và lý thuyết về Quantifiers (Từ định lượng)

100 câu bài tập và lý thuyết về Quantifiers (Từ định lượng)

Quantifiers là những từ dùng để chỉ số lượng của danh từ trong câu. Chúng có thể đi kèm với danh từ đếm được (countable nouns) hoặc danh từ không đếm được (uncountable nouns). Dưới đây là một số quantifiers thông dụng và cách sử dụng chúng:

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

100-ly-thuyet-ve-quantifiers-tu-dinh-luong

Quantifiers là những từ dùng để chỉ số lượng của danh từ trong câu. Chúng có thể đi kèm với danh từ đếm được (countable nouns) hoặc danh từ không đếm được (uncountable nouns).

Dưới đây là một số quantifiers thông dụng và cách sử dụng chúng

 1. Some
  • Dùng với danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được.
  • Dùng trong câu khẳng định hoặc câu hỏi đề nghị.
  • Ví dụ:
   • I have some friends.
   • Would you like some tea?
 2. Any
  • Dùng với danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được.
  • Thường dùng trong câu phủ định và câu hỏi.
  • Ví dụ:
   • I don’t have any friends.
   • Do you have any money?
 3. Much
  • Dùng với danh từ không đếm được.
  • Thường dùng trong câu phủ định và câu hỏi.
  • Ví dụ:
   • I don’t have much money.
   • How much water do you need?
 4. Many
  • Dùng với danh từ đếm được số nhiều.
  • Thường dùng trong câu phủ định và câu hỏi, nhưng cũng có thể dùng trong câu khẳng định.
  • Ví dụ:
   • I don’t have many books.
   • How many apples do you want?
 5. A lot of / Lots of
  • Dùng với cả danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được.
  • Thường dùng trong câu khẳng định.
  • Ví dụ:
   • She has a lot of friends.
   • There is a lot of sugar in the tea.
 6. Few / A few
  • Dùng với danh từ đếm được số nhiều.
  • “Few” mang nghĩa tiêu cực (rất ít, gần như không có), “a few” mang nghĩa tích cực (một vài, đủ dùng).
  • Ví dụ:
   • Few people came to the party.
   • I have a few friends in this city.
 7. Little / A little
  • Dùng với danh từ không đếm được.
  • “Little” mang nghĩa tiêu cực (rất ít, gần như không có), “a little” mang nghĩa tích cực (một ít, đủ dùng).
  • Ví dụ:
   • There is little milk in the fridge.
   • I need a little help with this task.
 8. Enough
  • Dùng với cả danh từ đếm được và không đếm được.
  • Ví dụ:
   • We have enough chairs for everyone.
   • Do you have enough information?

100 Câu Bài Tập Ứng Dụng

 1. I don’t have ___ money. (some/any)
 2. She bought ___ apples. (some/any)
 3. There isn’t ___ milk left. (much/many)
 4. I have ___ books to read. (much/many)
 5. Do you want ___ tea? (some/any)
 6. We need ___ more chairs. (a few/a little)
 7. They have ___ friends in the city. (a few/a little)
 8. There is ___ sugar in the bowl. (few/little)
 9. I don’t know ___ people here. (many/much)
 10. There are ___ problems we need to solve. (a lot of/lots of)
 11. He has ___ patience with children. (few/little)
 12. She spends too ___ time on her phone. (much/many)
 13. I don’t have ___ information about the project. (much/many)
 14. We need ___ volunteers for the event. (a few/a little)
 15. She has ___ books on her shelf. (few/little)
 16. Do you have ___ questions? (some/any)
 17. There aren’t ___ cookies left. (many/much)
 18. We don’t have ___ butter. (many/much)
 19. I need ___ advice from you. (some/any)
 20. How ___ sugar do you need? (much/many)
 21. There are ___ people in the park. (few/little)
 22. Can you give me ___ water? (some/any)
 23. He doesn’t have ___ patience for this. (many/much)
 24. We have ___ work to do. (a lot of/lots of)
 25. She needs ___ time to think. (some/any)
 26. There are ___ cars on the street today. (few/little)
 27. He has ___ homework to finish. (much/many)
 28. I don’t see ___ students in the classroom. (many/much)
 29. She has ___ dresses in her wardrobe. (few/little)
 30. Do you need ___ help with that? (some/any)
 31. There isn’t ___ flour left. (much/many)
 32. We have ___ tasks to complete. (a lot of/lots of)
 33. She has ___ experience in this field. (few/little)
 34. How ___ water should I pour? (much/many)
 35. They brought ___ gifts to the party. (a few/a little)
 36. I have ___ friends in this country. (few/little)
 37. There aren’t ___ chairs in the room. (many/much)
 38. Can I have ___ more coffee? (some/any)
 39. She doesn’t have ___ time to waste. (many/much)
 40. We need ___ ingredients for the recipe. (a few/a little)
 41. He knows ___ people in the industry. (a lot of/lots of)
 42. There is ___ noise in the room. (few/little)
 43. How ___ bread do you want? (much/many)
 44. I have ___ questions to ask. (some/any)
 45. There isn’t ___ space in the car. (much/many)
 46. We have ___ plans for the weekend. (a lot of/lots of)
 47. She has ___ knowledge about the subject. (few/little)
 48. Do you have ___ suggestions for me? (some/any)
 49. He doesn’t have ___ money to buy a car. (many/much)
 50. We need ___ minutes to finish. (a few/a little)
 51. There are ___ apples in the basket. (few/little)
 52. How ___ milk do you need? (much/many)
 53. She has ___ projects to work on. (some/any)
 54. There aren’t ___ students in the class. (many/much)
 55. I have ___ things to tell you. (a few/a little)
 56. Do you want ___ more soup? (some/any)
 57. There isn’t ___ time left. (much/many)
 58. We have ___ opportunities here. (a lot of/lots of)
 59. She has ___ patience with children. (few/little)
 60. He needs ___ time to decide. (some/any)
 61. There are ___ birds in the sky. (few/little)
 62. How ___ books do you have? (much/many)
 63. I don’t see ___ difference. (much/many)
 64. She brought ___ cookies to share. (a few/a little)
 65. There is ___ food in the fridge. (few/little)
 66. We have ___ homework to do. (a lot of/lots of)
 67. She doesn’t know ___ about the topic. (many/much)
 68. Do you have ___ experience in this area? (some/any)
 69. He has ___ money in his wallet. (few/little)
 70. We need ___ time to prepare. (a few/a little)
 71. There aren’t ___ solutions to this problem. (many/much)
 72. How ___ coffee do you drink daily? (much/many)
 73. I have ___ friends who can help. (some/any)
 74. There is ___ water in the bottle. (few/little)
 75. She has ___ questions about the project. (a few/a little)
 76. Do you want ___ bread with your soup? (some/any)
 77. He doesn’t have ___ energy to continue. (many/much)
 78. We need ___ supplies for the trip. (a few/a little)
 79. They have ___ pets at home. (a lot of/lots of)
 80. There is ___ noise outside. (few/little)
 81. How ___ time do you need? (much/many)
 82. She has ___ clothes in her suitcase. (few/little)
 83. I don’t have ___ problems with this. (many/much)
 84. Do you need ___ help with your homework? (some/any)
 85. There isn’t ___ traffic today. (much/many)
 86. We have ___ tasks to complete before noon. (a lot of/lots of)
 87. She has ___ patience for nonsense. (few/little)
 88. He needs ___ advice on the matter. (some/any)
 89. There aren’t ___ options available. (many/much)
 90. How ___ food should I prepare? (much/many)
 91. I have ___ friends coming over tonight. (some/any)
 92. There is ___ dust on the shelf. (few/little)
 93. We need ___ details about the event. (a few/a little)
 94. She doesn’t know ___ people here. (many/much)
 95. Do you have ___ information about the case? (some/any)
 96. He has ___ time to relax. (few/little)
 97. There aren’t ___ books on the table. (many/much)
 98. How ___ milk is in the fridge? (much/many)
 99. I need ___ rest after this. (some/any)
 100. There is ___ work left to do. (few/little)

Đáp án gợi ý:

 1. any
 2. some
 3. much
 4. many
 5. some
 6. a few
 7. a few
 8. little
 9. many
 10. a lot of
 11. little
 12. much
 13. much
 14. a few
 15. few
 16. any
 17. many
 18. much
 19. some
 20. much
 21. few
 22. some
 23. much
 24. a lot of
 25. some
 26. few
 27. much
 28. many
 29. few
 30. any
 31. much
 32. a lot of
 33. little
 34. much
 35. a few
 36. few
 37. many
 38. some
 39. much
 40. a few
 41. a lot of
 42. little
 43. much
 44. any
 45. much
 46. a lot of
 47. little
 48. any
 49. much
 50. a few
 51. few
 52. much
 53. some
 54. many
 55. a few
 56. some
 57. much
 58. a lot of
 59. little
 60. some
 61. few
 62. many
 63. much
 64. a few
 65. little
 66. a lot of
 67. much
 68. any
 69. little
 70. a few
 71. many
 72. much
 73. some
 74. little
 75. a few
 76. some
 77. much
 78. a few
 79. lots of
 80. little
 81. much
 82. few
 83. many
 84. any
 85. much
 86. lots of
 87. little
 88. some
 89. many
 90. much
 91. some
 92. little
 93. a few
 94. many
 95. any
 96. little
 97. many
 98. much
 99. some
 100. little

Học lại bài cũ: 100 câu bài tập về Comparatives and Superlatives (So sánh hơn và so sánh nhất).

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN