IELTS Writing Task 1 Line Graph: Bank Accounts

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Bank Accounts

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ về số lượng tài khoản ngân hàng mới mở hàng tháng trong năm 2021 của bốn ngân hàng.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-bank-accounts-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ về số lượng tài khoản ngân hàng mới mở hàng tháng trong năm 2021 của bốn ngân hàng. Thí sinh cần so sánh số liệu, nêu xu hướng chính, và chỉ ra sự biến động giữa các tháng và các ngân hàng, sử dụng ngôn ngữ chính xác và rõ ràng.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

Bạn cũng có thể Xây Dựng Lộ Trình Cá Nhân Hóa của mình tại link.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Bank Accounts

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires describing a chart about the number of new bank accounts opened monthly in 2021 across four banks. Candidates need to compare the data, highlight key trends, and indicate fluctuations between months and banks, using precise and clear language.

You should write at least 150 words.

ThángNgân hàng ANgân hàng BNgân hàng CNgân hàng D
Tháng 15,0004,8005,2004,900
Tháng 24,7004,5004,8004,600
Tháng 35,3005,0005,4005,100
Tháng 45,0004,9005,2005,000
Tháng 55,1004,8505,2504,950
Tháng 65,2004,9005,3005,000
Tháng 75,3005,0005,4005,100
Tháng 85,1504,9505,2504,950
Tháng 95,2004,9005,3005,000
Tháng 105,3005,1005,4005,150
Tháng 115,2505,0505,3505,100
Tháng 125,4005,2005,5005,300
ielts-writing-task-1-line-graph-bank-accounts

Bài tham khảo 1

Introduction

The table provides data on the number of new bank accounts opened monthly in 2021 at four different banks: Bank A, Bank B, Bank C, and Bank D.

Overview

Overall, the number of new accounts opened at each bank shows slight fluctuations throughout the year. Bank C consistently has the highest number of new accounts opened, while Bank B generally has the lowest figures.

Body 1

In January, Bank C opened the highest number of new accounts at 5,200, followed closely by Bank A with 5,000 accounts. Bank B and Bank D had similar figures, with 4,800 and 4,900 accounts respectively. February saw a slight decrease across all banks, with Bank C still leading at 4,800 new accounts and Bank B having the lowest at 4,500. March marked an increase for all banks, with Bank C again opening the most new accounts at 5,400, and Bank B with 5,000 accounts.

Body 2

In the latter half of the year, Bank A, Bank C, and Bank D all opened more accounts in the months of October and December compared to other months. Bank A reached its peak in December with 5,400 new accounts, Bank C had its highest at 5,500, and Bank D had 5,300. Bank B also saw an increase in the last two months, peaking at 5,200 new accounts in December. The overall trend shows that while all banks experienced some monthly fluctuations, there was a general increase in new accounts towards the end of the year.

Bài tham khảo 2

The table below provides statistical data on the number of new bank accounts opened each month in 2021 at four different banks: Bank A, Bank B, Bank C, and Bank D.

Overview: Overall, Bank C consistently had the highest number of new accounts opened each month, while Bank B had the lowest figures throughout the year. Despite minor fluctuations, the number of new accounts opened at each bank showed a relatively stable trend with slight increases toward the end of the year.

Body 1: In January, Bank C led with 5,200 new accounts, followed closely by Bank A with 5,000. Bank D had 4,900 new accounts, and Bank B had the fewest at 4,800. In February, all banks experienced a slight decline in new account openings, with Bank C still ahead at 4,800 and Bank B remaining the lowest at 4,500. By March, the number of new accounts rebounded, with Bank C reaching 5,400, followed by Bank A at 5,300, Bank D at 5,100, and Bank B at 5,000.

Body 2: From April to August, the figures remained relatively stable, with minor variations. Bank C consistently maintained the lead, while Bank B trailed behind. Notably, in October, all banks saw an increase in new accounts, with Bank C peaking at 5,400 and Bank B also experiencing a rise to 5,100. The year concluded with the highest number of new accounts in December: 5,500 for Bank C, 5,400 for Bank A, 5,300 for Bank D, and 5,200 for Bank B.

Overall, Bank C consistently attracted the most new accounts each month, while Bank B had the lowest figures. Despite some fluctuations, the data indicates a general upward trend in new account openings toward the end of 2021.

Bài tham khảo 3

The table provides data on the number of new bank accounts opened each month in 2021 across four different banks: Bank A, Bank B, Bank C, and Bank D.

Overview:
Overall, all four banks experienced fluctuations in the number of new accounts opened each month. Bank C consistently had the highest numbers, while Bank B generally had the lowest. However, all banks saw an increase towards the end of the year.

Body 1:
In January, Bank A opened 5,000 new accounts, Bank B 4,800, Bank C 5,200, and Bank D 4,900. Bank C maintained a leading position with 5,400 new accounts in March and 5,500 in December, the highest monthly figures recorded in the year. Conversely, Bank B started with 4,800 in January, dipped to 4,500 in February, but gradually increased to 5,200 by December.

Body 2:
Bank A exhibited a relatively stable trend with monthly figures ranging from 4,700 in February to 5,400 in December. Bank D, similar to Bank A, showed minor fluctuations, starting with 4,900 in January and reaching a peak of 5,300 in December. Notably, all banks saw an upward trend in the last quarter of the year, with October and December being the months with the highest number of new accounts across all banks.

In conclusion, while all banks experienced monthly variations, the overall trend for 2021 showed an increase in new bank accounts towards the year’s end, with Bank C leading in the number of new accounts opened.

Bài tham khảo 4

Introduction

The table illustrates the number of new bank accounts opened each month in 2021 across four different banks: Bank A, Bank B, Bank C, and Bank D.

Overview

Overall, all four banks experienced fluctuations in the number of new accounts opened throughout the year. Bank C consistently had the highest number of new accounts each month, while Bank B generally had the lowest. There were notable peaks in March and October for all banks.

Body 1

In January, the number of new accounts ranged from 4,800 at Bank B to 5,200 at Bank C. In February, there was a slight decrease across all banks, with Bank A dropping to 4,700 and Bank B to 4,500. However, in March, all banks saw an increase, with Bank C reaching a high of 5,400, the highest monthly figure in the first quarter.

The middle of the year saw a relatively stable trend. From April to June, the numbers fluctuated slightly around the 5,000 mark for all banks. Bank C maintained its leading position with new accounts consistently above 5,200, while Bank B hovered around 4,850 to 4,900 new accounts each month.

Body 2

In the latter half of the year, there were some noticeable increases. In October, Bank A and Bank C reached their second highest numbers for the year with 5,300 and 5,400 new accounts, respectively. Bank B and Bank D also saw increases, with Bank B hitting 5,100 new accounts. November and December continued this trend, with December recording the highest numbers for all banks, culminating in 5,400 for Bank A, 5,200 for Bank B, 5,500 for Bank C, and 5,300 for Bank D.

In summary, while all banks experienced variations in new account openings throughout 2021, Bank C consistently led in the number of new accounts each month, whereas Bank B had the lowest figures in most months. The overall trend indicates a general increase in the latter part of the year.

Bài tham khảo 5

The table below illustrates the number of new bank accounts opened each month in 2021 for four banks: Bank A, Bank B, Bank C, and Bank D.

Overall, all four banks experienced relatively stable trends in the number of new accounts opened throughout the year, with Bank A and Bank C consistently having slightly higher figures compared to Bank B and Bank D. Notably, December saw the highest number of new accounts opened across all banks.

In the first half of the year, Bank A’s new account openings fluctuated between 4,700 in February and 5,300 in March and July. Bank B saw similar stability, with the lowest in February (4,500) and the highest in October (5,100). Bank C had its lowest number in February (4,800) and its highest in March and July (5,400), while Bank D ranged from 4,600 in February to 5,150 in October.

During the second half of the year, Bank A’s figures ranged between 5,150 in August and 5,400 in December. Bank B showed a gradual increase from 4,850 in May to 5,200 in December. Bank C maintained a consistent range, peaking at 5,500 in December. Bank D followed a similar pattern, with figures peaking in December at 5,300.

In conclusion, all four banks showed stable and slightly increasing trends in the number of new accounts opened throughout 2021, with December marking the highest activity for all banks.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN