IELTS Writing Task 1 Line Graph: Internet Users

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Internet Users

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ về số lượng người dùng internet qua các năm tại bốn quốc gia từ năm 2013.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-internet-users-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ về số lượng người dùng internet qua các năm tại bốn quốc gia từ năm 2013. Nhiệm vụ bao gồm phân tích xu hướng, so sánh sự khác biệt giữa các quốc gia, và nêu bật những thay đổi quan trọng. Thí sinh cần trình bày rõ ràng, chính xác và mạch lạc.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Internet Users

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires describing a chart showing the number of internet users over the years in four countries since 2013. The task includes analyzing trends, comparing differences between countries, and highlighting significant changes. Candidates need to present their findings clearly, accurately, and coherently.

You should write at least 150 words.

NămHoa Kỳ (triệu)Ấn Độ (triệu)Trung Quốc (triệu)Việt Nam (triệu)
201324015061830
201424520064835
201525525068840
201626530073145
201727535077250
201828040080055
201928545082960
202029050085465
202129555088270
202230060091275
202330565094080
ielts-writing-task-1-line-graph-internet-users

Bài tham khảo 1

The line graph illustrates the number of internet users in the United States, India, China, and Vietnam from 2013 to 2023, measured in millions.

Overall, the number of internet users in all four countries has increased over the ten-year period. China consistently had the highest number of users, followed by the United States, India, and Vietnam. Notably, India showed the most rapid growth.

In 2013, China had 618 million internet users, the highest among the four countries, while the United States had 240 million, India 150 million, and Vietnam 30 million. By 2023, China’s users had grown to 940 million. Although the United States maintained the second highest number of users, increasing steadily to 305 million by 2023, its growth rate was slower compared to the other countries.

India experienced significant growth, starting with 150 million users in 2013 and reaching 650 million by 2023, a more than fourfold increase. Vietnam also showed substantial growth, though on a smaller scale, with the number of users increasing from 30 million in 2013 to 80 million in 2023.

In summary, while China remains the leader in the number of internet users, India’s user base grew most rapidly over the decade. The United States and Vietnam also saw steady increases, but their growth rates were not as pronounced as India’s.

Bài tham khảo 2

Introduction

The line graph illustrates the number of internet users in millions across four countries—United States, India, China, and Vietnam—from 2013 to 2023.

Overview

Overall, all four countries experienced a consistent increase in the number of internet users over the ten-year period. China had the highest number of users throughout, while Vietnam had the lowest. Notably, India showed the most rapid growth rate, especially in the later years.

Body 1

In 2013, China led with 618 million internet users, followed by the United States at 240 million, India at 150 million, and Vietnam with the least at 30 million. By 2016, the number of users in China rose significantly to 731 million, while the United States saw a more moderate increase to 265 million. India’s users doubled from 150 million to 300 million, and Vietnam’s users grew steadily from 30 million to 45 million.

Body 2

From 2017 to 2023, the upward trend continued. By 2023, China’s internet users had surged to 940 million. India experienced a dramatic increase, reaching 650 million users. The United States also saw growth, albeit at a slower pace, culminating at 305 million users in 2023. Vietnam’s user base expanded to 80 million, showing a consistent yearly increase. India’s rapid growth is particularly notable, with its user base increasing by 100 million users every two years from 2018 onwards, indicating a significant digital expansion in the country.

Bài tham khảo 3

The line graph illustrates the number of internet users in four countries, namely the United States, India, China, and Vietnam, from 2013 to 2023. The figures are given in millions.

Overall, the number of internet users in all four countries showed a consistent upward trend over the period. China had the highest number of users throughout the years, while Vietnam had the lowest.

In 2013, the United States had 240 million internet users, India had 150 million, China had 618 million, and Vietnam had 30 million. By 2018, the figures for all four countries had increased significantly, with the United States reaching 280 million, India at 400 million, China at 800 million, and Vietnam at 55 million. Notably, India’s internet user growth was rapid, particularly between 2014 and 2018, where it doubled from 200 million to 400 million.

From 2019 to 2023, the trend of increasing internet users continued. By 2023, the United States had 305 million users, India had 650 million, China had 940 million, and Vietnam had 80 million. China’s user base remained the largest, growing steadily each year. Vietnam, despite having the smallest user base, also experienced consistent growth, reaching 80 million users in 2023.

In conclusion, all four countries saw substantial increases in the number of internet users over the ten-year period, with China and India experiencing the most significant growth in absolute terms.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN