IELTS Writing Task 1 Line Graph: Motorcycles Sold

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Motorcycles Sold

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh mô tả và phân tích biểu đồ về số lượng xe máy bán ra hàng tháng trong năm 2021 của bốn quốc gia.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung

ielts-writing-task-1-line-graph-motorcycles-1

IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh mô tả và phân tích biểu đồ về số lượng xe máy bán ra hàng tháng trong năm 2021 của bốn quốc gia. Thí sinh cần chú ý đến xu hướng, so sánh và đối chiếu dữ liệu giữa các quốc gia để trình bày một cách rõ ràng và logic.

Bạn có thể đọc lại bài nói về Task 1 tại đây: IELTS Writing Task 1 cần lưu ý những gì?

Bạn cũng có thể đọc thêm bài viết này vì đề bài này là IELTS Writing Task 1 biểu đồ Line Graph.

Bạn cũng có thể Xây Dựng Lộ Trình Cá Nhân Hóa của mình tại link.

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Motorcycles Sold

You should spent about 20 mintutes on this task

IELTS Writing Task 1 requires candidates to describe and analyze a chart showing the number of motorcycles sold monthly in 2021 for four countries. Candidates need to pay attention to trends, compare and contrast data between countries, and present it clearly and logically.

You should write at least 150 words.

ThángQuốc gia AQuốc gia BQuốc gia CQuốc gia D
Tháng 15,0007,2006,8004,500
Tháng 24,8006,9006,5004,300
Tháng 35,5007,4007,0004,700
Tháng 45,2007,1006,9004,600
Tháng 55,6007,5007,2004,800
Tháng 65,3007,3006,9504,650
Tháng 75,7007,6007,4004,900
Tháng 85,4007,3507,1004,750
Tháng 95,8007,7007,5005,000
Tháng 105,5007,4507,2004,850
Tháng 115,9007,8007,6005,100
Tháng 125,6007,5507,3004,900
ielts-writing-task-1-line-graph-motorcycles

Bài tham khảo 1

The table illustrates the monthly sales of motorcycles in four countries (Country A, Country B, Country C, and Country D) throughout the year 2021.

Overview:
Overall, Country B consistently had the highest motorcycle sales each month, while Country D had the lowest sales. Despite fluctuations, all countries showed a generally steady trend in sales figures, with occasional peaks in specific months.

Body 1:
Country A’s motorcycle sales varied between 4,800 and 5,900 units. The lowest sales occurred in February (4,800 units), while the highest were in November (5,900 units). The sales remained relatively stable with slight increases or decreases throughout the year.

Country B exhibited the highest sales among the four countries, with figures ranging from 6,900 to 7,800 units. February had the lowest sales (6,900 units), whereas November saw the highest (7,800 units). Despite minor fluctuations, Country B maintained its position as the leader in motorcycle sales.

Body 2:
Country C had sales ranging from 6,500 to 7,600 units. The lowest number of motorcycles sold was in February (6,500 units), and the peak was in November (7,600 units). The sales showed a consistent pattern with minor monthly variations.

Country D consistently had the lowest sales, with figures between 4,300 and 5,100 units. The lowest sales were recorded in February (4,300 units), and the highest were in November (5,100 units). Despite being the lowest, Country D’s sales also demonstrated a relatively stable trend with a slight increase towards the end of the year.

In conclusion, all four countries experienced steady motorcycle sales throughout 2021, with Country B leading in sales and Country D having the lowest. There were minor fluctuations, but overall, each country showed consistency in their monthly sales figures.

Bài tham khảo 2

Introduction

The table provided illustrates the monthly sales figures of motorcycles in four countries—Country A, Country B, Country C, and Country D—throughout the year 2021.

Overview

Overall, Country B consistently sold the most motorcycles each month, while Country D had the lowest sales. The sales figures in each country showed some fluctuations but generally followed a stable trend throughout the year.

Body 1

In Country A, the number of motorcycles sold ranged from 4,800 in February to 5,900 in November. The sales were relatively stable, peaking in November before slightly dropping to 5,600 in December. Country B consistently reported the highest sales among the four countries, starting at 7,200 in January and reaching a peak of 7,800 in November. The lowest figure was observed in February, with 6,900 units sold.

Body 2

Country C showed steady sales figures, ranging from 6,500 in February to a peak of 7,600 in November. The sales trend was quite stable, with minor fluctuations throughout the year. In contrast, Country D had the lowest sales figures, starting at 4,500 in January and peaking at 5,100 in November. Despite having the lowest numbers, Country D’s sales showed a gradual increase over the year, reflecting a steady but slow growth.

In conclusion, while each country exhibited slight variations in their monthly motorcycle sales, Country B led the market throughout 2021, and Country D had the least sales with a gradual upward trend.

Bài tham khảo 3

The table provides data on the number of motorcycles sold each month in 2021 across four countries: Country A, Country B, Country C, and Country D.

Overview: Overall, Country B consistently had the highest sales throughout the year, whereas Country D had the lowest sales. Notably, all countries experienced fluctuations in motorcycle sales, with the most significant changes occurring towards the end of the year.

Body 1: Country B consistently led in motorcycle sales, starting with 7,200 units in January and peaking at 7,800 units in November. The sales in Country B saw minor fluctuations, with the lowest number in February (6,900 units) and significant increases in subsequent months. Similarly, Country C followed closely behind Country B, with its highest sales reaching 7,600 units in November and the lowest in February with 6,500 units.

Body 2: Country A and Country D had relatively lower sales figures compared to Country B and Country C. Country A’s sales ranged from 4,800 units in February to 5,900 units in November, showing a moderate increase throughout the year. Meanwhile, Country D recorded the lowest sales figures, beginning with 4,500 units in January and peaking at 5,100 units in November. Despite being the lowest, the sales in Country D showed a gradual increase over the year.

In conclusion, Country B led in motorcycle sales throughout 2021, with Country D having the least sales. All four countries demonstrated an overall upward trend in sales as the year progressed, with November being the peak month for most.

Bài tham khảo 4

Introduction: The table illustrates the monthly motorbike sales in four countries (Country A, Country B, Country C, and Country D) throughout the year 2021.

Overview: Overall, Country B consistently had the highest number of motorbike sales each month, while Country D had the lowest. The sales figures for all countries showed some fluctuations but generally followed a similar trend.

Body 1: In January, Country B led with 7,200 motorbikes sold, followed by Country C with 6,800, Country A with 5,000, and Country D with 4,500. This pattern of Country B having the highest sales and Country D the lowest persisted throughout the year. In February, there was a slight decrease in sales across all countries, with Country B dropping to 6,900 and Country D to 4,300. March saw an increase, with Country B reaching 7,400 and Country A at 5,500.

Body 2: The mid-year months showed similar trends. For instance, in May, sales peaked with Country B at 7,500, Country C at 7,200, Country A at 5,600, and Country D at 4,800. The highest sales figures for the year were in November, where Country B sold 7,800 motorbikes, Country C sold 7,600, and Country A and Country D reached 5,900 and 5,100, respectively. By December, sales slightly decreased but remained relatively high, ending with Country B at 7,550 and Country D at 4,900.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch Tư vấn 1-1 với Cố vấn học tập tại The Real IELTS để được học sâu hơn về Lộ trình học IELTS và Phương pháp học Phù hợp. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN